BizLIVE - Bộ Tài chính cho biết, bội chi ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm.
Ngân sách nhà nước bội chi gần 54.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4/2016 ước đạt xấp xỉ 86.600 tỷ đồng, tăng khoảng 23,4% so với tháng trước. Lũy kế thu 4 tháng đầu năm ước đạt 317.000 tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015

Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 69.670 tỷ, tăng 24,6% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 264.870 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 7,8%).

Thu về dầu thô tháng 4 ước đạt 3.500 tỷ đồng. Thu dầu thô 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 13.000 tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 4 ước đạt 13.300 tỷ đồng. Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 4 ước giảm khoảng 7,1% so với tháng trước, đã ảnh hưởng làm giảm số thu ngân sách của lĩnh vực này so cùng kỳ tháng trước.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 38.900 tỷ đồng , bằng 22,6% dự toán, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Về chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 4 ước 93.000 tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 370.660 tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 4 tháng đầu năm 2016 đạt 57.200 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 3,5% cùng kỳ năm 2015.

Chi trả nợ và viện trợ luỹ kế chi 4 tháng xấp xỉ đạt 51.900 tỷ đồng, bằng 33,5% dự toán, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 4 tháng xấp xỉ đạt 261.600 tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 5% so cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, bội chi ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm.

TÂM AN