10 tháng, xuất siêu 7 tỷ USD

10 tháng, xuất siêu 7 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, tính chung 10 tháng, ước tính xuất siêu 7 tỷ USD.
Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD

Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD

Trong tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,43 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 8 tháng lên 5,37 tỷ USD.
Chat với BizLIVE