BizLIVE -
Nội dung sửa đổi chủ yếu ở quy định gặp mặt trực tiếp khách hàng hay không khi lần đầu thiết lập mối quan hệ.
Ngân hàng Nhà nước dự kiến sửa quy định mở tài khoản thanh toán
Nội dung dự kiến sửa đổi có hướng tạo thêm thuận lợi cho cả khách hàng và ngân hàng trong giao dịch (Ảnh minh họa).
Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Nội dung sửa đổi chủ yếu ở quy định gặp mặt trực tiếp khách hàng hay không khi lần đầu thiết lập mối quan hệ, căn cứ theo những cập nhật quy định chính sách ban hành gần đây.
Thời gian qua, thực hiện hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền, quy định đề ra là ngân hàng phải “gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ”.
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng quy định: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách hàng cá nhân khi ký hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán.
Tuy nhiên, ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87, trong đó có sửa đổi: Ngân hàng “được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng”.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dự kiến có sửa đổi theo tinh thần Nghị định số 87 với nội dung trên.
Bên cạnh đó, ngày 20/01/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện là “cho phép áp dụng quy trình nhận biết khách hàng đơn giản và gián tiếp từ xa bằng phương thức điện tử trực tuyến (eKYC) đối với việc mở tài khoản tại các tổ chức được cấp phép để phục vụ cho nhu cầu thanh toán giá trị nhỏ của cá nhân và doanh nghiệp”.
Theo Ngân hàng Nhà nước, trước bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), các ngân hàng đang tích cực ứng dụng công nghệ kỹ thuật để cải tiến quy trình cung ứng dịch vụ và phục vụ khách hàng tốt hơn. Việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng sẽ góp phần tạo điều kiện giúp ngân hàng mở rộng tập khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.
Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ, việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp giúp người dân có thể sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh điện tử, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
Theo đó, dự thảo đang xây dựng và hoàn thiện hướng tới quy định mới, về nguyên tắc, ngân hàng được xây dựng quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng, phù hợp với quy định về phòng chống rửa tiền, về giao dịch điện tử và các quy định pháp luật liên quan khác.
Ngân hàng được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng, nhưng phải đảm bảo một số nguyên tắc chung được quy định cụ thể…
Về hạn mức, phạm vi giao dịch đối với trường hợp nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử nói trên: Dự thảo Thông tư quy định ngân hàng thỏa thuận với khách hàng về phạm vi sử dụng, hạn mức giao dịch tài khoản thanh toán nhưng phải đảm bảo hạn mức tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua tài khoản thanh toán không vượt quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng.
Tuy nhiên, hạn mức giao dịch trên không áp dụng cho các trường hợp: Ngân hàng áp dụng công nghệ cuộc gọi ghi hình (Video call) cho phép giao tiếp theo thời gian thực với khách hàng trong quá trình mở tài khoản thanh toán; Các giao dịch chuyển tiền để gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn bằng phương thức điện tử cho chính khách hàng tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó; Sau khi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thực hiện việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản.

THẾ ANH