BizLIVE -
Tính đến hết tháng 8/2019, lũy kế thu Ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt 1.003.058 tỷ đồng, bằng 71,07% so với dự toán năm.
Kho bạc Nhà nước thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, từ chối thanh toán 24,5 tỷ đồng
Theo báo cáo đánh giá tình hình hoạt động 08 tháng đầu năm của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết tháng 8/2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.003.058 tỷ đồng, bằng 71,07% so với dự toán năm.
Cụ thể, thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 811.490 tỷ đồng, bằng 69,15% so với dự toán năm. Thu từ dầu thô đạt 38.334 tỷ đồng, bằng 85,95% so với dự toán năm. Thu từ xuất nhập khẩu đạt 235.041 tỷ đồng, bằng 78,22% so với dự toán năm. Ngoài ra, hoàn thuế GTGT đạt 85.214 tỷ đồng, bằng 76,56% dự toán gian.
Tính đến hết tháng 8, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 570.814 tỷ đồng, đạt 54,7% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 8.107 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định và đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.
Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, sau 8 tháng đầu năm, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là 153.817,7 tỷ đồng đạt 41,5% kế hoạch. Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 152.784,6 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch Chính phủ giao. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 33,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.
Ngoài ra, tính đến hết 31/8, trong toàn hệ thống KBNN đã có 40.273/117.984 đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ công chiếm tỷ lệ 34,13% tổng số đơn vị giao dịch (trong đó có 426 đơn vị giao dịch thuộc KBNN và 39.847 đơn vị giao dịch khác tham gia).
Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 100,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 8 tháng ước đạt 997,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, tăng 12,4% so cùng kỳ năm. Trong đó, thu nội địa 8 tháng ước đạt 808,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ.

TUẤN VIỆT