DRH nâng sở hữu tại KSB lên 25%

DRH nâng sở hữu tại KSB lên 25%

Cổ đông của KSB đã chính thức chấp thuận cho DRH nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB.
Chat với BizLIVE