BizLIVE -
Chính phủ nêu ba tác động lớn về kinh tế khi tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.
Bộ máy TP.HCM sẽ tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng mỗi nhiệm kỳ
Ảnh minh họa.
Sáng nay (16/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết được thực hiện từ ngày 1/7/2021.
Như vậy, từ giữa năm sau TP.HCM sẽ thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) quận, phường.
Điều này sẽ kéo theo rất nhiều thay đổi khác trong nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND), Chủ tịch UBND Thành phố cho đến nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, phường... Và đương nhiên sự thay đổi nói trên sẽ tác động đến kinh tế, xã hội, thủ tục hành chính của TP.HCM.
Tại báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết, Chính phủ khái quát, giải pháp tại nghị quyết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hiện nay, tạo động lực cho TP.HCM phát triển nhanh và bền vững.
Cùng đó, Nghị quyết khi được ban hành sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công trên địa bàn Thành phố, phù hợp với đặc điểm, tính chất của đô thị.
Chính phủ cũng khẳng định, sẽ bảo đảm phát huy quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị, xây dựng chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân, vì dân.
Báo cáo của Chính phủ cũng nêu ba tác động lớn về kinh tế.
Thứ nhất, việc tổ chức bộ máy chính quyền đô thị theo phương án không tổ chức HĐND quận, phường đạt được mục tiêu tinh gọn, đổi mới mạnh mẽ và linh hoạt hoạt động hiệu quả tạo điều kiện thúc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công trên địa bàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Hai là, thực hiện tinh giản biên chế, tiết kiệm được phần chi ngân sách cho hoạt động của HĐND và phụ cấp các đại biểu HĐND ở quận, phường. Bộ máy chính quyền Thành phố gọn nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn, cơ quan hành chính tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề cấp bách ở địa phương; góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động…, tạo đòn bẩy tích cực phát triển kinh tế của TP.HCM, có tác động lan toả đến sự phát triển của khu vực.
Khi không tổ chức HĐND quận, phường, dự kiến ngân sách TP.HCM tiết kiệm khoảng 1.192 tỷ đồng/nhiệm kỳ, tương ứng với 665 đại biểu HĐND quận và 6.159 đại biểu HĐND phường. Đồng thời, tinh giản 588 biên chế là đại biểu chuyên trách HĐND quận và phường.
Ba là, đối với người dân và doanh nghiệp, việc triển khai không tổ chức HĐND quận, phường, gắn với xây dựng thành phố thông minh, cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến mạnh mẽ sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tác động về mặt xã hội, theo đánh giá của Chính phủ, sẽ nâng cao tính tự chủ của chính quyền đô thị; huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy việc hình thành đô thị văn minh, hiện đại.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là dự báo sẽ tạo sự xáo trộn trong tổ chức, hoạt động của bộ máy chính quyền và tồn tại nhiều ý kiến băn khoăn trong việc đảm bảo quyền đại diện, thực hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Song, Chính phủ trình bày, đây cũng là các vấn đề mà Trung ương và TP.HCM đã có kinh nghiệm chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách và phương thức quản lý mới trong gian đoạn 2009 - 2016 khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/NQ/QH12 của Quốc hội.
TPHCM là đô thị đặc biệt, số lượng đơn vị hành chính là 24 quận, huyện (19 quận, 5 huyện) và 322 phường, xã, thị trấn (259 phường, 5 thị trấn, 58 xã), phân loại đơn hành chính cấp huyện có 21 quận, huyện loại I, 3 huyện loại II; cấp xã có 256 phường, xã, thị trấn loại I; 62 phường, xã loại II; 4 phường loại III (thuộc quận 2).

KHÁNH PHƯƠNG