BizLIVE - So với tháng liền kề, lũy kế ngân sách nhà nước tiếp tục bộ chi thêm khoảng 30,7 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2020 ước đạt đạt 1.018,6 nghìn tỷ đồng, bằng 67,4% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 846,6 nghìn tỷ đồng, bằng 67%; thu từ dầu thô 28,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 142,7 nghìn tỷ đồng, bằng 68,6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 104,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) là 141,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7%.

 

Số thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 156,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 44,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8%.

Có hai sắc thuế, khoản thu đạt tỷ lệ hoàn thành khá so với mặt bằng chung là nguồn thu từ  thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất. Trong khi số thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 92 nghìn tỷ đồng, bằng 71,5% thì thu tiền sử dụng đất đạt 108 nghìn tỷ đồng, hoàn thành tới 112,7%.
Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10 ước tính đạt 1.183,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm.
 
Trong đó chi thường xuyên đạt 801,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9%, chi đầu tư phát triển 288,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,3%; chi trả nợ lãi 85,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,3%.
Như vậy, sau 10 tháng của năm 2020, ngân sách đã bội chi khoảng 165 nghìn tỷ đồng. So với tháng liền kề, ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi thêm 30,7 nghìn tỷ đồng.
GSO đánh giá, dịch Covid-19 được kiểm soát trên phạm vi cả nước, các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế từng bước trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, tăng trưởng của nền kinh tế khởi sắc trong quý III là các nhân tố tác động tích cực đến kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 10/2020.

TUẤN VIỆT