Lịch sự kiện

 • 30/01/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/02/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 3/2018
  Địa điểm thực hiện: Tại CTCP thực phẩm Lâm Đồng

  Nội dung xin ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 30/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/09/2017
  Thời gian thanh toán : 20/10/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 11/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) công bố miễn nhiệm ông Phạm Văn Anh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 11/10/2017.
 • 01/09/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) công bố nghị quyết HĐQT về việc dự kiến ngày 20/10/2017 là ngày thanh toán cổ tức 2016 bằng tiền.
 • 07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
 • 28/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017
  Thời gian họp: 08h30, ngày 27/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đà Lạt Plaza, số 19 Lê Đại Hành, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty năm 2016;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • 01/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/03/2017:

  - Ông Phan Anh Tú từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS và được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
  - Bà Phan Thị Cúc Hương được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính.

  Tải file gốc
 • 28/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 theo báo cáo của ban điều hành
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 06/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXJD 09 tháng đầu năm 2016
  - Chủ trương tiếp tục đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu trồng nho rượu tại Ninh Thuận
  - Mở rộng hợp tác, liên kết với nông dân phát triển vùng trồng nho rượu tại Ninh Thuận
  - Chủ trương đầu tư xây dựng khu vực ủ vang và thưởng thức vang tại Nhà máy Ladora.

  Tải file gốc
 • 19/09/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.235.732
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 14.657.150
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 19/09/2016.

  Tải file gốc
 • 09/09/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/09/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/07/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 100:18 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới).
 • 08/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Na (AVA) là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 11/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

  Tải file gốc
 • 26/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 11/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 09/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016
  Thời gian họp: 08h30, ngày 09/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: số 10, đường Hồ Tùng Mậu, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
  Nội dung họp:
  * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
  * Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
  * Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
  * Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty năm 2015;
  * Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  * Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
  * Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • 09/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 09/04/2016:

  - Ông Đỗ Thành Trung chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nghiêm Văn Thắng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Phan Anh Tú chức vụ Trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 09/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 09/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Phan Anh Tú chức vụ Trưởng BKS từ ngày 09/04/2016.

  Tải file gốc
 • 23/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 18/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Anh
  - Mã chứng khoán: VDL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.065 CP (tỷ lệ 0,1%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Việt
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 24.343 CP (tỷ lệ 0,2%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.065 CP (tỷ lệ 0,09%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 05/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 03/02/2016.
 • 29/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thủy
  - Mã chứng khoán: VDL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Thắng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 147.189 CP (tỷ lệ 1,18%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.924 CP (tỷ lệ 0,14%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/01/2016.
 • 27/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thụy, Thành viên HĐQT, chức vụ TGĐ từ ngày 27/01/2016.

  Tải file gốc
 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Anh
  - Mã chứng khoán: VDL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.065 CP (tỷ lệ 0,1%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Việt
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 24.343 CP (tỷ lệ 0,2%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu chi tiêu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/02/2016.
 • 04/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thủy
  - Mã chứng khoán: VDL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Thắng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 147.189 CP (tỷ lệ 1,18%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư dài hạn cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/01/2016.
 • 31/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Anh
  - Mã chứng khoán: VDL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.265 CP (tỷ lệ 0,11%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Việt
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 24.343 CP (tỷ lệ 0,2%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.065 CP (tỷ lệ 0,1%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/12/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2015.
 • 24/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thủy
  - Mã chứng khoán: VDL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Thắng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 147.189 CP (tỷ lệ 1,18%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 224 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Cổ phiếu không có thanh khoản để thực hiện mua
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 25/11/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 24/12/2015.
 • 19/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1.620.079
  (Cổ phiếu trả cổ tức)
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 12.421.418
  Ngày chính thức giao dịch: 20/8/2015.

 • 20/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
  - Thành lập công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận.

 • 15/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH W.E.I Việt Nam.

  File gốc

 • 02/07/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1,620,200.

 • 25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Ladofoods.

  Tải file gốc

 • 20/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%.

  Tải file gốc

 • 18/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho CTCP Elmich.

  Tải file gốc

 • 15/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2015
  Thời gian họp: 8:30AM 12/05/2015.
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Hoàng Anh Đất Xanh Đà Lạt, 3 Nguyễn Du, phường 9, Đà Lạt.

  Nội dung họp:
  * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;
  * