BizLIVE -
Báo cáo bổ sung có sau yêu cầu “Chính phủ cần đánh giá đúng về tình hình tham nhũng”.
Chính phủ đánh giá bổ sung về phòng, chống tham nhũng
Ảnh minh họa.
Chính phủ vừa gửi tới các vị đại biểu Quốc hội báo cáo bổ sung việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.
Báo cáo này được thực hiện trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, yêu cầu “Báo cáo của Chính phủ cần đánh giá đúng về tình hình tham nhũng”.
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng nhận định, đánh giá về tình hình tham nhũng tại báo cáo của Chính phủ còn sơ lược, Chính phủ chưa đánh giá cụ thể về tình hình tham nhũng năm 2020.
Tổng hợp kết quả thẩm tra do Tổng thư ký Quốc hội trình bày trước phiên chất vấn đầu tiên ngày 6/11 của Quốc hội cũng nêu rõ, việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa tạo được chuyển biến căn bản trong nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, viên chức.
Cùng đó, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng có nơi, có lúc chưa nghiêm. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng chưa nghiêm và chưa tương xứng với các vụ án, vụ việc tham nhũng được phát hiện. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị.
“QUYẾT LIỆT, TOÀN DIỆN, SÂU SÁT”
Ở báo cáo bổ sung, Chính phủ khẳng định, trong thời gian qua, việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương được Chính phủ quan tâm và quyết liệt trong việc chỉ đạo và dưới sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp và thường xuyên là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, khẩn trương của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Tư pháp; quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các bộ, ngành, địa phương, sự cố gắng của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông nhất là vao trò quan trọng của quần chúng nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.
Cùng với những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII có thể khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng không những không “chững lại” hay “chùng xuống” mà tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước, được cán bộ, đảng viên, nhân dân, dư luận quốc tế  đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định, chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm trong sạch bộ máy và hộ trợ, phục vụ tốt cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Chính phủ đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 113/2015/QH13 về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.
Triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng; gắn kết quả công tác phòng, chống tham nhũng với việc đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; yêu cầu nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà có…
Đối với công tác thanh tra, Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra tập trung thanh tra những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm, góp phần phát hiện, xử lý vi phạm, chấn chỉnh những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.
Cũng theo báo cáo, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm do Thanh tra Chính phủ thực hiện luôn được Chính phủ chỉ đạo bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, kịp thời.
Nhiều vụ việc được Thanh tra Chính phủ thanh tra, phát hiện sai phạm nghiêm trọng, kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm minh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện; thu hồi được tài sản có giá trị lớn... đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và củng cố niềm tin của nhân dân.
NHỮNG HẠN CHẾ VÀ BẤT CẬP
Ở báo cáo trên, Chính phủ cũng bổ sung một số hạn chế, bất cập, như việc triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, hiệu quả hạn chế.
Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.
Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc tham nhũng còn chậm, trong đó có những vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm.
Một số đơn vị thuộc một số bộ, ngành, địa phương chưa bị xem xét, xử lý trách nhiệm kịp thời đối với người đứng đầu khi có xảy ra tham nhũng.
Việc xây dựng Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập và thực hiện một số kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng chậm so với kế hoạch và yêu cầu.
Cơ cấu, tổ chức và hoạt động của một số cơ quan, đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng còn bất cập.

KHÁNH PHƯƠNG