Lịch sự kiện

 • 04/05/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/02/2018
  Thời gian thanh toán : 04/05/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 06/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/02/2018
  Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 06/04/2018
  Địa điểm tổ chức: Tầng 9, Tòa nhà 22 Lý Tự  Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

  Nội dung họp:              
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  + Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  + Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông.
  Nội dung họp:              
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  + Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  + Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông.
 • 06/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
 • 28/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) công bố đã mua lại thành công 3.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 08/12/2017 đến ngày 28/12/2017.
 • 08/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) đăng ký mua lại 3.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 08/12/2017 đến ngày 05/01/2018.
 • 09/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 3.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 31/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư 01 tàu chở dầu và hóa chất với tổng mức đầu tư không quá 20 triệu USD.
 • 17/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Sáp nhật công ty và Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO
  - Giao cho ông Vũ Đình Hiển - TGĐ và ông Vũ Quang Khánh Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO ký hợp đồng sáp nhập
  - Thành lập chi nhánh Hồng Bàng, thông qua quy chế tổ chức hoạt động và bổ nhiệm nhân sự tại đây
  - Ông Vũ Quang Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty, ông Phạm Thế Long thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO khi thực hiện sáp nhập.
 • 23/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 14/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 14/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/03/2017
  Thời gian thực hiện: 7h30, Thứ Sáu, ngày 14/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
 • 13/04/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/03/2017  
  Ngày thanh toán: 13/04/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
 • 30/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Tờ trình của Nhóm đại diện tại Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải
  - Tờ trình của Nhóm đại diện tại Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP
  - Và một số nội dung khác.
 • 22/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%
  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Quyết toán thi công hạng mục PCCC và thông gió 05 tầng hầm dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER
  - Thành lập chi nhánh Nghi Sơn tại Thanh Hóa - Công ty VIPCO Hạ Long
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 29/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.477.541 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 68.470.941 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/07/2016.
  Ngày chính thức giao dịch: 22/07/2016.
 • 15/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tái cấu trúc công ty
  - Sửa đổi điều lệ công ty
  - Và một số nội dung khác.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/06/2016
  Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 7% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VIP tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách được nhận 07 cổ phiếu mới) 
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.479.538 cổ phiếu.
 • 16/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Thay đổi nhân sự chủ chốt
  - Và một số nội dung khác.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày từ ngày 25/04/2016.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Lê Đức Bình chức vụ Trưởng BKS từ ngày 25/04/2016.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2016
  Thời gian, địa điểm thực hiện: 8h, ngày 25/04/2016
  Nội dung họp: Tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng..

 • 21/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT
  - Đầu tư tàu M.T.JADE
  - Chuyển nhượng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (VIP Greenport).

  Tải file gốc
 • 14/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Đầu tư tàu M.T.JADE
  - Nội dung tờ trình của nhóm đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP
  - Bổ nhiệm lại Phó TGĐ.

  Tải file gốc
 • 01/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 15/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Thanh
  Mã chứng khoán: VIP
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 03 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.500 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.500 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.503 CP (0,005%)
  Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 7/03/2016 đến ngày 15/3/2016.

  Tải file gốc
 • 04/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Thanh
  Mã chứng khoán: VIP
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 03 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.500 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.503 CP (0,005%)
  Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 04/03/2016 đến ngày 01/04/2016.

  Tải file gốc
 • 28/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tạm ứng cố tức bằng tiền mặt năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2015
  Ngày thanh toán: 28/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 500 đồng).
 • 01/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành chức vụ Phó TGĐ phụ trách công tác an toàn kỹ thuật từ ngày 01/01/2016.

  Tải file gốc
 • 08/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% và chọn ngày 25/12/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 12/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc
  - Tái cấu trúc Công ty và thoái vốn các dự án đầu tư
  - Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện rà soát Điều lệ và Quy chế quản lý
  - Sửa đồi và ban hành Quy chế " Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO đầu tư vào doanh nghiệp khác".

  Tải file gốc
 • 27/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2015
  - Mua 1 xe chở dầu
  - Bổ nhiệm 1 phó TGĐ phụ trách kỹ thuật
  - Bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự tiền lương.

  Tải file gốc
 • 27/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Vũ Đình Hiển thay thế ông Phạm Văn Vinh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT/TGĐ từ ngày 1/6/2015.

  Tải file gốc

 • 01/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Vũ Đình Hiển thay thế ông Phạm Văn Vinh giữ chức vụ TGĐ từ ngày 1/6/2015. Ông Vinh nghỉ hưu.

  Tải file gốc

 • 28/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 và công tác cán bộ.

  Tải file gốc

 • 22/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
  Thời gian: 7:30AM ngày 22/4/2015
  Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng

  Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

 • 22/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Đào Ngọc Trung chức vụ phó TGĐ thời hạn 4 năm từ ngày 1/4/2015.

  Tải file gốc

 • 24/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức ĐHĐCĐ 2015
  - Hạn mức tín dụng vay ngắn hạn 2015 với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hải Phòng là 60 tỷ đồng
  - Công tác cán bộ.

  Tải file gốc

 • 10/02/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 2.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 10/02/2015.

 • 03/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ, điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2014 và ứng cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 25%.

  Tải file gốc

 • 12/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về công việc với các nhóm đại diện ở các công ty con và liên kết.

  Tải file gốc

 • 04/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt việc bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container VIPCO.

  Tải file gốc

 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố ông Ngô Quang Trung, phó TGĐ, sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/11/2014.

  Tải file gốc

 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố ông Ngô Quang Trung, thành viên HĐQT, sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/11/2014.

  Tải file gốc

 • 23/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt các tờ trình của TGĐ và về yêu cấu đối với TGĐ về dự án tòa nhà VIPCO Tower.

  Tải file gốc

 • 24/07/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 4.185.615
  Ngày chính thức giao dịch: 24/7/2014.

 • 20/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 3%/mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 300 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/06/2014.

 • 04/06/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 100:07 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VIP tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách được chia 07 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.186.545 cổ phiếu.

 • 01/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hảo chức vụ Kế toán trưởng.

  Tải file gốc

 • 22/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2013 tỷ lệ 3% và trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 7%.

  Tải file gốc

 • 08/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIP công bố nghi quyết HĐQT thông qua triển khai ĐHĐCĐ 2014 và một số nội dung khác.

  Tải file gốc

 • 22/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 22/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014
  Thời gian thực hiện: 7h30, thứ Ba ngày 22/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Tầng 9 – Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng

  Nội dung họp đại hội:

  +         Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

  +         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

  +         Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

  +         Quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

  +         Báo cáo kết quả thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty;

  +         Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

  +         Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

  +         Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 • 07/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị nội dung cho ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 11/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 13/12/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bán cổ phiếu quỹ:
  Số cổ phiếu giao dịch: 484.390
  Thời gian giao dịch: 25/11/2013 đến 12/12/2013
  Số cổ phiếu quỹ hiện có: 0.

 • 05/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT.

  File gốc

 • 04/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết về chuyển nhượng 12.000.000 cổ phần tại CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ cho Gemadept.

  File gốc

 • 18/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt đầu tư xây dựng công trình bến container.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 16/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/01/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/01/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/01/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

 • 10/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 09/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIP: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 15/05/2012
  - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền
  - Nội dung cụ thể: - Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thực hiện: 30/05/2012

 • 25/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc lựa chọn công ty kiểm toán

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  VIP - Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 7 năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 6

  Tải file dữ liệu gốc 
 • 22/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông năm tài chính 2011
  + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  +
  Thời gian tổ chức: 08h ngày 22/04/2012
  + Địa điểm tổ chức: Nhà hát Thành phố Hải Phòng

 • 17/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Về việc thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 5


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VIP: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 10/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 13/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị

  Link download 

 • 26/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VIP: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu
  Số lượng đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 cổ phiếu
  Mục đích: mua làm cổ phiếu quỹ
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận
  Thời gian giao dịch: từ ngày 26/05 – 26/08/2011

 • 12/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 25/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIP: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 22/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIP: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 19/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011

  Link download

 • 14/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIP: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Link download 

 • 01/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 03/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)


   

 • 11/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn

  Link download

  (Theo hsx)

 • 20/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phát hành trái phiếu.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 08/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty CP Vận tải Xăng Dầu VIPCO công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp 45 ngày 04/06/2010

  Link Download

 • 22/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Thi gian: 8 gi00, thNăm ngày 22/04/2010
  Địa đim: Tng 3, Trung tâm thương mi Sholega, 275 Lch Tray, Hi Phòng.

 • 20/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 08/10/2009

  Kết quả kinh doanh quý

   
 • 01/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 25/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức năm 2008 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2009

  * Đối với đại hội cổ đông:

  • - Thời gian: 8 giờ 00, Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2009;

   - Địa điểm: Tầng 3 Trung tâm thương mại Sholega - 275 Lạch Tray - Hải Phòng;

   - Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/3/2009;

   - Nội dung Đại hội:

   • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008;
   • Báo cáo tài chính năm 2008, phương án phân phối lợi nhuận năm 2008;
   • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008;
   • Thông qua Kế hoạch năm 2009;
   • Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008;
   • Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009;
   • Thay đổi thành viên Ban kiểm soát;
   • Một số nội dung khác.

          Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào thảo luận tại Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi về Công ty trước ngày 22/3/2009.

         Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác dự thay (theo mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

         Cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội/Ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 24/3/2009 theo địa chỉ:

   * Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị

   • Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm thương mại Sholega - 275 Lạch Tray - Hải Phòng
   • Điện thoại: 031.3838267; 031.3838680/máy lẻ: 222; Fax: 031.3838033

   Toàn bộ nội dung Đại hội, mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội được cập nhật trên website: www.vipco.com.vn, mục Thông tin cổ đông.

 • 23/03/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã CK: VIP) thông báo Nghị quyết HĐQT như sau:

  1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 gồm:

  - Chương trình Đại hội;

  - Thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử tại Đại hội;

  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008;

  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008;

  - Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán;

  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2008;

  - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009;

  - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009;

  - Kế hoạch năm 2009.

  2. Đồng ý để Ông Nguyễn Đạo Thịnh thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO và bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Kháu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2009. 

  3. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Trần Long An và bầu Ông Lê Đức Bình tham gia Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Long An.

Giá trong ngày

5.74

0.77 (15.49%)
Giá tham chiếu4.97
Giá mở cửa4.99
Giá cao nhất4.99
Giá thấp nhất4.95
Giá đóng cửa4.97
Khối lượng7,100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)65,470,941
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)375.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,239.2
P/E4.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,078.7
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

4.97

0.02 (0.40%)

7,10035,250
16/01

4.95

0.02 (0.40%)

43,710214,650
16/01

4.95

0.02 (0.40%)

43,710214,650
15/01

4.97

0.01 (0.20%)

67,990332,590
14/01

4.98

0.01 (0.20%)

3,22015,780
13/01

4.99

0.01 (0.20%)

7,32036,280
10/01

5.00

0.00 (0.00%)

15,61078,000
09/01

5.00

0.00 (0.00%)

5,21026,050
08/01

5.00

0.00 (0.00%)

27,860139,050
07/01

5.00

0.00 (0.00%)

10,40052,000
06/01

5.00

0.02 (0.40%)

21,010104,950

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

04/05/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018Ngày đăng ký cuối...

06/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

28/12/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) công bố đã mua lại thành công 3.000.000 cổ...

08/12/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) đăng ký mua lại 3.000.000 cổ phiếu làm cổ...

09/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 3.000.000 cổ phiếu...

31/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư 01 tàu chở dầu và...

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sáp nhật công ty và Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO- Giao...

23/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

13/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2017 Ngày...

30/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017-...

22/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ...

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

22/07/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.477.541 cổ phiếuLý...

15/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tái cấu trúc công ty-...

15/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền ...

16/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường...

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ Chủ...

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Lê Đức Bình chức vụ Trưởng...

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2016...

21/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về:- Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT...

14/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về:- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

01/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

15/03/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình ThanhMã chứng khoán: VIPChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

04/03/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình ThanhMã chứng khoán: VIPChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ...

28/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tạm ứng cố tức bằng tiền mặt năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/12/2015Ngày đăng ký...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành chức vụ Phó...

08/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm...

12/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc - Tái cấu trúc Công ty và thoái vốn các...

27/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi...

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Vũ Đình Hiển thay thế ông Phạm...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Vũ Đình Hiển thay thế ông Phạm Văn...

28/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ...

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Ngày...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm ông Đào Ngọc Trung chức vụ phó TGĐ...

24/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Tổ chức ĐHĐCĐ 2015 - Hạn mức tín...

10/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2014Ngày...

03/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ, điều chỉnh...

12/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về công việc với các nhóm...

04/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt việc bán tài sản...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố ông Ngô Quang Trung, phó TGĐ, sẽ nghỉ hưu...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố ông Ngô Quang Trung, thành viên HĐQT, sẽ nghỉ...

23/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt các tờ...

24/07/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết...

20/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2014Ngày đăng ký...

04/06/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao...

01/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hảo chức vụ...

22/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2013...

08/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIP công bố nghi quyết HĐQT thông qua triển khai ĐHĐCĐ 2014...

22/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

22/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014Thời gian thực hiện: 7h30, thứ Ba ngày 22/04...

07/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị nội dung...

11/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

13/12/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố bán cổ phiếu quỹ:Số cổ phiếu giao dịch: 484.390Thời gian...

05/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố nghị quyết HĐQT.File gốc

04/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về chuyển nhượng 12.000.000 cổ phần tại CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ cho Gemadept.File...

18/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt đầu tư xây dựng công...

08/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

16/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

08/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

30/01/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/01/2013...

10/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

04/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

01/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

09/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

30/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VIP: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 15/05/2012 - Lý do và mục đích: Chi trả...

25/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc lựa...

10/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

VIP - Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 7 năm 2012Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông...

22/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng ...

17/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Về...

28/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

31/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VIP: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

10/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

13/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trịLink download

26/05/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VIP: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu...

12/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VIP: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VIP: Nghị quyết 2011Link download

19/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011Link download

14/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VIP: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

01/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

03/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx...

11/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Điều chỉnh...

20/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phát hành trái...

08/06/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty CP Vận tải Xăng Dầu VIPCO công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp 45 ngày...

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 8 giờ 00, thứ Năm ngày 22/04/2010Địa điểm: Tầng 3, Trung tâm thương mại Sholega, 275 Lạch Tray...

20/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

08/10/2009

Kết quả kinh doanh quý

01/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

25/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức năm 2008 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2009 * Đối với đại hội cổ đông...

23/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã CK: VIP) thông báo Nghị quyết HĐQT như sau: 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 gồm: - Chương trình Đại hội; - Thể lệ biểu quyết và thể lệ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam