Lịch sự kiện

 • 27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03-04-2018
  Thời gian thực hiện: 27-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 19/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - BCTC quý 3/2017 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017
  - Chuyển nhượng Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật số 1
  - Thu hổi cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc.
 • 24/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức 6T đầu năm năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/08/2017
  Thời gian thanh toán : 24/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 21/07/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 600.000 cổ phiếu
  (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2015 và bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP của công ty kể từ ngày phát hành 05/04/2016)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đợt 1: 176.999 cổ phiếu: 21/07/2017
  + Đợt 2 và Đợt 3: Thông báo sau.
 • 21/07/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 5.484.753 cổ phiếu
  (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 23.770.189 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 21/07/2017.
 • 19/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 19/07/2017.
 • 17/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Nguyễn Ngọc Dung từ ngày 17/07/2017.
 • 17/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua BCTC quý 2/2017
  - Chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 10% trong tháng 8/2017
  - Chuyển nhượng một số tài sản cố định của công ty.
 • 30/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết 5.484.753 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 15/06/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.485.030 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 03 cổ phiếu mới).
 • 07/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 29/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động thôi việc.
 • 19/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/05/2017
  Thời gian thanh toán : 19/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 25/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 20/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về BCTC quý 1.2017.
 • 14/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017
  Thời gian thực hiện: 14/04/2017 
  Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ ghi thư mời và thông báo sau.
 • 14/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 06/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Các báo cáo: báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2016, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017. báo cáo Công tác quản lý của HĐQT năm 2016
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH
  - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương của BKS năm 2017
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
  - Hạn mức tín dụng của các ngân hàng
  - Kế hoạch Quỹ lương năm 2017.
 • 20/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Q4/2016.

  Tải file gốc
 • 19/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT ngày 14/10/2016 thông qua kết quả SXKD Q3/2016, kết quả làm việc Q3/2016 của HĐQT và kế hoạch làm việc quý 4/2016 của HĐQT.

  Tải file gốc
 • 24/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tạm ứng cổ tức đợt 1.2016 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2016
  Thời gian thực hiện: 24/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 25/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD Q2/2016 và 6 tháng đầu năm 2016
  - Báo cáo kết quả làm việc 6 tháng đầu năm 2016 của HĐQT
  - Kế hoạch làm việc Q3/2016 của HĐQT
  - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016.

  Tải file gốc
 • 15/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

  Tải file gốc
 • 13/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Chi nhánh tại Nghệ An và Chi nhánh tại Sơn La vào Chi nhánh tại Phía Bắc.

  Tải file gốc
 • 30/05/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố đã bán thành công 74.110 cổ phiếu quỹ từ ngày 29/04/2016 đến ngày 30/05/2016.

  Tải file gốc
 • 16/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/05/2016
  Thời gian thanh toán: ngày 16/05/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 29/04/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đăng ký bán 74.110 cổ phiếu quỹ từ ngày 29/04/2016.

  Tải file gốc
 • 18/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investment Sif-Vietnam Value and Income Portfolio
  Mã chứng khoán: VFG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 373.000 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Đức Minh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS và Giám đốc đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: gián tiếp kiểm soát
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 823.000 CP, tỷ lệ 4,67%
  Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/4/2016 đến ngày 17/5/2016.

  Tải file gốc
 • 18/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investment Sif-Vietnam Value and Income Portfolio
  Mã chứng khoán: VFG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 373.000 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Đức Minh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS và Giám đốc đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: gián tiếp kiểm soát
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 823.000 CP, tỷ lệ 4,67%
  Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/4/2016 đến ngày 17/5/2016.

  Tải file gốc
 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00. 15/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp- Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM.

  Nội dung họp dự kiến:
   Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
   Thông qua Báo cáo công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2015;
   Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
   Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
   Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;
   Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
   Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kiến nghị mức thù lao năm 2016;
   Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

 • 24/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016, Báo cáo công tác quản lý của HĐQT năm 2015, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
  - Và một số vấn đề khác. 

  Tải file gốc
 • 21/03/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 310.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2013.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 17.609.326 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/03/2013
  Ngày chính thức giao dịch: 21/03/2016.

 • 15/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua BCTC 2015 đã kiểm toán.
 • 15/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 29/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành ESOP.
 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investments SIF VietNam Value And Income Portfolio
  Mã chứng khoán: VFG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng; Nguyễn Đức Minh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Thành viên BKS
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/2/2016 đến ngày 19/3/2016.

  Tải file gốc

 • 28/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/01/2016
  Thời gian thanh toán: ngày 28/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 20/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 01/01/2016:

  - Ông Trương Công Cứ chức vụ TGĐ
  - Bà Nguyễn Bạch Tuyết chức vụ Phó TGĐ
  - Ông Nguyễn Minh Dương chức vụ Phó TGĐ
  - Ông Nguyễn Bảo Sơn Chức vụ Phó TGĐ
  - Bà Nguyễn Ngọc Dung chức vụ Kế toán trưởng.
  Tải file gốc
 • 28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 23/11/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/12/2015
  Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2015
  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở văn phòng Công ty số 29, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Nội dung lấy ý kiến: xin bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, gia công, đóng gói hạt giống ngô và các loại hạt giống khác.

 • 04/11/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố đã thu hồi 2.000 cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 30/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CB CNV nghỉ việc.

  Tải file gốc
 • 19/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/10/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/09/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: ngày 02/10/2015.

 • 08/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền 1000 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 08/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ nghỉ việc.

  Tải file gốc

 • 28/08/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.402.683 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 16/04/2015 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 17.685.436 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/08/2015 
  Ngày chính thức giao dịch: 28/08/2015.

 • 20/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết thêm cổ phiếu thưởng.

  File gốc

 • 07/08/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 290.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2012
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 13.282.753 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/08/2012
  Ngày chính thức giao dịch: 07/08/2015.

 • 23/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:
  - Báo cáo kết quả SXKD Q2/2015 và H1/2015
  - Kết quả làm việc Q2/2015 và kế hoạch Q3/2015 của HĐQT
  - Điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty
  - Định hướng chiến lược giai đoạn 2015-2020

  File gốc

 • 07/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Sáp nhập văn phòng HĐQT và BĐH vào phòng HC-Nhân sự
  - Thay đổi thư ký công ty.

 • 29/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng dự kiến phát hành: 4.402.881 cổ phần.

 • 03/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, nguyên trưởng BKS, chức vụ giám đốc tài chính từ ngày 3/6/2015.

  Tải file gốc

 • 03/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc tài chính và quy chế phát hành cổ phiếu ESOP 2015.

  Tải file gốc

 • 22/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 03 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thanh toán: ngày 22/05/2015.

 • 15/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Đà Lạt.

  Tải file gốc

 • 16/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00AM ngày 16/04/2015 Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, tp. HCM.

  Nội dung họp dự kiến:
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2013 – 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua Báo cáo công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị niên độ tài chính năm 2013 – 2014;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2013 – 2014; + Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2013 – 2014 đã kiểm toán;
  + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2013 – 2014;
  + Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2015;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2013 -2014 và mức thù lao niên độ tài chính 2015;
  + Sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 • 16/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/03/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015
  Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 01/03/2015 đến ngày 15/03/2015;

  Nội dung lấy ý kiến: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

 • 05/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  Tải file gốc

 • 12/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 12/12/2014.

 • 13/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2014 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 27/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 29/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/09/2014.

 • 13/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014, ứng cổ tức đợt 1/2014 và các vấn đề liên quan đến xử lý nợ.

  Tải file gốc

 • 28/03/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013 bằng tiền mặt:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 28/03/2014

 • 17/01/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ

  Download file gốc

 • 17/01/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

    Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 10/12/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng            : 12/12/2013
  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/01/2014
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau

 • 30/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt

  Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 02/12/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng            : 04/12/2013
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 30/12/2013

 • 28/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014.

  File gốc

 • 11/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT số 32.

  File gốc

 • 09/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phần của ông Nguyễn Thành Nhân và của bà Nguyễn Thị Khánh Hà.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/07/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2013
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
  Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 31/07/2013

 • 28/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/05/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/04/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/04/2013
  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 06/05/2013

 • 04/04/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 04/03/2013
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện: ngày 29/03/2013
  - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau

 • 15/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 04/03/2013
  - Lý do: Tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 15/03/2013

 • 20/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 03/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2012
  - Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  - Thời gian thực hiện: ngày 27/03/2012

 • 28/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 13/01/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/12/2011 và 19/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/12/2011
  Thời gian tổ chức : Dự kiến vào tuần thứ 2 của tháng 1 năm 2012
  Địa điểm tổ chức : Thông báo sau

 • 12/01/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VFG: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/12/2011 và 19/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/12/2011
  Tỷ lệ cổ tức : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) Thời gian chi trả : 30/12/2011

 • 09/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/10/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.924.309 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 17/10/2011
 • 30/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/06/2011 và 13/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá
  - Thời gian thực hiện: 30/06/2011

 • 20/06/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/06/2011 và 13/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2011
  - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 20/06/2011 đến ngày 01/07/2011

 • 14/06/2011

  Phát hành cổ phiếu

  VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 10/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/06/2011 và 13/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2011
  - Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởng
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền, 10 quyền được thưởng 03 cổ phiếu mới)
  - Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.924.470 cổ phiếu
  - Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
  - Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

 • 26/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 28/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VFG: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 22/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 15/03/2011 và 16/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2011
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2011

  (Theo hsx)

 • 27/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VFG - 13/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010

  Linkdownload

 • 01/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VFG - 16/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010
  -
  Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/08/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 12/08/2010 và 13/08/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/08/2010
  -
  Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt
  -
  Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá ( 1.000 đồng/cổ phiếu)
  -
  Thời gian thanh toán : 01/09/2010

 • 19/07/2010

  Niêm yết thêm

   Ngày 19/07/2010, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam (mã CK: VFG) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
  -
  Loại chứng khoán:         cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá:                      10.000 đồng/cổ phiếu
  -
  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.624.589 cổ phiếu (Một triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi chín cổ phiếu)
  -
  Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 16.245.890.000 đồng (Mười sáu tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).
   

  (Theo: hsx.vn)

 • 16/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 17/12/2009

  Niêm yết mới

   

Giá trong ngày

40.5

-2.3 (-5.37%)
Giá tham chiếu42.8
Giá mở cửa40.0
Giá cao nhất42.8
Giá thấp nhất40.0
Giá đóng cửa42.8
Khối lượng1,010
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)23,768,189
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)962.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,186.2
P/E9.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)27,811.1
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

42.80

0.00 (0.00%)

1,01040,430
16/01

42.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

42.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

42.80

0.90 (2.14%)

6,520260,860
14/01

41.90

0.05 (0.11%)

1,01041,420
13/01

41.95

1.05 (2.44%)

702,880
10/01

43.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

43.00

0.05 (0.11%)

6,850280,860
08/01

42.95

1.10 (2.62%)

10430
07/01

41.85

0.00 (0.00%)

00
06/01

41.85

0.30 (0.72%)

4,8500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04...

19/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố nghị quyết HĐQT về:- BCTC quý 3/2017 và kết quả kinh...

24/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức 6T đầu năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

21/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 600.000 cổ phiếu (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương...

21/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 5.484.753 cổ phiếu (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ...

19/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng chức...

17/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng chức vụ Kế toán trưởng thay...

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua BCTC quý 2/2017- Chi tạm ứng cổ tức...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết 5.484.753 cổ phiếu thưởng cho...

15/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thu hồi cổ phiếu ESOP của...

19/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

25/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành...

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về BCTC quý 1.2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017 Ngày đăng...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

06/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Các báo cáo: báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2016,...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán-...

20/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

14/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT ngày 14/10/2016 thông qua kết quả...

24/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tạm ứng cổ tức đợt 1.2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016 Ngày...

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

20/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD Q2/2016 và 6 tháng đầu...

15/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, lưu...

13/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Chi nhánh tại...

30/05/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố đã bán thành công 74.110 cổ phiếu quỹ từ...

16/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/05/2016 Ngày...

29/04/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đăng ký bán 74.110 cổ phiếu quỹ từ ngày 29/04...

18/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investment Sif-Vietnam Value and Income PortfolioMã chứng khoán: VFGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 373.000...

18/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investment Sif-Vietnam Value and Income PortfolioMã chứng khoán: VFGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 373.000...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Đính chính Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2016 Thời gian thực hiện: 08h00. 15/04...

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo SXKD năm 2015, Kế...

21/03/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 310.000 cổ phiếu Lý do...

15/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua BCTC 2015 đã kiểm toán.

15/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành ESOP.

19/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investments SIF VietNam Value And Income PortfolioMã chứng khoán: VFGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CPTên của...

28/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

31/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 01/01...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm...

23/11/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2015 Ngày đăng ký cuối cùng ...

04/11/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố đã thu hồi 2.000 cổ phiếu ESOP của CBCNV...

30/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/09/2015 Ngày...

08/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1...

08/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP...

28/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.402...

20/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết thêm cổ phiếu...

07/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 290.000...

23/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả SXKD Q2/2015 và H1...

07/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sáp nhập văn phòng HĐQT và BĐH...

29/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch...

03/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, nguyên trưởng BKS, chức vụ...

03/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc tài chính...

22/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 03 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05...

15/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Đà...

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 Thời gian thực hiện: 8:00AM ngày 16/04/2015 Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/03/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24...

05/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

12/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

13/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo tài chính hợp nhất Q3...

15/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 27/08...

13/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính...

28/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng...

17/01/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐDownload file gốc

17/01/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 10/12/2013Ngày đăng...

30/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặtNgày giao dịch không hưởng quyền       : 02/12/2013Ngày đăng ký cuối cùng            : 04...

28/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông...

11/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT số 32.File gốc

09/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phần của ông...

31/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/07/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2013 Lý do và mục đích: Tạm...

28/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

29/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

06/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/04/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 18/04/2013 Lý do và mục đích:...

04/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

29/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 04...

15/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 04/03/2013 - Lý do: Tạm ứng cổ...

20/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

05/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

03/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

27/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

24/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

21/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

10/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

31/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

27/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2012 - Lý do và mục đích : Chi...

28/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

13/01/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2011 (Trường hợp bán...

12/01/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VFG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

09/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

17/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt...

20/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng- Ngày giao dịch...

14/06/2011

Phát hành cổ phiếu

VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng- Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 10/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

26/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

28/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VFG: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2011...

27/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG - 13/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010Linkdownload

01/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG - 16/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/08/2010 ...

19/07/2010

Niêm yết thêm

Ngày 19/07/2010, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam (mã CK: VFG) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau...

16/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

17/12/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam