BizLIVE - Các vị trí quản lý tại VNPT bao gồm thành viên HĐTV, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kiểm soát viên và kế toán trưởng trong năm 2020 có mức thu nhập bình quân lên tới 117,66 triệu đồng/tháng.
Năm 2020, lãnh đạo VNPT thu nhập trung bình hơn 117 triệu đồng/tháng
Ảnh minh họa.
Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trong năm 2020.
Trong năm 2020, quỹ tiền lương, thưởng của người lao động và người quản lý doanh nghiệp tại VNPT được thực hiện theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Theo báo cáo, số người lao động của VNPT năm 2020 là 22.842 người, trong khi đó quỹ tiền lương trong năm 2020 là 6.838 tỷ đồng. Mức lương bình quân của người lao động tại VNPT năm 2020 là 24,95 triệu đồng/người/tháng.
Theo kế hoạch, trong năm 2021, số người lao động của VNPT sẽ giảm xuống còn 22.383 người, quỹ tiền lương tăng lên 7.345 tỷ và mức thu nhập bình quân của người lao động VNPT trong năm 2021 dự kiến sẽ là 27,3 triệu đồng.
Với vị trí quản lý quản lý doanh nghiệp, trong năm 2020, VNPT có 10 người nắm giữ các vị trí này.
Đáng chú ý, những vị trí này có mức thu nhập bình quân năm 2020 lên tới 117,66 triệu đồng. Mức thu nhập này bao gồm mức tiền lương bình quân là 100,58 triệu đồng, kèm theo 15,001 triệu tiền thưởng.
Năm 2021, VNPT tăng số lượng nắm giữ vị trí quản lý tại doanh nghiệp này lên con số 15 người và quỹ tiền lương cho các vị trí này dự kiến sẽ khoảng 15,559 tỷ đồng.
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020, VNPT đạt tổng doanh thu 162.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 43.000 tỷ, bằng 96% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất là 7.120 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 5.150 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch. 
Tại Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Theo đó, Nghị định thực hiện thí điểm tại 3 tập đoàn, tổng công ty gồm Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).
Cụ thể, tiền lương được khoán theo đơn giá tiền lương quy định riêng cho từng doanh nghiệp. Khi xác định đơn giá khoán, công ty phải bảo đảm lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019.
Công ty quyết định tạm ứng tiền lương không quá 85% đơn giá khoán để chi trả hàng tháng cho người lao động và ban điều hành.
Căn cứ quỹ tiền lương thực hiện và tiền lương đã tạm ứng cho người lao động, công ty xác định quỹ tiền lương còn lại được hưởng. Trường hợp đã tạm ứng và chi vượt quá quỹ tiền lương thực hiện thì phải hoàn trả từ quỹ tiền lương của năm sau liền kề.
Về tiền lương của thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên, nghị định quy định mức lương cơ bản được hưởng theo chức danh và loại công ty.
Theo đó, đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên, doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên, mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị 70 triệu đồng/tháng, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.
Đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng, doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người, các mức lương trên lần lượt là 60 triệu, 50 triệu và 40 triệu đồng/tháng.
Về mức tiền thưởng, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, sẽ trích tiền thưởng cho lãnh đạo với công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá 2 tháng tiền lương và thù lao, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch và công ty xếp loại A.
Trường hợp không hoàn thành xếp loại, lãnh đạo sẽ không được trích tiền thưởng.

N. NGA