Lịch sự kiện

 • 25/12/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/12/2017
  Thời gian thanh toán : 25/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).
 • 19/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2017
  Thời gian tổ chức: 9h00, ngày 19/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

  Nội dung họp:
  +Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
  +Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
  +Báo cáo của Ban kiểm soát.
  +Thông qua: Chia cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; chia cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; lựa chọn công ty kiểm toán.
  +Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
 • 21/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 23/11/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Đệ Nhất.

  Tải file gốc
 • 17/11/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2016
  Thời gian thực hiện: 17/11/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

 • 29/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2016 
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2016
  Thời gian họp: 29/06/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu, số 1A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu.

  Nội dung họp:
  +Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
  +Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  +Báo cáo của Ban kiểm soát.
  +Thông qua: Chia cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; chia cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; lựa chọn công ty kiểm toán, sửa đổi Điều lệ.
  +Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
 • 18/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả kinh doanh năm 2015
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận
  - Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 09/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Nga chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Trần Thị Tuyết Mai từ ngày 09/01/2016.

  Tải file gốc
 • 15/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2015
  Thời gian thực hiện: 15/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
 • 16/06/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015
  Thời gian họp: 9:00 ngày 16/06/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu, số 01A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu.
  Nội dung họp:
  * Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014; Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  * Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  * Báo cáo chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao HĐQT bà BKS năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
  * Báo cáo của Ban kiểm soát;
  * Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 • 16/06/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 19/01/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
  Thời gian thực hiện: 19/01/2015.

 • 03/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Phấn đấu đạt chỉ tiêu 2014 đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua
  - Sửa chữa, nâng cấp khách sạn cũ, sảnh lễ tân và khu nhà rông
  - Trả cổ tức 2013 trong tháng 1/2015.

  Tải file gốc

 • 27/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 27/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014
  Thời gian họp: 9:00AM, ngày 27/06/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, số 01A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu

  Nội dung họp:
  * Báo cáo hoạt đông kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014;
  * Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
  * Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013;
  * Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ

 • 01/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố bổ nhiệm Bà Trần Thị Tuyết Mai - Phó Phụ trách Phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu kể từ ngày 01/01/2014.
 • 16/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2013
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/12/2013
 • 17/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIR: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010:
  - Tỷ lệ thực hiện: 2,352%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 235.2 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 17/12/2012

 • 31/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ­
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo sau ­
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần du lịch quốc tế Vũng Tàu (Số 1A Thùy Vân, P.8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 • 18/05/2012

  Niêm yết thêm

  VIR: Ngày 18/05/2012 ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

  - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 3.000.000 cổ phiếu
  (Ba triệu cổ phiếu);
  - Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);
  - Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.240.000 cổ phiếu(Tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn cổ phiếu);
  - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 82.400.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ bốn trăm triệu đồng);
  - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 18/5/2012.

 • 06/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 30/03/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2012
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: tháng 3/2012

 • 29/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Nguyễn Mạnh Tòng thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 29/2/2012 ­
  Ông Nguyễn Tôn Nhơn - Phó Giám đốc phụ trách công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 01/3/2012. Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tôn Nhơn sẽ được thông qua tại ĐHCĐ gần nhất

 • 01/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tôn Nhơn giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách công ty kể từ ngày 20/1/2012.
  Thời gian bổ nhiệm 05 năm từ tháng 01/2012 đến tháng 01/2017

 • 11/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/11/2011

  Phát hành cổ phiếu

  VIR: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 524:300 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 524 quyền được mua 300 cổ phiếu mới).
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 2.850 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, Với tỷ lệ thực hiện quyền là 524:300, ông A sẽ được mua: (2.850:524)*300=1.631,6 cổ phiếu mới. Như vậy ông A sẽ được mua 1.631 cổ phiếu mới, 0,6 cổ phiếu lẻ được Hội đồng quàn trị phân phối cho các đối tượng khác..
  - Thông tin về tài khoản đặt mua: + Tên tài khoản: Công ty cổ phần du lịch quốc tế Vũng Tàu + Nơi mở tài khoản: NHTMCP Quân Đội – Chi nhánh Vũng Tàu + Số tài khoản: 5511100658006 - Loại cổ phiếu đặt mua: là loại chứng khoán tự do chuyển nhượng.
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: + Thời gian bắt đầu: 16/11/2011 + Thời gian kết thúc: 09/12/2011
  - Thời gian đăng ký đặt mua: + Thời gian bắt đầu: 16/11/2011 + Thời gian kết thúc: 13/12/2011

 • 28/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIR: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 20/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIR: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 20/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 20/5/2011
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến là ngày 20/06/2011
  - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010. + Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần du lịch quốc tế Vũng Tàu (Số 1A Thùy Vân, P.8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 • 31/05/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 20/5/2011
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/05/2011
  - Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu.
  - Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần du lịch quốc tế Vũng Tàu (Số 1A Thùy Vân, P.8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 • 16/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 19/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.
  - Ông Lê Tấn Dũng thôi giữ chức vụ Phó GĐ phụ trách Công ty kiêm Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/11/2010.
  - Ông Bùi Văn Vượng được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/11/2010. Việc bổ nhiệm sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất.
  - Ủy quyền cho bà Ngô Thị Thu Hường - Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng và ông Nguyễn Anh Tuấn - Trợ lý GĐ giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý.

  Link download

  (Theo: hnx.vn)

 • 18/10/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIR (UpCom) - 05/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (3,5%)
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 01/10/2010
  - Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 3,5%/mệnh giá (350đồng/CP)
  - Thời gian thanh toán: 18/10/2010
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu (số 1A Thùy Vân, P8, Tp.Vũng Tàu) từ n gày 18/10/2010 đến ngày 30/10/2010 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 • 01/07/2010

  Niêm yết mới

  Căn cứ Công văn ngày 22/06/2010 của CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (MCK: VIR - Upcom) vào giao dịch trên thị trường UPCoM.
  - Tên chứng khoán:
  Cổ phiếu CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
  -
  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán:
  VIR
  -
  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:
  5.240.000 cổ phiếu (Năm triệu hai trăm bốn mươi nghìn cổ phiếu)
  -
  Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 52.400.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ bốn trăm triệu đồng)
  - Ngày giao dịch chính thức:
  Thứ Năm, ngày 01/07/2010.

  (Theo hnx.vn)

Giá trong ngày

11.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.0
Giá mở cửa11.0
Giá cao nhất11.0
Giá thấp nhất11.0
Giá đóng cửa11.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,240,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)90.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,093.4
P/E10.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,491.6
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

11.00

0.00 (0.00%)

4004,400
09/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

11.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/12/2017Ngày đăng ký...

19/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2017Thời gian tổ chức: 9h00,...

21/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Công ty...

17/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2016Ngày đăng...

29/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2016Thời gian họp: 29/06/2016Địa điểm...

18/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả kinh doanh năm 2015...

09/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Nga chức...

15/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2015Ngày đăng...

16/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015 Thời gian họp: 9:00 ngày 16/06/2015...

16/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

19/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014Ngày giao dịch...

03/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phấn đấu đạt chỉ tiêu 2014 đã...

27/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

27/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05...

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố bổ nhiệm Bà Trần Thị Tuyết Mai - Phó Phụ...

16/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/20133. Lý do và mục đích:      * Trả cổ tức bằng tiền...

17/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VIR: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011 3. Lý do và mục đích:...

31/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29...

18/05/2012

Niêm yết thêm

VIR: Ngày 18/05/2012 ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu);- Giá trị chứng...

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

30/03/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VIR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

29/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Mạnh Tòng thôi giữ chức...

01/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm Ông Nguyễn...

11/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

16/11/2011

Phát hành cổ phiếu

VIR: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 524:300 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 524 quyền được mua 300 cổ phiếu mới). - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu - Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị...

28/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VIR: Nghị quyết 2011Link download

20/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VIR: Nghị quyết 2011Link download

20/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 20/5/2011 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu –...

31/05/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VIR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 20/5/2011 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền...

16/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

19/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

24/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.- Ông Lê Tấn Dũng thôi giữ chức vụ...

18/10/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VIR (UpCom) - 05/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (3,5%) - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức...

01/07/2010

Niêm yết mới

Căn cứ Công văn ngày 22/06/2010 của CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (MCK: VIR - Upcom) vào giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam