BizLIVE - Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể công khai thông tin về tình trạng kiểm soát đặc biệt; xác định, điều chỉnh tiêu chí xếp hạng ngân hàng yếu kém để phù hợp hơn với tình hình kinh tế của từng năm hoặc từng chu kỳ...
Nên hay không công khai tình trạng của ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt?
Ảnh minh họa.
Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (Luật các TCTD) tại phiên họp sáng ngày 26/10 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.
Liên quan đến một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể công khai thông tin về tình trạng kiểm soát đặc biệt; xác định, điều chỉnh tiêu chí xếp hạng ngân hàng yếu kém để phù hợp hơn với tình hình kinh tế của từng năm hoặc từng chu kỳ; bổ sung quy định đánh giá bắt buộc các TCTD theo thông lệ kiểm toán quốc tế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc đánh giá, xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần và xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân đang được thực hiện theo quy định của NHNN.
Hiện nay, NHNN đang tiếp tục hoàn thiện các quy định này trên cơ sở tổng kết thực tiễn và tham khảo thông lệ quốc tế. Đồng thời, theo quy định tại Điều 42 của Luật Các TCTD năm 2010, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 147 của Luật Các TCTD năm 2010, việc công bố thông tin kiểm soát đặc biệt đã được thực hiện theo quy định của NHNN về kiểm soát đặc biệt đối với TCTD và cần được cân nhắc kỹ để hạn chế tác động xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của TCTD được kiểm soát đặc biệt, không ảnh hưởng đến việc phục hồi các TCTD này cũng như ảnh hưởng lan truyền đối với TCTD khác trong hệ thống TCTD.
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về vấn đề cảnh báo sớm, vì những cảnh báo này rất quan trọng đối với những đối tác liên quan trước khi quyết định các giao dịch.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, sẽ tiếp thu và bổ sung Điều 130a quy định về biện pháp can thiệp sớm để xử lý các TCTD có dấu hiệu yếu kém nhưng chưa đến mức phải kiểm soát đặc biệt.
Theo đó, NHNN sẽ áp dụng cơ chế can thiệp sớm đối với các TCTD có dấu hiệu yếu kém cần khắc phục. Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định cụ thể trường hợp áp dụng cơ chế can thiệp sớm, các biện pháp khắc phục cần thực hiện và quy trình thực hiện biện pháp can thiệp sớm từ giai đoạn phát hiện cho đến giai đoạn chấm dứt cảnh báo. Các biện pháp này được xây dựng phù hợp với thông lệ đang được áp dụng tại hầu hết các nước trên thế giới.
Có ý kiến cho rằng quy định như khoản 2 Điều 145 của dự thảo Luật khó áp dụng do không tổ chức nào muốn báo cáo khi có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán; cần có chế tài xử lý các TCTD biết có nguy cơ này nhưng không kịp thời báo cáo với NHNN để tình trạng xấu xảy ra. Cần quy định cụ thể về thời gian TCTD phải báo cáo với NHNN khi nhận thấy nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán nhằm tránh tình trạng TCTD chậm trễ, kéo dài thời gian báo cáo với NHNN.
Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Dự thảo Luật đã quy định cơ cấu lại TCTD yếu kém phù hợp với từng mức độ yếu kém. Các phương án này đều có ưu tiên, chú trọng biện pháp hỗ trợ hợp lý để giúp TCTD phục hồi hoạt động một cách an toàn, bền vững.
Theo đó, các chính sách này không mang tính ép buộc mà để các TCTD chủ động báo cáo trung thực về tình trạng của mình để được NHNN hỗ trợ phục hồi.
Chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với TCTD có hành vi không báo cáo ngay cấp có thẩm quyền về nguy cơ mất khả năng chi trả được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nếu cần thiết sẽ sửa đổi Nghị định, xin không bổ sung vào Luật.
Có ý kiến đề nghị trên cơ sở thực tiễn, quy định ngay trong dự thảo Luật các tiêu chí để xếp loại mức độ yếu kém của các TCTD để thuận tiện trong việc thực thi và áp dụng pháp luật, không nên để quy định 2 năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của NHNN.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tiêu chí và quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng hiện đang được quy định tại các văn bản hướng dẫn của NHNN, việc quy định cụ thể trong dự thảo Luật không bảo đảm tính linh hoạt do tiêu chí xếp hạng TCTD có thể thay đổi theo tình hình thực tế và thông lệ quốc tế.

TRẦN THÚY