BizLIVE -
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là hai nội dung quan trọng được Bộ Tài chính đề cập trong các Quyết định 2291/QĐ-BTC và 2295/QĐ-BTC vừa ban hành.
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch đẩy mạnh kiểm soát và cải cách hành chính
Ảnh minh họa.
Tại Quyết định 2291/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 nêu rõ: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa TTHC và giảm gánh nặng hành chính cho người dân và tổ chức.
Theo quyết định này, Bộ Tài chính đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác kiểm soát TTHC trong năm 2021, như: kiểm soát việc ban hành TTHC; công bố, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề ra nhiệm vụ trong thực hiện: tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế Một cửa tại Bộ Tài chính; phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…
Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực hiện TTHC tại các đơn vị.
Đồng thời, Văn phòng Bộ cũng có trách nhiệm tổng hợp báo cá kết quả thực hiện; tổ chức rà soát độc lập một số nhóm TTHC để đưa ra kiến nghị nhằm đơn giản hóa TTHC.
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sẽ phải rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, qua đó lập danh mục các TTHC dự kiến sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; thực hiện nghiêm công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, công tác đánh giá tác động TTHC…
7 NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Cùng thời điểm với Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.
Theo Bộ Tài chính, kế hoạch này nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan này.
Theo đó, để đạt được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch CCHC năm 2021 của Bộ Tài chính cũng nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với 7 nội dung:
  • ·  Cải cách thể chế
  • ·  Cải cách thủ tục hành chính
  • ·  Cải cách tổ chức bộ máy
  • ·  Cải cách công vụ
  • ·  Cải cách tài chính công
  • ·  Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử
  • ·  Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
  •  
Sau đó, căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC năm 2021 của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sẽ ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai công tác cải cách hành chính có hiệu quả tại đơn vị.

Hôm nay (8/1), Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung ương và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Thông qua Hội nghị, Bộ Tài chính sẽ xác định mục tiêu, cũng như nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước sẽ triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
Dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự, chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo một số cơ quan của Đảng, Quốc hội; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Đại diện Lãnh đạo các địa phương và các cơ quan tài chính...

TUẤN VIỆT