Lịch sự kiện

 • 16/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30-03-2018
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 26/01/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 2.000.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 60.999.337 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Sáu, ngày 26/01/2018

  Lưu ý: Số lượng 2.000.000 cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 15/11/2018.
 • 25/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 02/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2017
  Thời gian họp: TCPH thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
  Nội dung họp:
  - Thông qua các báo cáo hoạt động của công ty năm 2016 gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán.
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - Các vấn đề quan trọng khác.
 • 25/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00. ngày 25/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. HCM.
 • 22/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 04/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 17/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Quy Nhơn.
 • 18/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Vũng Tàu và giải thể Công ty TNHH MTV Sữa chữa tàu biển Phương Nam.

  Tải file gốc
 • 26/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q3/2015, lũy kế 9 tháng, kế hoạch Q4/2015 và dự kiến kết quả 2015.

  Tải file gốc
 • 27/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Thông qua báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015
  - Thay đổi nhân sự.

  File gốc

 • 01/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố thay đổi nhân sự từ ngày 1/9/2015:

  - Bổ nhiệm bà Phạm Thị Cẩm Hà, thành viên Hội đồng quản trị/ phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc thay thế cho ông Trương Đình Sơn từ ngày 01/09/2015
  - Bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Cường tạm thời giữ chức thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/09/2015.

  File gốc

 • 19/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/06/2015

  Chuyển Sàn

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 58.999.337 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 10/06/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.700 đồng/cổ phiếu.

 • 08/05/2015

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam hủy niêm yết trên HOSE:

  Số lượng hủy niêm yết: 58.999.337 cổ phiếu
  Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2014 là -144,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -223,65 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là -124,97 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán các năm 2014, năm 2013 và năm 2012 của VST, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định tại Tiết đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 có hiệu lực từ ngày 15/09/2012 và Tiết 2 Khoản 1 Điều 19 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014
  Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 08/05/2015
  Ngày giao dịch cuối cùng: 07/05/2015.

 • 16/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 11/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015
  Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2015
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Thông qua các báo cáo hoạt động của Công ty năm 2014 gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Các vấn đề quan trọng khác.

 • 30/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:
  - Kết quả SXKD Q3/2014 và kế hoạch Q4/2014
  - Thoái toàn bộ vốn góp tại Pdimex JSC.

  Tải file gốc

 • 16/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 10/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              :  17/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               :  19/03/2014
  Thời gian thực hiện:  Tháng 4/2014.
  Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau
  Nội dung cụ thể:

  + Thông qua các báo cáo hoạt động của công ty năm 2013 gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo của HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát; BCTC 2013 đã kiểm toán.

  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

  + Các vấn đề quan trọng khác

 • 16/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  VST - tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2013
  - Thời gian thực hiện: 16/04/2013

  Link download

 • 31/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2012
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  - Nội dung cụ thể:
  + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  + Thời gian thực hiện: ngày 26/04/2012
  + Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4- số 85-87 Đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM

 • 26/04/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  VST: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Vũ Minh Phượng, bàn giao nhiệm vụ và công việc lại cho bà Mai Thị Thu Vân.

   
  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thay đổi nhân sự.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, bàn về kế hoạch năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 05/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 01/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VST: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/05/2011 và 11/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2011 
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thanh toán: 01/06/2011.

 • 29/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 25/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 19/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VST: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 16/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/03/2011 và 15/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: ngày 16/04/2011

  (Theo hsx)

 • 14/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 14/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
  Link download

 • 03/11/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 12.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 08/11/2010

  Link download


  (Theo hsx)

 • 26/10/2010

  Thay đổi BLĐ

  VST thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Bà Lê Thị Lan thôi giữ chức vụ Phó tổng giám độc và Ủy viên hội đồng quản trị kể từ ngày 01/11/2010 để hưởng chế độ hưu trí.

  Bổ nhiệm ông Dương Đình Ninh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2010

 • 22/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 6.999.337 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 22/09/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 12/08/2010

  Phát hành cổ phiếu

  VST - 16/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

  * Phát hành cổ phiếu thưởng:
  - Số lượng dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phiếu
  - Tỷ lệ thực hiện: 100:17,5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 17,5 cổ phiếu mới)

  * Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
  - Số lượng dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phiếu
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 3 cổ phiếu mới)

  Linkdownload

 • 21/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

    CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi tỷ lệ cổ phiếu thưởng.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 08/05/2009

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã CK: VST) thông báo bổ nhiệm ông Huỳnh Nam Anh, Thạc sỹ khoa học ngành quản lý vận tải biển, Trưởng phòng Đầu tư Phát triển Công ty, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty .Thời hạn nhiệm kỳ giữ chức Phó Tổng Giám đốc là bốn (04) năm, trong thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2008-2012), kể từ ngày ký quyết định.
 • 16/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Vận tải và cho thuê tàu biển Việt NBam (Mã CK: VST) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2009
  • Mục đích : Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  • Nội dung đại hội:

        Thông qua các báo cáo hoạt động của VST năm 2008:

  + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008

  + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008

  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

  • Ngày tổ chức đại hội: dự kiến ngày 16/04/2009
  • Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4 (Số 85-87 Đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh)

        Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VST vào ngày 11, 12&13/03/2009

 • 09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 25/02/2009

  Niêm yết mới

   Ngày 20/02/2009, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Quyết định Niêm yết số 14/QĐ - SGDHCM cho phép Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM với mã chứng khoán là VST. Ngày 26/02/2009 cổ phiếu VST sẽ chính thức giao dịch với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 24.000 đồng. Như vậy, Công ty cổ phần Vitranschart đã trở thành công ty thứ 174 niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM.

Giá trong ngày

0.3

-0.3 (-50.0%)
Giá tham chiếu0.6
Giá mở cửa0.6
Giá cao nhất0.6
Giá thấp nhất0.6
Giá đóng cửa0.6
Khối lượng1,000
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.89%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)60,999,337
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)18.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-4,183.2
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.60

0.10 (14.29%)

1,000600
16/01

0.70

0.00 (0.00%)

00
15/01

0.70

0.00 (0.00%)

00
14/01

0.70

0.00 (0.00%)

00
13/01

0.70

0.00 (0.00%)

00
10/01

0.70

0.00 (0.00%)

00
09/01

0.70

0.00 (0.00%)

00
08/01

0.70

0.00 (0.00%)

00
07/01

0.70

0.00 (0.00%)

00
06/01

0.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng...

26/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng).

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

02/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

02/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2017Ngày đăng ký cuối...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 4/2016.

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

25/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (mẹ + hợp nhất).

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

17/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt...

18/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm...

26/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

30/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q3...

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

01/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015 (Hợp nhất).

01/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về: - Thông qua báo cáo...

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố thay đổi nhân sự từ ngày 1/9/2015: - Bổ...

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015

24/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

10/06/2015

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM: Số lượng chứng khoán đăng...

08/05/2015

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam hủy niêm yết trên HOSE: Số lượng hủy niêm yết: 58.999.337 cổ phiếu Lý do:...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

11/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng...

30/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD...

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

10/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền              :  17/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng                              ...

16/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

VST - tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2013- Ngày đăng ký...

31/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

14/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2012 - Lý do và mục...

26/04/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

VST: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

24/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Miễn...

24/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị,...

19/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị,...

25/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

05/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

01/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VST: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

29/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link...

25/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

19/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VST: Nghị quyết 2011Link download

16/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14...

14/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link...

14/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. ...

03/11/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

26/10/2010

Thay đổi BLĐ

VST thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bà Lê Thị Lan thôi giữ chức vụ Phó...

22/09/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

12/08/2010

Phát hành cổ phiếu

VST - 16/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm* Phát hành cổ phiếu thưởng:- Số lượng...

21/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi tỷ...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

08/05/2009

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã CK: VST) thông báo bổ nhiệm ông Huỳnh Nam Anh, Thạc sỹ khoa học ngành quản lý...

16/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Vận tải và cho thuê tàu biển Việt NBam (Mã CK: VST) như sau: Ngày giao dịch không hưởng...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

25/02/2009

Niêm yết mới

Ngày 20/02/2009, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Quyết định Niêm yết số 14/QĐ - SGDHCM cho phép Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam