BizLIVE - Giai đoạn năm 2016 - 2019, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước (thông qua Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) đã chuyển vào ngân sách nhà nước tổng số tiền là 205.000 tỷ đồng.
205.000 tỷ đồng nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn được chuyển vào ngân sách sau 4 năm
Ảnh minh họa.

Liên quan đến công tác cổ phần hóathoái vốn nhà nước, tại báo cáo gửi đến Quốc hội mới đây, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết 25/2016/QH14 và Nghị quyết 26/2016/QH14, trong giai đoạn 2016 - 2019, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước (thông qua Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) chuyển vào ngân sách nhà nước là 205.000 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền đã chuyển các năm 2016, 2017, 2018, 2019 lần lượt là 30.000 tỷ đồng; 60.000 tỷ đồng; 65.000 tỷ đồng và 50.000 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp còn phải chuyển về ngân sách tổng số tiền là 45.000 tỷ đồng.

Về công tác cổ phần hóa, lũy kế giai đoạn 2016 - tháng 3/2020, có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.126 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.748 tỷ đồng. 

Tuy nhiên trong 174 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 36/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt 28% kế hoạch, số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đánh giá, nhìn chung tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm.

4 tháng đầu năm không có doanh nghiệp nào được cổ phần hóa

Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 là: TP. Hà Nội phải cổ phần hóa 13 doanh nghiệp (04 tổng công ty), chiếm 14% kế hoạch; TP. HCM cổ phần hóa 38 doanh nghiệp (11 tổng công ty), chiếm 40% kế hoạch; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa 06 doanh nghiệp (03 tập đoàn, 03 tổng công ty); Bộ Công Thương cổ phần hóa 04 doanh nghiệp (03 tổng công ty); Bộ Xây dựng (02 tổng công ty).

Về tình hình thoái vốn, lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 3/2020 là 25.166 tỷ đồng, thu về 171.844 tỷ đồng.

Trong đó: thoái vốn nhà nước tại 96 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.783 tỷ đồng, thu về 9.185 tỷ đồng. Cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco) tại các doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.597 tỷ đồng, thu về 52.266 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ- TTg còn chậm. Trong đó, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị lớn là: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 tổng công ty cổ phần); TP. Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp).

Trong một diễn biến liên quan, báo cáo vừa công bố mới đây, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 tháng đầu năm 2020, không có doanh nghiệp nào thực hiện CPH.
Trong 174 doanh nghiệp đã CPH tính tới tháng 4/2020, chỉ có 36/128 doanh nghiệp CPH thuộc danh mục CPH theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch). Điều này đã khiến tiến độ dồn vào nửa cuối năm 2020 càng thêm nặng nề khi còn tới 92 doanh nghiệp phải CPH từ nay tới 31/12/2020.

TUẤN VIỆT