BizLIVE - Theo Thông tư 91/2020/TT-BTC, khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%, tổ chức kinh doanh chứng khoán sẽ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước một tháng hai lần.
Công ty chứng khoán sẽ bị “báo động” khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%
Ảnh minh họa.
Chính thức có hiệu lực từ 1/1 tới, Thông tư Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính (Thông tư 91/2020) của Bộ Tài chính sẽ là một văn bản dưới luật có tác động lớn tới các công ty chứng khoản, công ty quản lý quỹ (trong và ngoài nước) cùng nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Thông tư 91 không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của tổ chức kinh doanh chứng khoán đối với ngân sách nhà nước.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ VỐN KHẢ DỤNG
Thông tư 91 nêu rõ, vốn khả dụng là vốn chủ sở hữu có thể chuyển đổi thành tiền trong vòng 90 ngày. Tỷ lệ vốn khả dụng là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị vốn khả dụng và tổng giá trị rủi ro.
Vốn khả dụng của công ty chứng khoán bao gồm: Vốn góp của chủ sở hữu, không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có); thặng dư vốn cổ phần không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có); quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn (đối với công ty chứng khoán có phát hành trái phiếu chuyển đổi); vốn khác của chủ sở hữu; chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý; chênh lệch tỷ giá hối đoái; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; lợi nhuận chưa phân phối; số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản...

Thông tư quy định rõ tổ chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm tính toán các chỉ tiêu an toàn tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả tính toán. Đồng thời, các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn sử dụng để tính giá trị vốn khả dụng và các giá trị rủi ro phải được cập nhật tới thời điểm tính toán.

Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán có công ty con, tổ chức kinh doanh chứng khoán tính toán các chỉ tiêu an toàn tài chính dựa trên các khoản mục tài chính riêng của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Theo Thông tư 91, định kỳ hàng tháng, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc tháng.
Đồng thời, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải công bố báo cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại ngày 30/6 và 31/12 theo mẫu quy định sau khi đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.
CÁC MỨC CẢNH BÁO KHI TỶ LỆ VỐN KHẢ DỤNG XUỐNG THẤP
Thông tư của Bộ Tài chính quy định tỷ lệ vốn khả dụng được xác định theo nguyên tắc:
Khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo UBCKNN tỷ lệ vốn khả dụng một tháng hai lần (dữ liệu tại ngày 15 và 30 hàng tháng).
Khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 150%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo UBCKNN tỷ lệ vốn khả dụng một tuần một lần. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trước 16 giờ ngày thứ sáu hàng tuần.
Khi tỷ lệ vốn khả dụng giảm xuống dưới 120%, tổ chức kinh doanh chứng khoán hàng ngày phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trước 16 giờ hàng ngày.
Thông tư 91/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Riêng Điểm đ khoản 5 Điều 5; điểm d khoản 3 Điều 6; điểm k khoản 1 Điều 10; khoản 10 Điều 10 và thứ tự số 28 mục VII Phụ lục I hệ số rủi ro thị trường có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

TUẤN VIỆT