BizLIVE - Sau soát xét, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIC đạt 148,7 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước nhờ lãi mảng tài chính và mảng kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.
BIC: 6 tháng đầu 2019 lợi nhuận hợp nhất tăng 18%, đạt 67% kế hoạch năm

Theo tin từ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) hoạt động kinh doanh của BIC trong 6 tháng đầu năm 2019 ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ hoàn thành 47% kế hoạch năm, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng trưởng 18% so với cùng kỳ 2018, hoàn thành 67% kế hoạch năm.

Đặc biệt, nửa đầu năm 2019, BIC hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận lãi. Đây là kết quả  từ việc cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát tốt các chi phí hoạt động, chi phí bồi thường và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí của BIC.

Hoạt động bán lẻ 6 tháng đầu năm 2019 của BIC cũng đạt được những kết quả ấn tượng. Trong đó, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tăng trưởng 69%, hoàn thành hơn 45% kế hoạch năm. Hiện nay, BIC đang là một trong 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có định hạng tín nhiệm cao nhất thị trường (B++).

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 148,7 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Năm 2019, BIC đặt kế hoạch tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 223 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm 2019, BIC cần tiếp tục đẩy mạnh việc thay đổi mô hình, cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành tại các Công ty thành viên, đồng thời, cải tiến, đổi mới cơ cấu tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.


HỒNG QUÂN