BizLIVE - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu xong trước ngày 31/3/2021; bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xong trước ngày 30/4/2021.


Cán bộ phải kê khai xong tài sản theo quy định mới trước 31/3
Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm
đã tiếp nhận Bản kê khai của một số cán bộ là giám đốc sở
Thông tin trên báo Điện tử Chính phủ, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, triển khai thực hiện các quy định của Luật PCTN về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ tướng Chính phủ đã sớm có chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết những nội dung được Luật giao, đồng thời nghiên cứu, xây dựng đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thanh tra Chính phủ cũng đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Công nghệ thông tin.

Sau khi có Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020, nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động, khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu, đồng thời tổ chức công khai bản kê khai và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. Bước đầu, Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận Bản kê khai của một số cán bộ giữ chức vụ giám đốc sở của một số địa phương.

Thanh tra Chính phủ cũng đã tham mưu và Tổng Thanh tra Chính phủ đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc sử dụng mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác bầu cử. Và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có Nghị quyết số 41 ngày 18/1/2021 hướng dẫn cụ thể về hồ sơ ứng cử và mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập dùng cho hồ sơ ứng cử.

bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Liêm, việc triển khai thực hiện còn chưa đồng đều, một số nơi khi tổ chức thực hiện còn gặp vướng mắc. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và mới đây có Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 đôn đốc, hướng dẫn công tác này, trong đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu xong trước ngày 31/3/2021; bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xong trước ngày 30/4/2021 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thanh tra Chính phủ chậm nhất là ngày 31/5/2021.

Để hạn chế tính hình thức trong kê khai tài sản, ông Liêm cho biết, phải rà soát lập danh sách đầy đủ những người có nghĩa vụ kê khai để tránh bỏ lọt đối tượng phải kê khai lần đầu; tổ chức kê khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đặc biệt là khâu rà soát nội dung bản kê khai để bảo đảm kê khai đúng mẫu, đúng hướng dẫn. Các trường hợp kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ phải kiên quyết yêu cầu kê khai lại.

Phải tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định và lựa chọn hình thức niêm yết hay công bố tại cuộc họp sao cho phù hợp nhất với tính chất tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để bảo đảm Bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai rộng rãi, rõ ràng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định.

Phải tổ chức tốt việc kiểm tra, xác minh tính trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, đặc biệt là việc kiểm tra xác minh khi có tố cáo hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và kiểm tra, xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch hàng năm…

 

CẨM THẠCH