Lịch sự kiện

 • 20/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04-04-2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2018
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • 20/11/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2017
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp Venus - Khách sạn TTC Tân Bình, 489 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

  Nội dung đại hội:
  + Thông qua chủ trương, phương án hoán đổi về việc sáp nhập với CTCP Du lịch Thắng Lợi;
  + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của CTCP Du lịch Thắng Lợi theo Hợp đồng sáp nhập và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
  + Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập (nếu có);
  + Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập của CTCP Du lịch Thắng Lợi và CTCP Du lịch Thành Thành Công;
  + Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của CTCP Du lịch Thắng Lợi theo Hợp đồng sáp nhập;
  + Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập giữa CTCP Du lịch Thắng Lợi và CTCP Du lịch Thành Thành Công;
  + Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Du lịch Thắng Lợi và CTCP Du lịch Thành Thành Công;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 28/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Phan Minh Trí chức vụ Phó TGĐ từ ngày 28/09/2017.
 • 10/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) công bố bổ nhiệm ông Lê Thanh Huỳnh Cang chức vụ Phó TGĐ thường trực từ ngày 10/08/2017.  
 • 19/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh chức vụ Thành viên HĐQT và ông Hoàng Ngọc Hiệu chức vụ Thành viên BKS từ ngày 19/07/2017.
 • 04/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT
  - Cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT là bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
  - Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan.
 • 04/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố miễn nhiệm bà Tsan Quay Liang chức vụ Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Công Khanh và bà Phạm Ngọc Thanh Mai chức vụ Thành viên BKS từ ngày 04/07/2017.
 • 03/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 03/07/2017.
 • 16/06/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 62.205.000 cổ phiếu
  (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng)
  Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 75.205.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/06/2017
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Cổ phiếu tự do chuyển nhượng (55.226.733 cổ phiếu): 26/06/2017
  + Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng (6.978.267 cổ phiếu): 05/04/2018
 • 14/06/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2017
  Thời gian thực hiện: Trong tháng 6-7/2017 
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

  Nội dung lấy ý kiến: 
  + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Tsan Quay Liang; 
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT. Phương thức bầu: Biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu; 
  + Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông/bà: Nguyễn Công Khanh, Phạm Ngọc Thanh Mai; 
  + Bầu bổ sung thành viên BKS. Phương thức bầu: Biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu; 
  + Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch, các khoản vay hoặc bảo lãnh giữa Công ty với các thành viên HĐQT, BKS, TGĐ điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 60% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất; 
  + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
 • 05/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi trụ sở công ty.
 • 22/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Tsan Quay Liang từ ngày 22/05/2017.
 • 22/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/05/2017.
 • 25/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/04/2017
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 25/04/2017 
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, 489 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
 • 05/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án đầu tư mua các công ty con.
 • 01/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố miễn nhiệm bà Hồ Nguyễn Duy Khương chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/04/2017.
 • 31/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu còn lại từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
  - Điều chỉnh phương án phân phối tiếp cổ phiếu chào bán không hết.
 • 29/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả chào báo cổ phiếu còn lại từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • 28/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Phan Minh Trí chức vụ Phó TGĐ từ ngày 28/03/2017.
 • 27/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho CĐHH
  - Phương án xử lý cổ phiếu còn lại từ đợt phát hành.
 • 17/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • 15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho CĐHH.
 • 10/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Hương Giang từ ngày 10/02/2017.

  Tải file gốc
 • 10/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang chức vụ Phó TGĐ từ ngày 10/02/2017.

  Tải file gốc
 • 02/02/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công thực hiện quyền mua cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/02/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 1:4,785 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 4,785 cổ phiếu mới)
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 62.205.000 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

 • 24/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Vân chức vụ Người CBTT từ ngày 24/01/2017.

  Tải file gốc
 • 19/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Văn Thành
  Mã chứng khoán: VNG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 661.200 CP, tỷ lệ 5,08%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 12.540 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 648.660 CP, tỷ lệ 4,989%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 19/1/2017.

  Tải file gốc
 • 27/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ Trinh chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 27/12/2016.

  Tải file gốc
 • 19/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Hà, Thành viên HĐQT, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12/2016.

  Tải file gốc
 • 16/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Hà chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 16/12/2016.

  Tải file gốc
 • 01/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Vân chức vụ TGĐ từ ngày 01/12/2016.

  Tải file gốc
 • 09/11/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2016
  Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 11-12/2016
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty – 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

  Nội dung lấy ý kiến: 
  +) Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2016-2021);
  +) Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2016-2021); 
  +) Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT: Biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu

  Tải file gốc
 • 02/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 18/11/2016 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đôngn bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 02/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 11/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Bùi Tấn Khải chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 11/10/2016 đến hết ngày 10/10/2019.

  Tải file gốc
 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Triển khai phương án chào bán cổ phiếu năm 2016
  - Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
  - Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là đơn vị tư vấn phát hành.

  Tải file gốc
 • 04/07/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 04/07/2016:

  - Ông Đặng Đình Nam thôi giữ chức vụ Phó TGĐ
  - Bà Nguyễn Thị Hương Giang, bà Phan Thị Hồng Vân và bà Hồ Nguyễn Duy Khương được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ.
 • 27/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ Trinh chức vụ Giám đốc tài chính thay thế bà Lê Thị Mộng Thu từ ngày 27/06/2016.

  Tải file gốc
 • 17/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam.

  Tải file gốc
 • 30/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/05/2016
  Thời gian thực hiện: 09h00, ngày 30/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bel Ami, 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp. HCM.
 • 26/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 26/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bà Dương Thục Linh thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 26/04/2016.

  Tải file gốc
 • 19/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 11/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Bùi Tấn Khải chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Nguyễn Đức Hiệp từ ngày 11/04/2016.

  Tải file gốc
 • 01/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Đặng Đình Nam chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/3/2016.
 • 18/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 27/01/2016.

  Tải file gốc
 • 13/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm tạm thời bà Dương Thục Linh, Phó TGĐ, chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Vũ Thị Thúy Mai từ ngày 13/01/2016.

  Tải file gốc
 • 01/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Dương Thục Linh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/01/2016.
 • 11/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 3.707.264 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre.

  Tải file gốc
 • 24/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt.

  Tải file gốc
 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Phong Phú chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/10/2015.

  tải file gốc

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Lưu Thủy là người CBTT thay thế ông Nguyễn Phong Phú từ ngày 1/10/2015.

  tải file gốc

 • 31/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Đặng Đình Nam chức vụ quyền phó TGĐ từ ngày 31/8/2015.

  Tải file gốc

 • 27/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để chuẩn vị thêm tài liệu.

  Tải file gốc

 • 27/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

  File gốc

 • 27/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp chức vụ kế toán trưởng thay thế ông Trần Văn An từ ngày 27/7/2015.

  File gốc

 • 22/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án Khách sạn Golf 1.

  File gốc

 • 13/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Quảng Nam.

  File gốc

 • 10/07/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/07/2015
  Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 10/08/2015 đến ngày 30/08/2015.
  Địa điểm tổ chức: Được thông báo cụ thể theo thư mời họp gửi đến các cổ đông
  Nội dung họp: Thông qua việc sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch Thanh Bình vào Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và một số nội dung khác (nếu có).

 • 03/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015.

  File gốc

 • 29/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần trong 4 công ty cho bà Hứa Kim Ngọc.

  File gốc

 • 22/06/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Phú thay thế ông Nguyễn Đức Hiệp làm người CBTT từ ngày 22/6/2015.

  Link tin

 • 06/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố ông Hồ Kiên Cường thôi đảm nhận chức vụ TGĐ từ ngày 6/6/2015.

  Tải file gốc

 • 27/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015
  Thời gian họp: Vào lúc 9h00 ngày 27/04/2015
  Địa điểm họp: Tại Văn phòng Công ty TTC Tourist. Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp: Họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; việc trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và một số vấn đề khác có liên quan.

 • 27/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 13/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 26/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Trần Văn An thay thế ông Văn Công Đức giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 26/1/2015.

  Tải file gốc

 • 27/12/2014

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công" từ ngày 27/12/2014.

  Tải file gốc

 • 26/11/2014

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công".

  Tải file gốc

 • 12/11/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua thay đổi địa chỉ và tên Công ty:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2014
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/11/2014 đến 17h00 ngày 18/11/2014
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Số 37 Đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  Nội dung:
  +         Thông qua chủ trương thay đổi tên “Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam” thành “Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công”.
  +         Chuyển trụ sở chính Công ty tại số 37 Đường 3/2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến địa chỉ mới tại số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
  +         Sửa đổi các nội dung quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam phản ánh các thay đổi nêu trên.

 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Lương Võ Hùng chức vụ phó TGĐ kiêm Giám đốc Tài chính từ 1/11/2014.

  Tải file gốc

 • 29/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận việc CTCP Đầu tư Thành Thành Công mua cổ phiếu VNG từ bà Vương Ngọc Ánh để nâng tỷ lệ sở hữu lên 29,15%, bổ sung nội dung này vào hồ sơ xin ý kiến cổ đông.

  Tải file gốc

 • 03/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên công ty, chuyển trụ sở chính.

  Tải file gốc

 • 18/08/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trần Vĩnh Lộc, phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 11/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lương Vũ Hùng chức vụ phó giám đốc kiêm giám đốc tài chính.

  Tải file gốc

 • 09/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính đối với ông Nguyễn Đức Hiệp.

  Tải file gốc

 • 08/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết HĐQR về việc chọn AASC là công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc

 • 23/06/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2014
  Thời gian thực hiện: 9 giờ ngày 23/06/2014
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Số 37 Đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Nội dung họp: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

 • 23/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố bổ nhiệm chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT:
  - Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT.

 • 12/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014 và kế hoạch Q2/2014.

  Tải file gốc

 • 18/04/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Phú chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 17/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 15/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  Thời gian thực hiện: Vào lúc 13h30 phút ngày 15/03/2014
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Du lịch Golf Việt Nam, Số 37 Đường 3/2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 • 15/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 27/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Nội dung Đại hội: Họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013; việc trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2012 của Công ty; một số vấn đề khác có liên quan.
  Thời gian thực hiện : 08h30 phút ngày 27/03/2013
  Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Số 37 Đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 • 01/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  VNG - Công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNG: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 01/03/2012 và 02/03/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/03/2012
  Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian thực hiện: Lúc 13h30 ngày 26/03/2012
  Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Số 37 Đường 3/2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.

 • 29/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 18/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 29/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 01/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 22/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 21/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 04/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 01/07/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08 & 09/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011
  Thời gian thực hiện : 8h30 ngày 01/07/2011
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Du lịch Golf Việt Nam, số 37 Đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu

 • 10/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 22/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNG: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 21/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  VNG - Ngày 29/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25 & 28/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2011
  -
  Thời gian thực hiện : 8h30 ngày 21/04/2011

  • Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Du lịch Golf Việt Nam, số 37 Đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu
  • Nội dung:

  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng, kế hoạch năm 2011

  - Việc trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2010

  - Một số vấn đề khác có liên quan

 • 15/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 11/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 05/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 24/12/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 08/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 22/11/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010:
  - Thời gian tổ chức: Vào lúc 14h30' ngày 23/12/2010
  - Địa điểm tổ chức: Tại Văn phòng Công ty (số 37 đường 3/2, phường 8, TP Vũng Tàu).
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu/1 quyền.
  - Mục đích: Lấy ý kiến của Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng theo yêu cầu của UB CKNN.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 22/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 01/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 16/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thống nhất giá bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

  Link download

  (Theo hsx)

 • 28/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   
 • 26/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 14h ngày 26/03/2010
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty Vinagolf – Số 37 Đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 • 17/12/2009

  Niêm yết mới

   

Tổng quanBiến động giá

VNG

15.45 ▼

-4.25 (-27.51%)

 

Giá trong ngày

15.45

-4.25 (-21.57%)
Giá tham chiếu19.7
Giá mở cửa19.6
Giá cao nhất19.7
Giá thấp nhất19.3
Giá đóng cửa19.7
Khối lượng314,110
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)75,205,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,161.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)613.1
P/E25.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,839.2
P/B1.4
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

19.70

0.10 (0.51%)

314,1106,145,100
16/01

19.60

0.20 (1.03%)

308,4906,007,780
16/01

19.60

0.20 (1.03%)

308,4906,007,780
15/01

19.40

0.10 (0.51%)

306,5405,929,110
15/01

19.40

0.10 (0.51%)

306,5405,929,110
14/01

19.50

0.10 (0.51%)

284,0605,522,590
13/01

19.60

0.10 (0.51%)

354,2306,895,260
10/01

19.50

0.35 (1.82%)

354,3706,844,000
09/01

19.15

0.00 (0.00%)

330,8706,316,000
08/01

19.15

0.15 (0.77%)

324,7806,139,300
07/01

19.30

0.25 (1.27%)

295,3005,721,540
06/01

19.55

0.35 (1.75%)

291,2705,770,600

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày...

20/11/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2017 Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2017 Địa điểm thực hiện: Phòng họp Venus - Khách sạn...

28/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông...

10/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) công bố bổ nhiệm ông Lê Thanh Huỳnh Cang chức vụ...

19/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (VNG) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh chức vụ Thành...

04/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT - Cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT là bằng văn...

04/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố miễn nhiệm bà Tsan Quay Liang chức vụ Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Công Khanh và bà...

03/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm...

16/06/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 62.205.000 cổ phiếu (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung từ đợt...

14/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2017 Thời gian thực hiện: Trong tháng 6-7/2017  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi trụ sở...

22/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Tsan Quay Liang...

22/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/05/2017...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017 Ngày đăng...

05/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án đầu...

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố miễn nhiệm bà Hồ Nguyễn Duy Khương chức vụ Phó...

31/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả chào bán...

29/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả chào báo...

28/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Phan Minh Trí chức vụ Phó TGĐ...

27/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả chào bán...

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân...

15/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian đăng...

10/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn chức vụ...

10/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang chức vụ...

02/02/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công thực hiện quyền mua cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

24/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Vân chức vụ...

19/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Văn Thành Mã chứng khoán: VNG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 661.200...

27/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm bà...

19/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Hà, Thành viên HĐQT,...

16/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Hà chức vụ Thành...

01/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Vân chức vụ...

09/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2016Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 11...

02/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 18/11...

02/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý...

11/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

20/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai phương án chào bán...

04/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 04/07/2016:- Ông...

27/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ Trinh chức vụ...

17/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ...

30/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

30/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

26/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bà Dương Thục Linh thôi giữ chức vụ Phó...

19/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian...

11/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Bùi Tấn Khải chức vụ Kế...

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Đặng Đình Nam chức vụ phó TGĐ...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

27/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông...

13/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm tạm thời bà Dương Thục Linh, Phó TGĐ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Dương Thục Linh chức vụ Phó TGĐ...

11/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 3...

24/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Phong Phú chức vụ phó...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Lưu Thủy là người...

31/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Đặng Đình Nam chức vụ quyền...

27/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy tổ chức họp...

27/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian...

27/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp chức vụ kế...

22/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án...

13/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động...

10/07/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng...

03/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

29/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần...

22/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Phú thay thế ông...

06/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố ông Hồ Kiên Cường thôi đảm nhận chức vụ TGĐ...

27/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2015Ngày đăng...

27/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

13/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm...

26/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố bổ nhiệm ông Trần Văn An thay thế ông Văn...

27/12/2014

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Du...

26/11/2014

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Du...

12/11/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua thay đổi địa chỉ và tên Công ty: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 22...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Lương Võ Hùng chức vụ phó...

29/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận việc CTCP Đầu tư Thành Thành...

03/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

18/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trần Vĩnh...

11/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lương Vũ Hùng chức vụ...

09/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính đối...

08/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết HĐQR về việc chọn AASC là công...

23/06/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05...

23/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố bổ nhiệm chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT:- Bà Nguyễn...

12/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo...

18/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Phú chức vụ phó TGĐ.Tải...

17/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

15/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian thực hiện: Vào lúc 13h30 phút...

15/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQTFile gốc

27/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2013...

01/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

19/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

24/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

16/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

VNG - Công bố nghị quyết HĐQTTải file dữ liệu gốc

28/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VNG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

26/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với...

29/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

04/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

20/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download

18/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

29/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

01/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

22/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

21/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

04/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

01/07/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường...

10/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

22/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VNG: Nghị quyết 2011Link download

21/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

VNG - Ngày 29/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với...

15/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

11/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

05/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx...

24/12/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link...

08/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download (Theo hsx...

22/11/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010:- Thời gian tổ chức: Vào lúc 14h30' ngày 23/12/2010- Địa...

22/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức...

01/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Kết quả...

16/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Thống nhất...

28/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

28/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

26/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 14h ngày 26/03/2010Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty Vinagolf – Số 37...

17/12/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam