BizLIVE - CTCP Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt tổng cộng 255 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật, không báo cáo theo quy định và còn báo cáo có nội dung không chính xác.
Phạt nặng CTCP Tập đoàn Tiến Bộ vì “ỉm” công bố thông tin
Ảnh minh họa.
Cụ thể, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên trang thông tin điện tử của công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo định kỳ 6 tháng một lần cho đến khi hoàn thành dự án đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và chào bán ra công chúng để tăng vốn từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng;
Công ty này cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2017, BCTC quý I/2018, Quyết định của Tổng giám đốc về việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Tô Hữu Khánh, công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Công văn số 193/công bố thông tin-TTB/2017 ngày 11/09/2017, Quyết định Hội đồng quản trị thông qua giao dịch của công ty với CTCP Đầu tư địa ốc Đất Vượng (người có liên quan với Tổng giám đốc công ty) đối với giao dịch hợp tác kinh doanh theo biên bản làm việc ngày 28/11/2017).
Đồng thời, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ cũng bị phạt 85 triệu đồng vì báo cáo có nội dung không chính xác. Công ty đã thực hiện giao dịch với bên liên quan là CTCP Đầu tư Địa ốc Đất Vượng (người có liên quan với Tổng giám đốc công ty). Tuy nhiên, công ty không trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 về giao dịch này.
Ngoài ra, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCKNN. UBCKNN đã yêu cầu công ty này thực hiện kiểm toán tình hình sử dụng vốn đối với ba đợt tăng vốn trong năm 2016 từ 73,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa thực hiện báo cáo UBCKNN về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ba đợt tăng vốn được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCKNN.
Tổng cộng với những vi phạm trên, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt 255 triệu đồng.
Trước đó, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (mã chứng khoán: SCC) 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn về: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Nghị quyết về việc thay đổi kế toán trưởng và phó tổng giám đốc; Nghị quyết về việc bổ nhiệm tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị; Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2017 về việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc; Quyết định số 05CT/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2017 về việc miễn nhiệm tổng giám đốc. 

HOÀNG HÀ