Giải thể ư? Có gì lạ đâu mà phải sợ

Giải thể ư? Có gì lạ đâu mà phải sợ

Một quý, Việt Nam có khoảng 3.000 doanh nghiệp giải thể. Khảo sát gần đây của chúng tôi về quan điểm của nhà đầu tư về việc Kim Long nên giải thể hay không, có đến gần 65...
Chat với BizLIVE