BizLIVE - Quý II/2019, Eximbank hoàn nhập dự phòng 36 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, giảm gần 17% so với cùng kỳ 2018 do lãi từ cho vay giảm, chi phí tăng.
Eximbank báo lãi giảm trong quý II/2019 do lãi từ cho vay giảm, chi phí tăng
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – mã EIB), tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 159.600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối năm 2018.
Cho vay khách hàng đạt 105.974 tỷ đồng, tăng 1,85%. Tiền gửi khách hàng đạt 129.257 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2018.
Trong quý II/2019, hoạt động kinh doanh của Eximbank không có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ 2018. Trong đó, lãi thuần từ cho vay giảm nhẹ 2,2 tỷ đồng còn 834 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ không đổi, bằng với cùng kỳ 2018 là 79 tỷ đồng. Lãi từ ngoại hối giảm 70% còn 20 tỷ đồng.
Riêng lãi từ chứng khoán đầu tư tăng lên 21 tỷ đồng so với 10 tỷ đồng cùng kỳ 2018 và lãi từ hoạt động khác cũng tăng 1,1 lần lên 52 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 16% lên 745 tỷ đồng.
Trong kỳ, Eximbank hoàn nhập dự phòng 36 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế quý II/2019 là 300 tỷ đồng, vẫn giảm gần 17% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế là 240 tỷ đồng, giảm 17,8%.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 651 tỷ đồng, giảm 29,3%. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm tương ứng 29,3% và đạt 521 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ 2019 của Eximbank về giải trình chênh lệch lợi nhuận - Nguồn: EIB.
Theo giải trình của Eximbank về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý II/2019 giảm, do trong quý này ngân hàng được hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng 36,3 tỷ đồng do số dư nợ xấu giảm 341 tỷ đồng (giảm 15,4%) so với cùng kỳ năm trước, đồng thời ngân hàng thu hồi được một số khoản nợ xấu và hoàn nhập dự phòng rủi ro đã trích lập đối với các khoản nợ này.
Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó có khoản chi phí dự phòng rủi ro khác là 26,5 tỷ đồng. Ngoài ra, do tổng số cán bộ nhân viên bình quân tăng 132 người dẫn đến chi phí cho cán bộ nhân viên tăng so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 của Eximbank là 521 tỷ đồng, trong đó, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm 2019 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước do chênh lệch lãi suất (NIM) được cải thiện.
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần luỹ kế 6 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ do trong quý I/2018, Eximbank đã bán hết số cổ phiếu đầu tư vào một tổ chức tín dụng, làm tăng thu nhập từ góp vốn mua cổ phần (thu nhập từ góp vốn mua cổ phần 6 tháng đầu năm 2018 là 521 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2019 là 4 tỷ đồng). Nếu loại trừ ảnh hưởng của khoản thu nhập này thì lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

LAN ANH