BizLIVE - UBND TP.HCM đang đề ra các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng độc quyền trong thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn.
TP.HCM: Khắc phục độc quyền trong dịch vụ công ích
TP.HCM đang đề ra giải pháp nhằm khắc phục tình trạng độc quyền trong dịch vụ công ích.

Nguồn tin từ UBND TP.HCM cho biết, tại Thông báo số 168/TB-VP, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Mạnh Hà đã có kết luận về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch – Đầu tư trình UBND phân công nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nướcvốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo Thông báo số 1015/TB-VP ngày 31/12/2013 và văn bản số 703/VP-CNN ngày 7/2/2014 của văn phòng UBND thành phố.

Sở Kế hoạch – Đầu tư cũng được giao trách nhiệm đề ra kế hoạch, giải pháp khắc phục tình trạng độc quyền trong thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố, đồng thời lấy ý kiến các sở ngành liên quan đối với hai nội dung trên để trình UBND thành phố ngay trong tháng 3/2014.

NGÔN DÂN