BizLIVE -
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân tại hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: “Phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN.
Trong chương trình làm việc dự kiến, hội nghị Trung ương 10 khóa XII sẽ tập trung bàn về các nội dung: đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc ngày 16/5 tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến những yêu cầu trọng tâm tại hội nghị lần này, gắn với tầm nhìn lâu dài trong phát triển kinh tế xã hội đất nước, có nhìn về quá khứ để tổng kết cả quá trình.
Về phát triển kinh tế, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt ra những câu hỏi định hướng tại hội nghị: Thời kỳ quá độ là thế nào? Đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế là thế nào? Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?
Hay bây giờ nói kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; vừa qua kinh tế thị trường phát triển như thế được chưa? Có bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa không? Có lệch về phía nào không?
“Các thành phần kinh tế thì có nhà nước, tập thể, tư nhân, sở hữu hỗn hợp, có đầu tư nước ngoài. Chúng ta cứ thu hút đầu tư nước ngoài vào thật nhiều, ký kết thật nhiều thì rất hoan nghênh, nhưng đầu tư vào đây thì ta sẽ quản lý thế nào? Có phụ thuộc vào người ta không? Có giữ được độc lập tự chủ không? Trong khi đó, yêu cầu là hội nhập kinh tế nhưng phải độc lập tự chủ”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề.
Đáng chú ý, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển của kinh tế tư nhân. Ông cho biết: “Hôm qua tôi có nói, đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng, tôi đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân. Không kỳ thị, nhưng đồng thời anh nào có sai thì yêu cầu họ sửa”.
Tương tự, với kinh tế nhà nước, không phải nhà nước tất cả cái gì đều tốt. Kinh tế nhà nước có mặt tốt, nhưng vừa qua có rất nhiều thất thoát. Nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân thì có đúng không?
Đó là những câu hỏi, vấn đề mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt ra, mang tầm chiến lược và được bàn tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.
Tầm chiến lược được xác định trong yêu cầu chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Cụ thể, Đại hội XIII sẽ không phải chỉ cho đến năm 2026 (giai đoạn 2021 - 2026) mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai. Bộ Chính trị đã cho định hướng mốc là đến năm 2026 là mốc kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII, đến năm 2030 là mốc 100 năm thành lập Đảng và đến năm 2045 là mốc 100 năm thành lập nước.
“Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào? Đây là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng nói.
Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Theo đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.
Theo chương trình dự kiến, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp và hội nghị diễn ra đến ngày 18/5/2019.

P.V