Lịch sự kiện

 • 19/07/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/06/2017
  Thời gian thực hiện: 7h30, ngày 19/07/2017
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, số 08-10 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016; + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; + Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2017;
  + Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017; + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
  + Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
  + Hợp đồng tín dụng bổ sung cho Dự án Thượng Kon Tum;
  + Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS (nếu có); + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 19/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 19/07/2017:

  - Ông Lê Tuấn Hải chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Văn Diễn và ông Vũ Hồng Đăng chức vụ Thành viên BKS.
 • 07/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố bổ nhiệm ông Trương Minh Tuấn chức vụ Trưởng BKS từ ngày 07/07/2017.
 • 30/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2017
  Thời gian thanh toán : 30/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 08/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 26/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố miễn nhiệm ông Lê Tuấn Hải chức vụ Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Việt Hà chức vụ thành viên BKS từ ngày 26/05/2017.
 • 26/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2017
  Thời gian thực hiện: Ngày 26/05/2017
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, số 8-10 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 • 15/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố miễn nhiệm ông Hoàng Xuân Tùng chức vụ Thành viên BKS từ ngày 15/02/2017.

  Tải file gốc
 • 06/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố bổ nhiệm ông Lê Tuấn Hải chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Trần Mạnh Hữu từ ngày 06/01/2017.

  Tải file gốc
 • 05/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/07/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).
 • 27/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/04/2016
  Thời gian thực hiện: 07h30, ngày 27/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, số 8-10 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 • 27/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2016
  Thời gian thanh toán: 16/05/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá.
 • 17/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016 và tạm ứng cổ tức 2015 tỷ lệ 10%.
 • 08/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/11/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/10/2015
  Thời gian thanh toán: 06/11/2015 Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

 • 24/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố bổ nhiệm ông Võ Thành Trung, chủ tịch HĐQT. làm người CBTT từ ngày 24/4/2015.

  Tải file gốc

 • 17/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 17/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 17/4/2015.

  Tải file gốc

 • 17/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015
  Thời gian thực hiện: 7:30AM ngày 17/4/2015
  Địa điểm dự kiến thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn. Số 08-10 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

  Nội dung họp:
  +         Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2014; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
  +         Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS.
  +         Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2015.
  +         Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2014.
  +         Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.
  +         Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

 • 31/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Chi 10% cổ tức năm 2013 và tạm ứng 5% cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng – 10% cổ tức năm 2013, 5% cổ tức năm 2014)
  Thời gian thanh toán: 31/03/2015.

 • 11/03/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015
  Thời gian: 7:30AM ngày 11/3/2015
  Địa điểm: Khách sạn Quy Nhơn, Số 8-10 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 • 22/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết HĐQT thống nhất trả cổ tức năm 2013 10% và tạm ứng năm 2014 5%.

  Tải file gốc

 • 10/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết HĐQT về giá bán điện cho EVN.

  Tải file gốc

 • 27/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 27/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố thay đổi nhân sự HĐQT và BKS:

  Tải file gốc

 • 17/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Hiền.

  Tải file gốc

 • 27/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2014
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau khi có lịch cụ thể
  Địa điểm dự kiến thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, Số 08-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

  Nội dung họp
  :

  +         Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2013; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

  +         Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;

  +         Kế hoạch kinh doanh Tài chính và Đầu tư xây dựng năm 2014;

  +         Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2013;

  +         Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014;

  +         Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.

 • 27/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Trả cổ tức năm đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt.

