Nhà ở xã hội đã thiếu lại “tắc”

Nhà ở xã hội đã thiếu lại “tắc”
Đến thời điểm hiện nay việc phát triển nhà ở xã hội mới đạt khoảng 30% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm...
Chat với BizLIVE