BizLIVE -
Diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 khiến công tác triển khai cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp gặp khó khăn...
4 tháng đầu năm không có doanh nghiệp nào được cổ phần hóa
Ảnh minh họa.
92 doanh nghiệp dồn chờ cổ phần hóa trong năm
Theo thông tin mới công bố từ Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm, đơn vị này nhận được báo cáo cổ phần hóa (CPH) của 3 đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Hậu Giang (đã được phê duyệt phương án CPH trong năm 2019).
Lũy kế giai đoạn 2016 - tháng 4/2020, đã có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.126 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.748 tỷ đồng.
Tuy nhiên trong 174 doanh nghiệp đã CPH chỉ có 36/128 doanh nghiệp CPH thuộc danh mục CPH theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch).
Việc 4 tháng đầu năm 2020, không có doanh nghiệp nào thực hiện CPH khiến tiến độ dồn vào nửa cuối năm 2020 càng thêm nặng nề khi còn tới 92 doanh nghiệp phải CPH từ nay tới 31/12/2020.
Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện CPH trong năm 2020 gồm: TP. Hà Nội CPH 13 doanh nghiệp (04 tổng công ty), chiếm 14% kế hoạch; TP.HCM CPH 38 doanh nghiệp (11 tổng công ty), chiếm 40% kế hoạch; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp CPH 06 doanh nghiệp (03 tập đoàn, 03 tổng công ty); Bộ Công Thương CPH 04 doanh nghiệp (03 tổng công ty); Bộ Xây dựng CPH 02 tổng công ty.
Thoái vốn còn chậm
Về tình hình thoái vốn, theo báo cáo của các đơn vị thì trong 4 tháng, có 06 doanh nghiệp thuộc danh mục phải thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị 84 tỷ đồng, thu về 241 tỷ đồng. Trong 4 tháng, các tập đoàn, tổng công ty thực hiện thoái vốn với giá trị 318 tỷ đồng, thu về 551 tỷ đồng.
Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 4/2020 đã thoái được 25.172 tỷ đồng, thu về 171.865 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 98 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.788 tỷ đồng, thu về 9.206 tỷ đồng.
Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị lớn là: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 tổng công ty cổ phần); TP. Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp).
Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 4/2020: cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco) tại các doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.597 tỷ đồng, thu về 52.266 tỷ đồng.
"Nhìn chung tiến độ CPH, thoái vốn trong những tháng đầu năm 2020 là chậm. Đồng thời, do diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 khiến cho sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của xã hội đình trệ đã ảnh hưởng tới triển khai công tác CPH, thoái vốn của các doanh nghiệp gặp khó khăn", Bộ Tài chính đánh giá.

TUẤN VIỆT