BizLIVE - Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp, doanh nhân phải là đối tượng tham gia vào xây dựng cơ chế chính sách.
“Doanh nghiệp, doanh nhân phải là đối tượng tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách”
Lễ phát động Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Chiều 3/9, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì lễ phát động cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".
Tại lễ phát động, Trưởng Ban Kinh tế Trung Ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp, doanh nhân vẫn gập nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động. Trong đó có nguyên nhân quan trọng là thể chế, cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của nước ta cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.
Thực tế cho thấy, doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên thị trường, chính họ hiểu rõ hơn ai hết là họ cần gì, cơ chế chính sách như thế nào để phát triển. Vì vậy, cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tượng chịu tác động của cơ chế, chính sách mà phải là đối tượng tham gia vào xây dựng cơ chế chính sách bởi chính họ là đối tượng hiểu rõ nhất về những hạn chế của cơ chế, chính sách hiện tại.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cũng khẳng định, doanh nghiệp, doanh nhân là chủ thể thực thi chính sách kinh tế đồng thời cũng là chủ thể đề xuất, góp ý xây dựng chính sách kinh tế.
Ông Lộc cho hay, cộng đồng doanh nghiệp sẽ nghiêm túc thực hiện cuộc vận động này và mong rằng các ý kiến, đóng góp của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận, đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách của Nhà nước.
Cũng tại lễ phát động, ban tổ chức đã công bố Thể lệ cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế". Theo đó, các ý kiến, kiến nghị từ doanh nghiệp, doanh nhân sẽ được tiếp nhận từ ngày phát động (3/9) đến hết ngày 31/12/2019. 
Trong cuộc vận động này, mọi ý kiến, đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, quy mô lớn hay nhỏ, trong hay ngoài Nhà nước đều được tiếp nhận, tổng hợp, xem xét và chuyển tới các cơ quan của Đảng, Nhà nước liên quan.
Thời gian xét chọn, góp ý từ tháng 1 đến tháng 3/2020. Những ý kiến, đề xuất, sáng kiến hay sẽ được tổ chức Lễ tôn vinh dự kiến vào tháng 4/2020.

HẠ AN