BizLIVE - Đó là một trong những mục tiêu tại Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Đến năm 2025, 80% người thất nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm miễn phí
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp".
Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án chia hai giai đoạn:
Giai đoạn đến năm 2025: 100% người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (người thất nghiệp) được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu.
80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công.
Tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp giữa cơ quan lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội.
100% nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm được đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu; thống nhất quy trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
Hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng phân cấp, tự chủ cho các trung tâm dịch vụ việc làm; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 85%.
Giai đoạn đến năm 2030: 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm thành công; tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm,
Thống nhất việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm có sự liên thông giữa các địa phương và yếu tố đặc thù của từng vùng, miền; thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
100% trung tâm dịch vụ việc làm được hiện đại hóa; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 90%.
Để thực hiện những mục tiêu trên, đề án cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể gồm: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp trong đó sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm xã hội.
Hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
Nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; đổi mới cơ chế tài chính về bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường cơ sở vật chất trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường ứng dụng CNTT trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.
Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến hết năm 2020, cả nước có hơn 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 27,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Hơn 6 triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 97% người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Trên 230.000 người được hỗ trợ học nghề.
Tính đến hết năm 2019, kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 84.000 tỷ đồng, dự báo đến năm 2025, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn.

N. NGA