BizLIVE - TP.HCM dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 12 nhằm bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển của địa phương.
TP.HCM đề nghị khẩn việc phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu
TP dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu vào tháng sau- Ảnh: Huyền Trâm.

 Ngày 16/11, UBND TP.HCM có công văn khẩn gửi Bộ Tài chính về Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 của TP.

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận về điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương tại Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 để TP được vay trong nước theo phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Cụ thể, chủ thể phát hành trái phiếu là UBND TP; UBND TP ủy quyền cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu. Khối lượng phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng, đảm bảo không vượt tổng hạn mức vay theo quy định.

Các kỳ hạn trái phiếu dự kiến là 15 năm, 20 năm và 30 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Hình thức phát hành trái phiếu dự kiến là trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Mệnh giá trái phiếu dự kiến là 100.000 đồng.

Về phương thức phát hành dự kiến là đấu thầu phát hành và bảo lãnh phát hành; phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường. Thời gian phát hành dự kiến tập trung 1 đợt vào tháng 12/2020.

Theo UBND TP, việc phát hành phát phiếu phát hành để bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển của địa phương. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách TP. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Trước đó, vào ngày 10/11, tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP đã thảo luận và biểu quyết thông qua sáu tờ trình quan trọng của UBND TP. Trong đó có việc thông qua đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Trên cơ sở tổng vay trong năm 2020 của TP, hạn mức vay còn lại của năm 2020 tối đa là hơn 3.943 tỷ đồng, để huy động nguồn vốn từ xã hội nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, UBND TP trình HĐND TP đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 với tổng khối lượng phát hành là 2.000 tỷ đồng, nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn thu ngân sách của TP.

HUYỀN TRÂM