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 03/12/2013
 • Ngày đăng ký cuối cùng            : 05/12/2013
 • Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 27/12/2013.
 • 12/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiền làm Thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Việt Thắng kể từ ngày 08/08/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VSH: Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 02/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VSH: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/05/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSH: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/12/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/12/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (600 đồng/1 cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 28/12/2012

 • 30/11/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/06/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  VSH: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012

  • Thời gian thực hiện: 20/06/2012.
  • Địa điểm họp: Khách sạn Quy Nhơn, Số 8-10 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011; Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2012; Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2010, 2011; Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012./.
 • 28/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSH: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/12/2011 và 15/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/12/2011
  - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2010 và năm 2011 bằng tiền
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/cổ phiếu (10% năm 2010 và 10% năm 2011)
  - Một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng
  - Thời gian thanh toán : ngày 28/12/2011

 • 05/12/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VSH: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/12/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VSH: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/12/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/11/2011 và 10/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên 2011 
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 
  - Thời gian thực hiện: ngày 02/12/2011 
  - Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, số 8-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 21/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 18/05/2011 và 19/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: dự kiến 21/06/2011
  - Địa điểm thực hiện: dự kiến Khách sạn Quy Nhơn, Số 8-10 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

 • 10/06/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  VSH: Thông báo tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

  Link download
   

 • 16/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VSH - Kết quả mua lại 4.000.000 cổ phiếu quỹ

  Linkdownload

 • 20/10/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 01/10/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSH - 01/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

  - Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá
  - Gia trị: 400 VND

  Linkdownload

 • 10/09/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VSH - 01/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Linkdownload

 • 10/09/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH)  thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
  Thời gian: Dự kiến từ ngày 10/9/2010 đến 25/9/2010
  Địa Điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
  Nội dung về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

                                                                                  (Theo hsx)

 • 25/08/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VSH - Thông báo mua cổ phiếu quỹ
  + Số lượng đăng ký mua lại: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
  + Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch, dự kiến là: 4.000.000 cp
  + Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2009
  + Phương thức giao dịch: khớp lệnh
  + Khối lượng giao dịch mỗi ngày là: tối thiểu bằng 3% và tối đa bằng 5% khối lượng đăng ký
  + Thời gian đăng ký giao dịch: từ 25/08/2010 đến 23/11/2010
  + Mục đích mua lại: mua làm cổ phiếu quỹ

 • 27/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ Phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010 - 2014 như sau:

  1. Thành viên HĐQT: 05 người
  - Ông Nguyễn Văn Thanh
  - Ông Võ Thành Trung
  - Ông Nguyễn Việt Thắng
  - Ông Nguyễn Đức Đối
  - Ông Phan Hồng Quân

  2. Thành viên BKS: 03 người
  - Bà Nguyễn Thị Thu Hà
  - Ông Nguyễn Xuân Việt Anh
  - Ông Nguyễn Trung Hậu

  3. Bổ nhiệm ông Võ Thành Trung giữ chức danh TGĐ điều hành nhiệm kỳ 2010 - 2014.


  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 13/07/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông báo họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2010 như sau:
  - Thời gian: 7 giờ 30 sáng, ngày 23/07/2010
  - Địa điểm: Tại tầng 2, Khách sạn Sài Gòn - Qiu Nhơn số 24 Nguyễn Huệ, Qiu Nhơn, Bình Định

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 01/06/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) thông báo tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2010 đến đầu tháng 7. Chi tiết về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.

  Link download

 • 11/03/2009

  Sự kiện khác

  Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã CK: VSH) công bố kết quả lợi nhuận của 2 tháng đầu năm 2009:

  • Tổng sản lượng điện sản xuất: 178,187 triệu Kwh
  • Tổng doanh thu: 92.587.875.358 đồng
  • Tổng chi phí: 32.054.502.336 đồng
  • Tổng lợi nhuận: 60.533.373.022 đồng
 • Tổng quanBiến động giá

  VSH

  16.75 ▼

  -5.65 (-33.73%)

   

  Giá trong ngày

  16.75

  -5.65 (-25.22%)
  Giá tham chiếu22.4
  Giá mở cửa22.1
  Giá cao nhất22.9
  Giá thấp nhất22.1
  Giá đóng cửa22.4
  Khối lượng18,120
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)206,241,246
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,454.5
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,094.1
  P/E15.3
  Giá trị sổ sách (VNĐ)14,874.9
  P/B1.1
  Lợi tức cổ phiếu (%)10
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  22.40

