Lịch sự kiện

 • 27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30-03-2018
  Thời gian thực hiện: 27-04-2018
  Địa điểm thực hiện: 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
 • 21/12/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/12/2017
  Thời gian thanh toán : 21/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).
 • 14/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 14/07/2017.
 • 15/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2017
  Thời gian thanh toán : 15/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 28/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2017
  Thời gian thực hiện: 28/04/2017
  Địa điểm thực hiện: 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017.
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
  + Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016.
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
  + Tiến hành bầu Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
  + Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận, lựa chọn công công ty kiểm toán năm 2017.
  + Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 08/11/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/10/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/10/2016
  Ngày thanh toán: 08/11/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 28/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/05/2016
  Ngày thanh toán : 08/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 05/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

  Tải file gốc
 • 22/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2016
  Thời gian thực hiện: 22/04/2016.
  Địa điểm thực hiện: 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:
   Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016.
   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
   Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính 2015.
   Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
   Thông qua Đại hội các vấn đề như: Phân phối lợi nhuận, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
   Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 21/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Quỹ đầu tư Việt Nam đã bán 3.000.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.297.044 hay 1,91%.
 • 14/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Việt Nam
  Mã chứng khoán: VNS
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.089.044 CP, tỷ lệ 8,97%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Vũ Ngọc Anh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Cán bộ công ty BVIM, công ty quản lý cho quỹ đầu tư Việt Nam
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.792.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.297.044 CP, tỷ lệ 6,33%
  Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/3/2016.

  Tải file gốc
 • 09/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Việt Nam
  Mã chứng khoán: VNS
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.089.044 CP, tỷ lệ 8,97%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Vũ Ngọc Anh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Cán bộ của Quỹ đầu tư Việt Nam
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.089.044 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 9/3/2016 đến ngày 7/4/2016.

  Tải file gốc
 • 03/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đăng Thư chức vụ Phó TGĐ phụ trách Tổng Đài từ ngày 25/01/2016.
  Tải file gốc
 • 24/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Văn Tương
  Mã chứng khoán: VNS
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.318 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.318 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/12/2015 đến ngày 24/1/2016
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.

  Tải file gốc
 • 03/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Việt Nam
  Mã chứng khoán: VNS
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.089.044 CP, tỷ lệ 8,97%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.089.044 CP, tỷ lệ 8,97%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 2/12/2015 đến ngày 3/12/2015
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do điều kiện thị trường không thuận lợi.

  Tải file gốc
 • 03/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/10/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/10/2015
  Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán : 22/10/2015.

 • 21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và chọn ngày 08/10/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc 

 • 24/07/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 11.309.676 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 67.859.192 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 16/07/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 24/07/2015.

 • 20/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lệ do phát hành thêm cổ phiếu.

  File gốc

 • 25/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thanh toán cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 25/06/2015.

 • 02/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.309.903 cổ phiếu.
  Tỷ lệ thực hiện: 100: 20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).

 • 19/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2014 tỷ lệ 10% và trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc

 • 04/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015
  Thời gian thực hiện: 24/04/2015
  Địa điểm thực hiện: 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
  + Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014.
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
  + Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
  + Các vấn đề quan trong khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;

 • 08/12/2014

  Niêm yết thêm

  VNS - Ngày 08/12/2014 ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức chào bán riêng lẻ theo NQ ĐHĐCĐ ngày 27/08/2013
  - Số lượng: 3.000.000 CP
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 20/12/2013
  - Ngày chính thức giao dịch: 08/12/2014

 • 24/10/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 24/10/2014.

 • 24/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 10/07/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:
  Số cổ phiếu giao dịch thêm: 13.049.698
  Ngày chính thức giao dịch: 10/7/2014.

 • 16/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 16/06/2014.

 • 28/05/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 100:30 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 30 cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.049.946 cổ phiếu.

 • 13/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 và triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng.

  Tải file gốc

 • 05/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành thêm cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014
  Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 25/04/2014
  Địa điểm thực hiện: 648 Nguyễn Trãi, P11, Quận 5, TP.HCM.

