Những dấu hỏi ở JVC

Những dấu hỏi ở JVC
Hàng loạt thông tin không thể thu thập trong quá trình kiểm toán và rất nhiều vấn đề có liên quan đến Ban điều hành cũ của JVC.
Chat với BizLIVE