Cập nhật kết quả kinh doanh các doanh nghiệp trong quý IV/2015 và lũy kế cả năm 2015.