  Nội dung họp đại hội

  +         Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

  +         Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2013.

  +         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

  +         Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;

  +         Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 23/01/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 10/01/2014
 • Ngày đăng ký cuối cùng            : 14/01/2014
 • Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 1.000 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 23/01/2014
 • 27/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

  File gốc

 • 06/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT.

  File gốc

 • 27/08/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/08/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/08/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: 27/08/2013
  Địa điểm thực hiện: 648 Nguyễn Trãi, P11, Quận 5, TP.HCM
  Nội dung đại hội:
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
  + Các vấn đề quan trọng khác

 • 17/07/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) được niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (theo Quyết định số 246/2013/QĐ-SGDHCM ngày 10/07/2013) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
  Số lượng: 10.499.821 cổ phiếu (Mười triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn tám trăm hai mươi mốt cổ phiếu)
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 104.998.210.000 đồng (Một trăm lẻ bốn tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm mười nghìn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2013
  Ngày chính thức giao dịch: 17/07/2013

 • 16/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2013
  Nội dung cụ thể: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền.
  Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 21/06/2013

 • 31/05/2013

  Phát hành cổ phiếu

  VNS: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2013
  Nội dung cụ thể: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 35 cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.499.999 (Mười triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phiếu)
  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành trả cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.

 • 22/04/2013

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNS - NQ ĐHCĐ năm 2013

  Link download

 • 28/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/12/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/12/2012
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 28/12/2012

 • 05/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/06/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 14/06/2012
  - Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 02 năm 2011
  - Tỷ lệ trả cổ tức: 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 29/06/2012

 • 04/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNS: NQ ĐHCĐ năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2012
  + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  + Thời gian tổ chức: 27/04/2012
  + Địa điểm tổ chức: Thông báo sau

 • 09/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/02/2012 và 21/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2012
  - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thực hiện: 09/03/2012

 • 08/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 29/08/2011 và 30/08/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 15/09/2011

 • 06/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNS: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 23/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 04/04 và 05/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2011
  Thời gian tổ chức: 23/04/2011
  Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau

 • 24/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Ngừng phương án phát hành 7,5 triệu cổ phiếu, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và Tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 23/4/2011.

  Link download
   

 • 23/12/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 15/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VNS - 18/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành 7,5 triệu cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ

  Linkdownload

 • 08/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 05/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Đại hội cổ đông bất thường 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 22/10/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS - 12/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%/mệnh giá)

  Ngày thanh toán: 22/10/2010

  Linkdownload

 • 27/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Ánh Dương Việt Nam (Mã CK: VNS) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% trên mệnh giá vào ngày 22/10/2010. Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là ngày 08/10/2010 và ngày 12/10/2010.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 24/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/07/2010

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
  -Loại CK: cổ phiếu phổ thông
  -Số lượng CKNY bổ sung: 9,999,997 cổ phiếu
  -Ngày giao dịch chính thức: 08/07/2010

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian : 8h00, ngày 27/3/2010
  Địa điểm: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, quận 5, tp. Hồ Chí Minh.

 • 18/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phàn Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2009
  • Mục đích : Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  • Thời gian: 08 giờ, ngày 18/04/2009
  • Địa điểm: Nhà hát Bến Thành – Số 6 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Tp. HCM
  • Nội dung họp:

  + Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, kế hoạch năm 2009.

  + Báo cáo của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2008.

  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008.

  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008.

  + Các tờ trình để Đại hội thông qua về phân phối lợi nhuận năm 2009, chọn công ty kiểm toán năm 2009 và các vấn đề khác.

  + Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội

  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNS vào những ngày 31/03 & 01, 02/04/2009  

 • Giá trong ngày

  14.15

  -0.6 (-4.07%)
  Giá tham chiếu14.75
  Giá mở cửa14.8
  Giá cao nhất14.8
  Giá thấp nhất13.8
  Giá đóng cửa14.75
  Khối lượng1,780
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)67,859,192
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)960.2
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,601.5
  P/E8.8
  Giá trị sổ sách (VNĐ)24,773.2
  P/B0.6
  Lợi tức cổ phiếu (%)7
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  08/07

  14.75

  0.05 (0.33%)

  1,78025,050
  05/07

  14.80

  0.50 (3.49%)

  4,60068,080
  04/07

  14.30

  0.20 (1.41%)

  1201,720
  03/07

  14.10

  0.30 (2.17%)

  6,44088,650
  03/07

  14.10

  0.30 (2.17%)

  6,44088,650
  02/07

  13.80

  0.20 (1.47%)

  5,19070,430
  01/07

  13.60

  0.00 (0.00%)

  6,64090,140
  28/06

  13.60

  0.00 (0.00%)

  00
  27/06

  13.60

  0.00 (0.00%)

  2,31030,720
  26/06

  13.60

  0.00 (0.00%)

  00
  25/06

  13.60

  0.40 (2.85%)

  1,29017,540

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày...

  21/12/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

  14/07/2017

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán...

  15/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

  28/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2017Thời gian thực hiện: 28/04/2017 Địa điểm thực hiện...

  13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm...

  08/11/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/10/2016 Ngày đăng ký...

  28/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

  03/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm...

  08/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2016 Ngày đăng ký cuối...

  05/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2...

  22/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  22/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2016 Thời gian thực hiện: 22...

  21/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Quỹ đầu tư Việt Nam đã bán 3.000.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.297...

  14/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

  11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Việt NamMã chứng khoán: VNSSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.089.044 CP, tỷ lệ 8...

  09/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Việt NamMã chứng khoán: VNSSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.089.044...

  03/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

  25/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đăng Thư chức vụ Phó...

  24/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Văn TươngMã chứng khoán: VNSChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKSSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

  03/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Việt NamMã chứng khoán: VNSSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.089...

  03/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

  22/10/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/10/2015 Ngày đăng ký cuối...

  21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

  18/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

  24/07/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 11.309.676 cổ phiếu Lý...

  20/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Kết quả kinh doanh Q2/2015

  14/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lệ do phát...

  25/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thanh toán cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/06...

  02/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng...

  19/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2014 tỷ...

  04/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng...

  24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Thời gian thực hiện: 24/04/2015 Địa điểm thực...

  08/12/2014

  Niêm yết thêm

  VNS - Ngày 08/12/2014 ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức chào bán riêng lẻ theo NQ ĐHĐCĐ...

  24/10/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2014Ngày...

  24/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2014...

  10/07/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu giao dịch thêm...

  16/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014Ngày...

  28/05/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch...

  13/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2...

  05/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành thêm cổ phiếu...

  25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014Thời gian thực hiện:...

  25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  23/01/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 10/01/2014 Ngày đăng ký cuối cùng            : 14...

  27/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2013...

  06/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT.File gốc

  27/08/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/08/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 07/08/2013...

  17/07/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) được niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (theo Quyết định số 246/2013/QĐ...

  16/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

  21/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2013 Nội dung cụ thể:...

  31/05/2013

  Phát hành cổ phiếu

  VNS: Phát hành cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2013 Nội dung cụ thể: Phát hành cổ phiếu từ nguồn...

  22/04/2013

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNS - NQ ĐHCĐ năm 2013Link download

  28/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/12/2012 Lý do và mục đích: Tạm...

  05/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  29/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 14/06/2012 - Lý do và mục đích:...

  04/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNS: NQ ĐHCĐ năm 2012Tải file dữ liệu gốc

  27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng ...

  09/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/02/2012 và...

  08/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  15/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

  06/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNS: Nghị quyết 2011Link download

  23/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04...

  24/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Ngừng phương án...

  23/12/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download ...

  15/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VNS - 18/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án...

  08/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx)

  05/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Đại hội cổ...

  22/10/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNS - 12/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%/mệnh giá...

  27/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Ánh Dương Việt Nam (Mã CK: VNS) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

  24/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

  08/07/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với...

  16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009

  15/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 1/2010

  27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian : 8h00, ngày 27/3/2010Địa điểm: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng,...

  18/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phàn Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2009 Mục...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam