Lịch sự kiện

 • 07/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 07/07/2017:

  - Ông Trần Khắc Hùng chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Bà Trần Thị Yến chức vụ Trưởng BKS.
 • 29/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2017
  Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 29/06/2017
  Địa điểm tổ chức: P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  + Thông qua tờ trình:
  · Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
  · Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  · Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
  · Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
  · Tái bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
  + Các vấn đề khác (nếu có).
 • 12/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 12/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/11/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/11/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2016
  Thời gian họp: 21/11/2016
  Địa điểm tổ chức họp: P206 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai,Hà Nội
  (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời Đại hội, đăng tin trên Website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  : + Thông qua tờ trình:
  · Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
  · Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 • 18/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố bổ nhiệm ông Vương Bá Lân chức vụ Phó TGĐ từ ngày 18/10/2016.

  Tải file gốc
 • 20/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố ông Nguyễn Gia Long từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 20/06/2016.

  Tải file gốc
 • 26/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Tân chức vụ người CBTT từ ngày 26/05/2016.

  Tải file gốc
 • 26/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Tân chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Đinh Thị Thùy Minh từ ngày 26/05/2016.
 • 13/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 04/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư xây dựng Sara
  - Mã chứng khoán: VNN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP (tỷ lệ 2,36%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Khắc Hùng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.105.000 CP (tỷ lệ 19,3%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 135.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 19/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/01/2016.
 • 21/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thùy Dung
  - Mã chứng khoán: VNN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 360.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 350.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.100 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc cá nhân
  - Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/01/2016.

  Tải file gốc
 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư xây dựng Sara
  - Mã chứng khoán: VNN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP (tỷ lệ 2,36%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Khắc Hùng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.105.000 CP (tỷ lệ 19,3%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: rút vốn đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/02/2016.
 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Trọng
  - Mã chứng khoán: VNN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 631.649 CP (tỷ lệ 11,03%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 485.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.116.649 CP (tỷ lệ 19,5%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Do nhu cầu cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/01/2016.
 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Trọng
  - Mã chứng khoán: VNN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 350.000 CP (tỷ lệ 6,11%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 281.649 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 631.649 CP (tỷ lệ 11,03%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Do nhu cầu cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/01/2016.
 • 04/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Yến
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: VNN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 78.100 CP (tỷ lệ 1,36%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 78.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 78.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/12/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 04/01/2016.
 • 28/05/2015

  Chuyển Sàn

  CTCP Đầu tư và Thương mại VNN đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.726.698 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 28/05/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.500 đồng/cổ phiếu.

 • 15/05/2015

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX:

  Số cổ phiếu hủy niêm yết: 5.726.698
  Lý do hủy niêm yết: Kết quả SXKD bị thua lỗ 3 năm liên tiếp
  Ngày hủy niêm yết: 15/5/2015.

 • 02/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 26/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/11/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/11/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 14/11/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2014
  Thời gian họp: 8:30AM ngày 14/11/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, Đống Đa, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
  + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán
   + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
  + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; đề xuất chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Các vấn đề quan trọng khác.

 • 06/09/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2014
  Thời gian họp: Dự kiến 30/6/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến P206 nhà A5 khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
  + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; đề xuất chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Các vấn đề quan trọng khác.

 • 15/05/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/11/2013

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN".

  Tải file gốc

 • 15/11/2013

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q3/2013

  File gốc

 • 25/09/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VNN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2013
  Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
  - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc đổi tên công ty, 
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/9/2013

 • 24/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet bầu bà Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát

  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thùy Minh giữ chức vụ Kế Toán trưởng của Công ty thay cho ông Lê Huy Phan kể từ ngày 01/11/2012.

 • 03/12/2012

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.726.698 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 14.000 đ/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 03/12/2012

Giá trong ngày

5.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.5
Giá mở cửa5.5
Giá cao nhất5.5
Giá thấp nhất5.5
Giá đóng cửa5.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,726,698
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)31.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-95.4
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)8,454.5
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
26/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
25/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
24/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
23/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
20/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
19/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
18/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
17/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
16/07

5.50

0.00 (0.00%)

00
13/07

5.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 07/07/2017:- Ông Trần Khắc Hùng chức vụ Chủ tịch HĐQT ...

29/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2017Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 29/06/2017Địa điểm tổ chức...

12/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

12/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

21/11/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/11/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2016Thời gian họp: 21/11/2016Địa điểm...

18/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố bổ nhiệm ông Vương Bá Lân chức vụ...

20/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố ông Nguyễn Gia Long từ nhiệm chức vụ...

26/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Tân chức vụ...

26/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Tân chức vụ Kế...

13/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

22/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư xây dựng Sara- Mã chứng khoán: VNN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP (tỷ lệ 2,36%)- Tên của người có liên quan tại TCNY:...

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thùy Dung- Mã chứng khoán: VNN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 360.100...

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư xây dựng Sara- Mã chứng khoán: VNN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP (tỷ lệ 2,36%)- Tên của người có liên quan...

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Trọng- Mã chứng khoán: VNN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 631.649 CP (tỷ lệ 11,03%)...

08/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Trọng- Mã chứng khoán: VNN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 350.000 CP (tỷ lệ 6,11%)...

04/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Yến- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: VNN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 78.100 CP...

28/05/2015

Chuyển Sàn

CTCP Đầu tư và Thương mại VNN đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5...

15/05/2015

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX: Số cổ phiếu hủy niêm yết: 5.726.698...

02/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

26/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

18/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

14/11/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

14/11/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2014Thời gian họp: 8:30AM ngày 14/11/2014Địa...

06/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

30/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2014Thời gian họp: Dự kiến 30/6/2014Địa điểm tổ chức họp:...

15/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

28/11/2013

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương...

15/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

25/09/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VNN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2013 Lý do và mục đích: Lấy ý...

24/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet bầu bà Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức vụ trưởng ban kiểm soátTải...

11/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thùy Minh...

03/12/2012

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành