10 tháng, xuất siêu 7 tỷ USD

10 tháng, xuất siêu 7 tỷ USD
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, tính chung 10 tháng, ước tính xuất siêu 7 tỷ USD.
Chat với BizLIVE