  0.00 (0.00%)

  18,120405,890
  16/01

  22.40

  0.60 (2.75%)

  17,550382,880
  16/01

  22.40

  0.60 (2.75%)

  17,550382,880
  15/01

  21.80

  1.15 (5.56%)

  1002,180
  15/01

  21.80

  1.15 (5.56%)

  1002,180
  14/01

  20.65

  1.15 (5.27%)

  63,3501,375,570
  13/01

  21.80

  0.05 (0.22%)

  5,520121,090
  10/01

  21.75

  0.00 (0.00%)

  00
  09/01

  21.75

  0.65 (2.90%)

  1,39031,220
  08/01

  22.40

  0.20 (0.90%)

  1002,240
  07/01

  22.20

  0.10 (0.44%)

  16,500366,300
  06/01

  22.30

  0.10 (0.45%)

  14,490321,420

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  19/07/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 26/06/2017Thời gian thực hiện: 7h30, ngày 19/07/2017Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, số 08-10 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn...

  19/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 19/07/2017:- Ông Lê Tuấn Hải chức vụ Thành...

  07/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố bổ nhiệm ông Trương Minh Tuấn chức vụ Trưởng...

  30/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/04/2017Ngày đăng ký cuối...

  08/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

  26/05/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố miễn nhiệm ông Lê Tuấn Hải chức vụ Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Việt...

  26/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2017 Ngày đăng ký...

  15/02/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố miễn nhiệm ông Hoàng Xuân Tùng chức vụ...

  06/01/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố bổ nhiệm ông Lê Tuấn Hải chức vụ...

  05/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

  06/07/2016

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH...

  27/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04...

  27/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  16/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

  17/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016 và...

  08/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

  17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

  17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

  06/11/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/10/2015...

  24/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố bổ nhiệm ông Võ Thành Trung, chủ tịch HĐQT....

  17/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  17/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ...

  17/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015Thời gian thực hiện: 7:30AM...

  31/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Chi 10% cổ tức năm 2013 và tạm ứng 5% cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

  11/03/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

  22/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết HĐQT thống nhất trả cổ tức năm 2013...

  10/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết HĐQT về giá bán điện cho...

  27/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  27/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố thay đổi nhân sự HĐQT và BKS:Tải...

  17/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của...

  27/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2014Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông...

  27/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Trả cổ tức năm đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 03/12/2013 Ngày đăng ký cuối cùng            ...

  12/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiền làm Thành viên Hội đồng...

  25/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VSH: Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  02/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VSH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  31/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  29/05/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

  28/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSH: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 19/12/2012 Tỷ...

  30/11/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải...

  27/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

  20/06/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  VSH: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 Thời gian thực hiện: 20/06/2012. Địa điểm họp: Khách sạn Quy Nhơn, Số 8-10 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn...

  28/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSH: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/12/2011 và 15/12/2011 thì người...

  05/12/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VSH: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

  02/12/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VSH: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

  02/12/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

  21/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ...

  10/06/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  VSH: Thông báo tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011Link download

  16/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VSH - Kết quả mua lại 4.000.000 cổ phiếu quỹLinkdownload

  20/10/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm...

  01/10/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VSH - 01/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt- Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá...

  10/09/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VSH - 01/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.Linkdownload

  10/09/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH)  thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Thời gian:...

  25/08/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VSH - Thông báo mua cổ phiếu quỹ + Số lượng đăng ký mua lại: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu) + Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch, dự kiến là: 4...

  27/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ Phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010 - 2014 như sau:1. Thành viên HĐQT: 05 người- Ông Nguyễn Văn...

  13/07/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông báo họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2010 như sau:- Thời gian: 7 giờ 30 sáng, ngày 23...

  01/06/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) thông báo tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2010 đến đầu tháng 7....

  11/03/2009

  Sự kiện khác

  Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã CK: VSH) công bố kết quả lợi nhuận của 2 tháng đầu...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam