BizLIVE - Từ năm 2021, theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương, sẽ chỉ còn 7 loại phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức thay vì 12 loại phụ cấp như hiện nay.

N. NGA