BID
BIDV có thêm 2.800 tỷ đồng bổ sung vốn cấp 2

BIDV có thêm 2.800 tỷ đồng bổ sung vốn cấp 2

Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, đồng thời, thỏa mãn các điều kiện để tính vào...
Chat với BizLIVE