Lịch sự kiện

 • 22/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05-04-2018
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 27/02/2018

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2018
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.099.778 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:10.
 • 27/02/2018

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2018
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.332.595 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 3:1.
 • 09/11/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/11/2017
  Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2017
  Địa điểm thực hiện: CTCP Chứng khoán VNDirect, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017
  - Phát hành chứng quyền có đảm bảo
  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 14/09/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố bán thành công 6.000.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 07/09/2017 đến ngày 14/09/2017.
 • 07/09/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) đăng ký bán 6.000.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 07/09/2017 đến ngày 06/10/2017.
 • 21/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 6.000.000 cổ phiếu quỹ.
 • 18/08/2017

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE (Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE):

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 154.998.165 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 10/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 18/08/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 23.900 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.
 • 14/08/2017

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) hủy niêm yết cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 154.998.165 cổ phiếu
  Ngày hủy niêm yết: 14/08/2017
  Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: 11/08/2017
  Lý do hủy niêm yết: Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE.
 • 04/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và mốt số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2017, 2018 trình bày trong hồ sơ niêm yết chứng khoán tại HOSE.
 • 03/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố bổ nhiệm ông Christopher Bertram Brinkeborn Beselin chức vụ thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Ngọc Thanh từ ngày 29/05/2017.
 • 19/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2017
  Thời gian họp: 14h00, ngày 29/05/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tòa nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 • 09/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh từ ngày 09/03/2017.
 • 23/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/01/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã mua lại thành công 5.000.000 cổ phiếu từ ngày 16/02/2016 đến ngày 13/01/2017.
 • 13/01/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu từ ngày 16/12/2016 đến ngày 13/01/2017.

 • 03/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không còn là cổ đông lớn sau khi bán 2.424.045 cổ phiếu từ ngày 03/01/2017. giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 6.015.935 CP hay 3,88%.
  Cụ thể, Greystanes Limited đã bán toàn bộ 2.424.045 cổ phiếu hay 1,56%.

  Tải file gốc
 • 30/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và thực hiện các công việc/ thủ tục để hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2016
  Thời gian thực hiện: 22/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 28/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu.

  Tải file gốc
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/05/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã mua lại thành công 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 27/04/2016 đến ngày 18/05/2016.

  Tải file gốc
 • 27/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016
  Thời gian họp: 14h00, ngày 27/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 8- Số 1 Nguyễn Thượng Hiền- Hai Bà Trưng- Hà Nội.

  Nội dung họp:  + Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2015;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015;
  + Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 27/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố bổ nhiệm ông Phạm Lê Nhật Quang chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Võ Văn Hiệp từ ngày 27/04/2016.

  Tải file gốc
 • 27/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đăng ký mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 22/04/2016 đến ngày 21/05/2016.

  Tải file gốc
 • 01/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 02/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Elite Fund (Non- Ucits)
  - Mã chứng khoán: VND
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.533.100 CP (8,8%)
  - Số lượng cổ phiếu giao dịch: mua qua sàn: 1.816.300 CP, bán qua sàn: 514.900 CP, quyền mua: 426.655 CP, cổ phiếu thưởng: 4.266.550 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.527.705 CP (9,37%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: mua bán cổ phiếu qua sàn, quyền mua, cổ phiếu thưởng.
  - Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 02/02/2016.

  Tải file gốc
 • 27/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/06/2015.

 • 24/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hạnh thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Thúy giữ chức vụ thành viên BKS từ ngày 24/4/2015.

  Tải file gốc

 • 23/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2014
  + Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
  + Thông qua việc thay đổi điều lệ của công ty
  + Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 • 03/03/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 54.999.165
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 154.998.165
  Cổ phiếu phát hành thêm cho CĐHH và thưởng
  Ngày chính thức giao dịch: 3/3/2015.

 • 26/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/11/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua cho CĐHH:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2014

  * Cổ phiếu thưởng: 
  Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.999.950

   * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 49.999.500
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

 • 23/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20:1.

  Tải file gốc

 • 18/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/07/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã bán ta 3.062.630 cổ phiếu và mua vào 55 cổ phiếu lô lẻ.

  Tải file gốc

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/06/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đăng ký bán ra 3.062.630 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 09/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 09/06/2014.

 • 30/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 26/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 26/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2014
  Thời gian họp: 8:00, ngày 26 /4/2014
  Địa điểm tổ chức họp: hội trường tầng 8, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013.

 • 21/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 12/12/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Số cổ phiếu đã mua lại: 3.047.600
  Thời gian thực hiện: 8/11/2013 đến 6/12/2013

 • 28/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyêt HĐQT về việc mua lại 8.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  File gốc

 • 15/11/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.664 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 24.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.664 CP
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do biến động giá của thị trường chưa phù hợp
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/09/2012
  - Ngày kết thúc giao dịch: 09/11/2012

 • 22/10/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/09/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  -         Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.451 CP

  -         Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 24.100 CP

  -         Mục đích thực hiện giao dịch: Bán chứng khoán mua sửa lỗi và chứng khoán lô lẻ đã mua trong kỳ

  -         Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

  -         Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2012

  -         Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/07/2012

 • 17/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDIRECT
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 999.990.000.000 đồng
  4. Mệnh giá: 10.000 đồng 5. Mã chứng khoán: VND
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.621 CP
  7. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 24.100 CP
  8. Mục đích thực hiện giao dịch: Bán chứng khoán mua sửa lỗi và chứng khoán lô lẻ đã mua trong kỳ
  9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  10. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/07/2012
  11. Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/09/2012
  12. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán VNDIRECT.

 • 12/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDirect
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 999.990.000.000 đồng
  4. Mã chứng khoán giao dịch: VND
  5. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.451 CP
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 24.100 CP
  7. Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 0 CP
  8. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 24.621 CP (170 CP tăng do mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư trong tháng 5 và 6/2012)
  9. Lý do không thực hiện giao dịch như đăng ký: Do biến động giá của thị trường chưa phù hợp
  10. Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/05/2012 đến ngày 06/07/2012.

 • 15/05/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Thông báo đăng ký bán 24.100 cổ phiếu quỹ

  - Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDIRECT
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội
  - Vốn điều lệ: 999.990.000.000 đồng
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Mã chứng khoán: VND
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.451 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 24.100 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Bán chứng khoán mua sửa lỗi và chứng khoán lô lẻ đã mua trong kỳ
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2012
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/07/2012
  - Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán VNDIRECT
   

 • 11/05/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: CTCP Chứng khoán VNDirect đã mua 158 cổ phiếu quỹ

  -         Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDirect

  -         Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội

  -         Vốn điều lệ: 999.990.000.000 đồng

  -         Mã chứng khoán giao dịch: VND

  -         Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.293 CP

  -         Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 158 CP

  -         Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 24.451 CP

  -         Lý do thực hiện giao dịch: mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư và mua cổ phiếu để sửa lỗi giao dịch

  -         Thời gian thực hiện: từ ngày 16/4/2012 đến ngày 18/4/2012.

 • 09/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VND: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  VND: Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

  CTCP Chứng khoán VNDirect thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:
  -         Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” trước đây: Ông Mai Hữu Đạt
  -         Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” hiện nay: Ông Nguyễn Hoàng Giang
  +         Địa chỉ liên lạc: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  +         Điện thoại: 04.39410510/ Fax: 04.39410500
  +         Chức vụ tại Công ty: Quyền Tổng Giám đốc
  -         Ngày có hiệu lực: 01/05/2012.

 • 28/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: 7h30 ngày 28/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 8, Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • 26/04/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/03/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.161 CP
  - Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 66 CP
  - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 44.227 CP
  - Lý do thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư - Thời gian thực hiện: Ngày 17/02/2012.

 • 31/01/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/12/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDirect
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 - Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 999.990.000.000 đồng
  4. Mã chứng khoán giao dịch: VND
  5. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43.964 CP
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 197 CP
  7. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 44.161 CP
  8. Lý do thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư
  9. Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/11/2011 đến ngày 17/11/2011.

 • 08/11/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43.921CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 43 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 43.964 CP
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Lý do thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/10/2011
  - Ngày kết thúc giao dịch: 17/10/2011

 • 20/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/10/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53.526 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 395 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 43.921 CP
  Lý do thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư và sửa lỗi giao dịch ngày 31/08/2011
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/08/2011 đến ngày 20/09/2011

 • 09/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 426 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.526 CP
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 04/08/2011
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/08/2011

 • 05/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52.894 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 206 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 53.100 CP
  Lý do thực hiện giao dịch: mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư
  Thời gian thực hiện: từ ngày 14/7/2011 đến ngày 28/7/2011

 • 25/07/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/07/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.859 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 30.035 CP, trong đó: - Số lượng cổ phiếu lô lẻ mua lại của nhà đầu tư: 35 CP - Số lượng cổ phiếu sửa lỗi cho giao dịch ngày 09/6/2011: 30.000 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 52.894 CP
  Lý do thực hiện giao dịch: mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư và sửa lỗi giao dịch.
  Thời gian thực hiện: từ ngày 09/6/2011 đến ngày 20/6/2011

 • 06/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.454 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 1.405 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 22.859 CP
  Lý do thực hiện giao dịch: mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư.
  Thời gian thực hiện: từ ngày 13/5/2011 đến ngày 20/5/2011

 • 10/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.161 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 293 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.454 CP
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/04/2011
  - Ngày kết thúc giao dịch: 28/04/2011

 • 29/04/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/04/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.019 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 17.142 CP, trong đó:
   - Số lượng cổ phiếu lô lẻ mua lại của nhà đầu tư: 142 CP
   - Số lượng cổ phiếu sửa lỗi cho giao dịch ngày 24/02/2011: 17.000 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 21.161 CP
  Lý do thực hiện giao dịch: mua lại cổ phiếu lô lẻ và sửa lỗi giao dịch.
  Thời gian thực hiện: ngày 01/3/2011 (sửa lỗi giao dịch), ngày 18/3/2011 và ngày 23/3/2011 (mua lại cổ phiếu lô lẻ)

 • 08/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 30/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

 • 16/03/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.079 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 940 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 4.019 CP
  Thời gian thực hiện: từ ngày 14/01/2011 đến ngày 22/02/2011

 • 29/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/09/2010

  Niêm yết thêm

  Căn cứ công văn số 243/2010/GDBS ngày 6/9/2010 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu  VND  niêm yết bổ sung theo Quyết định số 629/QĐ-SGDHN ngày 6/9/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  -          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VNDIRECT ;
  -          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  -          Mã chứng khoán:   VND;
  -          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  -          Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 54.999.000 cổ phiếu (Năm mươi bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn cổ phiếu);
  -          Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 549.999.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng);
  -          Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 99.999.000  cổ phiếu (Chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn cổ phiếu);
  -          Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 999.990.000.000 (Chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng);
  -         Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 13 tháng 9 năm 2010.

  (Theo hnx.vn)

 • 11/08/2010

  Thay đổi BLĐ

  Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin của CTCP chứng khoán Vndirect sau:
  -        Kể từ ngày 11/08/2010, Ông Mai Hữu Đạt được ủy quyền là người thực hiện công bố thông tin thay cho Ông Nguyễn Đức Thịnh

  (Theo hnx.vn)

 • 29/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/03/2010

  Niêm yết mới

  Chính thức giao dịch trên HaSTC ngày 30/3/2010.
  Tổng khối lượng niêm yết ban đầu: 45.000.000 cổ phiếu.

 • 20/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   

Giá trong ngày

11.75

-2.7 (-18.69%)
Giá tham chiếu14.45
Giá mở cửa14.45
Giá cao nhất14.45
Giá thấp nhất14.0
Giá đóng cửa14.45
Khối lượng198,600
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)216,430,158
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,543.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,898.2
P/E6.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,312.4
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

14.45

0.05 (0.34%)

198,6002,852,260
16/01

14.40

0.20 (1.40%)

128,1201,836,310
15/01

14.20

0.05 (0.35%)

109,9101,565,600
15/01

14.20

0.05 (0.35%)

109,9101,565,600
14/01

14.25

0.05 (0.34%)

116,1301,657,610
13/01

14.30

0.00 (0.00%)

109,3701,563,390
10/01

14.30

0.05 (0.35%)

89,8101,281,000
09/01

14.25

0.15 (1.06%)

92,6801,315,920
08/01

14.10

0.20 (1.39%)

233,8803,267,280
07/01

14.30

0.00 (0.00%)

68,060970,940
06/01

14.30

0.10 (0.69%)

149,1302,127,960

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

22/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018...

27/02/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

27/02/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018Ngày...

09/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch...

14/09/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố bán thành công 6.000.000 cổ phiếu quỹ từ ngày...

07/09/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) đăng ký bán 6.000.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 07/09...

21/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 6.000.000 cổ phiếu...

18/08/2017

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE (Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE):Số lượng chứng khoán niêm yết : 154.998...

14/08/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) hủy niêm yết cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 154.998.165 cổ...

04/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và mốt...

03/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

26/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

29/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố bổ nhiệm ông Christopher Bertram Brinkeborn Beselin chức vụ thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Ngọc Thanh...

19/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP....

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

13/01/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã mua lại thành công 5.000.000 cổ phiếu từ ngày...

13/01/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu từ ngày 16/12...

03/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không còn là cổ đông lớn sau khi bán 2.424.045 cổ phiếu từ...

30/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

23/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

28/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

18/05/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã mua lại thành công 5.000.000 cổ phiếu làm...

27/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016Thời gian họp: 14h00...

27/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố bổ nhiệm ông Phạm Lê Nhật Quang chức vụ Thành viên...

27/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đăng ký mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

31/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 5.000.000 cổ...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Elite Fund (Non- Ucits)- Mã chứng khoán: VND- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.533.100 CP (8,8%)- Số lượng cổ phiếu giao dịch...

27/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

25/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

24/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hạnh thay thế bà Nguyễn Thị...

23/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

25/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015Thời gian họp: Công ty...

03/03/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 54.999.165...

26/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

06/11/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua cho CĐHH:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ...

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

30/07/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã bán ta 3.062.630 cổ phiếu và mua vào...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

25/06/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đăng ký bán ra 3.062.630 cổ phiếu quỹ.Tải...

09/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2014Ngày giao dịch không hưởng...

30/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ.Tải file...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2014Thời gian họp...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

12/12/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Số cổ phiếu đã mua lại: 3.047.600Thời gian thực hiện: 8/11/2013 đến 6/12/2013

28/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyêt HĐQT về việc mua lại 8.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.File gốc

15/11/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.664 CP- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 24.100 CP-...

22/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

11/09/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ -         Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.451 CP -         Số lượng cổ phiếu đăng ký bán...

17/07/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDIRECT 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 3. Vốn điều lệ: 999.990.000.000 đồng 4...

12/07/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDirect 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 3. Vốn điều lệ: 999.990.000.000...

15/05/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Thông báo đăng ký bán 24.100 cổ phiếu quỹ - Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDIRECT- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội- Vốn điều lệ: 999.990.000...

11/05/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: CTCP Chứng khoán VNDirect đã mua 158 cổ phiếu quỹ -         Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDirect -         Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội -         Vốn điều...

09/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VND: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012Tải file dữ liệu gốc

01/05/2012

Thay đổi BLĐ

VND: Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin CTCP Chứng khoán VNDirect thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:-         Người được ủy quyền là “Người công bố thông...

28/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012 3...

26/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

13/03/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.161 CP - Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 66...

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

08/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Chứng khoán VNDirect 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 - Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội 3. Vốn điều lệ:...

08/11/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43.921CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 43 CP - Số lượng cổ phiếu nắm...

20/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2011

12/10/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53.526 CP Số lượng cổ...

09/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53.100 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 426 CP - Số...

05/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52.894 CP Số lượng...

25/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

14/07/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.859 CP Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 30.035 CP...

06/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.454 CP Số lượng cổ...

10/05/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.161 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 293...

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

13/04/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.019 CP Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 17.142 CP, trong đó:  ...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

30/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28...

16/03/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VND: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.079 CP Số...

29/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

13/09/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ công văn số 243/2010/GDBS ngày 6/9/2010 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu  VND  niêm yết bổ sung theo Quyết định số 629/QĐ-SGDHN ngày 6/9/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán...

11/08/2010

Thay đổi BLĐ

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin của CTCP chứng khoán Vndirect sau: ...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

07/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

30/03/2010

Niêm yết mới

Chính thức giao dịch trên HaSTC ngày 30/3/2010.Tổng khối lượng niêm yết ban đầu: 45.000.000 cổ...

20/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam