Lịch sự kiện

 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 16/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đỏi địa chỉ chi nhánh tại Dà Nẵng.
 • 22/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017
  Thời gian họp: 08h00 Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn AURORA - 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai.
 • 21/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/04/2017
 • 14/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh không được phép giao dịch ký qũy từ ngày 14/04/2017.
 • 29/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/03/2017:

  - Ông Lương Minh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ thường trực
  - Ông Lâm Quy Chương được bổ nhiệm chức vụ TGĐ thay thế ông Lương Minh Tuấn.
 • 24/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn chức vụ TGĐ thay thế ông Lâm Quy Chương từ ngày 24/03/2017.
 • 28/02/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2017
  Thời gian thực hiện: 28/02/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

 • 23/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền tỷ lệ 15%.

  Tải file gốc
 • 26/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng và ông Nguyễn Thanh Tùng chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 26/11/2016.

  Tải file gốc
 • 26/11/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2016
  Thời gian họp: 08h00 Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn AURORA - 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

  Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua thêm cổ phần trong năm 2016 mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% và một số nội dung khác.
 • 31/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Lin Yu Hsing từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 28/10/2016.

  Tải file gốc
 • 27/10/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.000.000 cổ phiếu
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 20.000.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 27/10/2016.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
  - Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 19/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả phân phối cổ phiếu cho CĐHH
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác.

  Tải file gốc
 • 17/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Hoàng Văn Quyền từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 17/09/2016.

  Tải file gốc
 • 23/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 22/08/2016:

  - Ông Võ Anh Tuấn bị miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ sản xuất
  - Ông Nguyễn Thoại Hồng bị miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ Thường trực.

  Tải file gốc
 • 15/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2016
  Thời gian thực hiện: 15/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

 • 01/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh phát hành cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2016
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 7.000.000
  Tỷ lệ thực hiện: 13:7 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 13 quyền được mua 07 cổ phiếu mới).
  Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 02/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ chào bán cổ phiếu cho CĐHH.
 • 02/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH
  - Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành
  - Lựa chọn đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành
  - Tài khoản phong tỏa để nhận tiền từ nhà đầu tư.

  Tải file gốc
 • 29/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016
  Thời gian họp: 08h00 Thứ sáu ngày 29 tháng 04 năm 2016
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn AURORA - 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai.
 • 27/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lin Mei Kuang 
  - Mã chứng khoán: VKC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.576.000 CP (tỷ lệ 19,82%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lin Yu Hsing 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.576.000 CP 
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/04/2016 
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/05/2016.
 • 08/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thoại Hồng 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: VKC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 107.580 CP (tỷ lệ 0,83%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/04/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/05/2016.
 • 01/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Anh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: VKC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP (tỷ lệ 0,01%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 11/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 11/01/2016.
 • 05/01/2016

  Giao dịch nội bộ

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Anh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: VKC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP (tỷ lệ 0,01%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/02/2016.
 • 01/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa, Giám đốc tài chính/ Kế toán trưởng, chức vụ Phó TGĐ phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2016.

  Tải file gốc
 • 08/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity
  - Mã chứng khoán: VKC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 678.500 CP (tỷ lệ 5,22%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 116.600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 795.100 CP (tỷ lệ 6,12%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/12/2015.

 • 22/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2015
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2015
  3. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  4. Thời gian thực hiện: 15/07/2015

 • 15/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Link tin

 • 10/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn chức vụ phó TGĐ phụ trách đối ngoại, kinh doanh xuất nhập khẩu, marketing và quan hệ cổ đông từ ngày 10/6/2015.

  Tải file gốc

 • 11/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh, chức vụ phó TGĐ phụ trách sản xuất từ ngày 11/5/2015.

  Tải file gốc

 • 23/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Lê Phẩm Vinh từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ khi có nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 (dự kiến ngày 18/4/2015).

  Tải file gốc

 • 18/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015
  Thời gian họp: 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2015
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn AURORA - 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

  Nội dung họp:
  · Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
  · Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2015 – 2017
  · Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014
  · Các Tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt:
  · Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
  · Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014
  · Phân phối lợi nhuận 2014, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
  · Kế hoạch kinh doanh 2015-2017
  · Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
  · Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm cổ phần bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ các dự án của công ty vào thời điểm thích hợp.
  · Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh.
  · Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty.
  · Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2015.
  · Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

 • 18/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố Ông Lê Phẩm Vinh thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 31/3/2015. Tải file gốc

 • 27/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa giữ chức vụ giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng từ nhiệm kỳ 2014-2019 từ ngày 27/3/2015.

  Tải file gốc

 • 23/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 06/08/2014.

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại HCM.

  Tải file gốc

 • 06/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Chi giữ chức vụ trưởng BKS.

  Tải file gốc

 • 05/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2014-2019:

  Tải file gốc

 • 28/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2014
  Thời gian họp: 08h00 Thứ Hai ngày 28 tháng 04 năm 2014
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Wooshu - 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

  Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2014 – 2016
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013
  - Các Tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt:

 • 28/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 21/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 20/11/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Cổ tức năm 2012, 500 đồng/cổ phiếu.
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2013
  Ngày thực hiện: 20/11/2013

 • 20/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VKC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2012
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) - Thời gian thực hiện: Ngày 20/12/2012

 • 21/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: 08 giờ Ngày 21 tháng 04 năm 2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Wooshu - Số 253 Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 • 28/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/01/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VKC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/12/2011

 • 26/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 08 giờ ngày 16/04/2011
  - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh tại Ấp Châu Thới, Xã Bình An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 • 14/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 22/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/12/2010

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 13.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  8/12/2010

  (Theo hnx)


   

Giá trong ngày

3.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu3.9
Giá mở cửa3.9
Giá cao nhất3.9
Giá thấp nhất3.8
Giá đóng cửa3.9
Khối lượng30,800
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại33.52%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)78.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)324.9
P/E12.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,230.4
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/08

3.90

0.00 (0.00%)

30,800120,070
22/08

3.90

0.00 (0.00%)

36,820141,560
21/08

3.90

0.30 (8.33%)

41,200156,530
20/08

3.60

0.30 (7.69%)

38,100147,090
19/08

3.90

0.10 (2.50%)

29,300115,430
16/08

4.00

0.00 (0.00%)

75,225295,215
15/08

4.00

0.10 (2.56%)

44,000171,620
14/08

3.90

0.10 (2.63%)

39,800155,600
13/08

3.80

0.10 (2.70%)

65,800244,740
12/08

3.70

0.10 (2.78%)

24,200237,540

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn...

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đỏi địa chỉ chi nhánh...

22/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

21/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/04...

14/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh không được phép giao dịch ký qũy từ ngày 14/04...

29/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/03/2017:- Ông...

24/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn chức vụ TGĐ thay thế...

28/02/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2017Ngày đăng ký...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

14/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2016 bằng...

26/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng và ông Nguyễn Thanh...

26/11/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11...

31/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

28/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Lin Yu Hsing từ nhiệm chức vụ Thành viên...

27/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

23/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng...

19/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả phân phối cổ phiếu cho CĐHH...

17/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Hoàng Văn Quyền từ nhiệm chức vụ Thành viên...

23/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 22/08/2016:- Ông...

15/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2016Ngày đăng ký cuối...

01/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ...

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ chào bán cổ phiếu cho...

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:- Phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH-...

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016Ngày đăng...

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

08/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lin Mei Kuang - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.576.000 CP (tỷ lệ 19,82%) - Tên của người có liên quan tại TCNY...

08/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thoại Hồng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: VKC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

11/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Anh Tuấn- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: VKC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP...

05/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Anh Tuấn - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: VKC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa, Giám đốc tài chính/ Kế...

08/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity- Mã chứng khoán: VKC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 678.500 CP (tỷ...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

15/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2014 bằng...

10/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn chức vụ phó TGĐ phụ trách đối...

11/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh, chức...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

18/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Lê Phẩm Vinh từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ khi...

18/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015 Thời gian họp: 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2015 Địa điểm tổ chức họp...

18/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố Ông Lê Phẩm Vinh thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ...

27/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa giữ chức vụ giám đốc...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

06/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2014Ngày giao dịch không...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

12/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại...

06/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Chi giữ chức vụ trưởng...

05/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2014-2019:Tải file...

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2014Thời gian...

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

20/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức năm 2012, 500 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

20/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VKC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2012 3. Lý do và mục đích:...

21/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

15/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VKC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2011 Tỷ lệ...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

16/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 - Lý...

14/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

22/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

08/12/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam