Thông tin xung quanh việc cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước.