Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.500.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 15.440.268 cổ phiếu
  Ngày  thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 26/04/2018.
 • 16/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30-03-2018
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 15/12/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/12/2017
  Thời gian thanh toán : 15/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).
 • 14/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.
 • 21/10/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.500.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 11.940.268
  Ngày  thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/12/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 21/10/2017.
 • 20/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Dung chức vụ Trưởng BKS từ ngày 20/06/2017.
 • 15/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Hùng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/06/2017.
 • 15/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2017
  Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 15/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton, Số 88 Đường Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 06/06/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm ông Lê Thanh Hiền chức vụ Kế toán trường thay thế ông Tạ Quang Trường từ ngày 06/06/2017.
 • 13/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2.
 • 11/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2.
 • 29/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về đối tác, mức giá và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành lần 2.
 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 28/10/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2016
  Ngày thanh toán: 28/10/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc
 • 14/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố miễn nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn chức vụ Phó TGĐ từ ngày 14/09/2016.

  Tải file gốc
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016
  Thời gian thực hiện: 08h50, ngày 15/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Duxton, số 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM.

  Nội dung họp:
   Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
   Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
   Thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán;
   Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
   Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
   Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
   Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
   Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
   Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 05/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Tên người thực hiện giao dịch: Lê Duy Phúc
  Mã chứng khoán: VMD
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 370.000 CP (4.38%)
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 5/4/2016.

  Tải file gốc
 • 31/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   Tên người thực hiện giao dịch: Lê Quy Phúc
  Mã chứng khoán: VMD
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 420.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 150.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 570.000 CP, tỷ lệ 6,75%
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/3/2016.

  Tải file gốc
 • 25/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố miễn nhiệm ông Lê Thanh Long chức vụ Phó TGĐ từ ngày 25/3/2016.
 • 30/10/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 30/10/2015.

 • 22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
  + Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  + Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 04/02/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex lấy ý kiến cổ đông để thông qua một số Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ sung chi tiết lĩnh vực, ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2015

  Thời gian thực hiện: Dự kiến 04/02/2015
  Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ: Tầng 6, 246 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Minh Thùy thay thế bà Nguyễn Thị Ngọc Dung giữ chức vụ giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương từ 1/11/2014.

  Tải file gốc

 • 01/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm ông Trương Quốc Đạt thay thế bà Trương Thị Lan giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Hà Nội từ 1/10/2014.

  Tải file gốc

 • 19/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền           : 25/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                            : 27/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện             : 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 19/09/2014.

 • 07/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2014
  Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau

  Nội dung:

  +         Báo cáo của Hội đồng Quản trị;

  +         Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014;

  +         Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

  +         Báo cáo của Ban Kiểm soát;

  +         Quyết định mức cổ tức năm 2013 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2014;

  +         Chỉ định Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

  +         Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

  +         Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 23/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 01/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tiền chức vụ phó TGĐ.

 • 14/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố thay đổi kế toán trưởng

  Tải file gốc
 • 14/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố thay đổi kế toán trưởng:

  Tải file gốc

 • 25/10/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Cổ tức năm 2012 1700 đồng/cổ phiếu.
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/10/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 8/10/2013
  Ngày thực hiện: 25/10/2013

 • 20/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết về trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%.

  File gốc

 • 18/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2012.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/01/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 28/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VMD: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/09/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/07/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 299.072 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 26/07/2012
   
 • 07/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/04/2012
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian họp : 27/04/2012
  Địa điểm thực hiện : Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM

 • 20/02/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VMD: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/02/2012

  Phát hành cổ phiếu

  VMD: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc

   

 • 05/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 24/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 24/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 08/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VMD: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/05/2011 và 17/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện : 9%/mệnh giá (900 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện : 08/06/2011

 • 19/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VMD: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 15/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22/03/2011 và 23/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2011
  - Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 15/04/2011

 • 15/11/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VMD - 25/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 6 tháng đầu năm 2010

  - Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (900 VND/CP)
  - Ngày thanh toán: 15/11/2010

  Linkdownload

 • 08/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010

  Link download


  (Theo hsx)

 • 30/09/2010

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.141.196 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 30/09/2010

  Link download

  (Theo hsx)


   

Giá trong ngày

19.6

-0.2 (-1.01%)
Giá tham chiếu19.8
Giá mở cửa19.8
Giá cao nhất19.8
Giá thấp nhất19.8
Giá đóng cửa19.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,440,268
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)302.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,673.0
P/E11.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)21,629.3
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/07

19.80

0.00 (0.00%)

00
05/07

19.80

0.20 (1.02%)

20400
04/07

19.60

0.00 (0.00%)

00
03/07

19.60

0.00 (0.00%)

00
03/07

19.60

0.00 (0.00%)

00
02/07

19.60

0.00 (0.00%)

00
01/07

19.60

0.00 (0.00%)

00
28/06

19.60

0.00 (0.00%)

00
27/06

19.60

0.00 (0.00%)

40780
26/06

19.60

0.00 (0.00%)

00
25/06

19.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

26/04/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.500...

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03...

15/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

14/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng...

21/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.500.000...

20/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Dung chức vụ Trưởng BKS từ ngày 20/06/2017.

15/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Hùng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT...

15/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2017Thời gian tổ...

06/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm ông Lê Thanh Hiền chức vụ Kế toán trường thay thế ông Tạ Quang Trường từ...

13/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chào bán cổ...

11/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mức giá chào bán...

29/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về đối tác, mức giá và các điều kiện...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức...

28/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2016 Ngày đăng ký...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

14/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng...

14/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố miễn nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn chức vụ Phó TGĐ...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

12/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về giá chào bán cổ phiếu riêng...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016Thời gian thực hiện...

05/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Duy PhúcMã chứng khoán: VMDSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570.000 CPSố lượng cổ...

31/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Quy PhúcMã chứng khoán: VMDSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 420.000 CPSố lượng...

25/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố miễn nhiệm ông Lê Thanh Long chức vụ Phó TGĐ từ...

30/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2015Ngày đăng ký...

22/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 bằng tiền...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/04/2015 Địa điểm thực hiện:...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

04/02/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex lấy ý kiến cổ đông để thông qua một số Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ sung chi tiết lĩnh vực, ngành...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Minh Thùy thay thế bà...

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm ông Trương Quốc Đạt thay thế bà Trương...

19/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền           : 25/08/2014Ngày đăng ký...

07/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tiền chức vụ phó TGĐ.

14/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố thay đổi kế toán trưởngTải file gốc

14/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố thay đổi kế toán trưởng:Tải file gốc

25/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức năm 2012 1700 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

20/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%.File gốc

18/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2012...

17/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

17/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file dữ liệu...

21/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

11/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

29/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

03/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

28/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VMD: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

26/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốcTải...

24/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

21/09/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012Tải file...

26/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

07/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

07/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

06/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng...

20/02/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VMD: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

01/02/2012

Phát hành cổ phiếu

VMD: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

05/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

24/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

24/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

08/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VMD: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

19/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VMD: Nghị quyết 2011Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2011 (trường hợp...

15/11/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VMD - 25/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 6 tháng đầu năm 2010- Tỷ lệ thực hiện: 9%...

08/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Kết...

30/09/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam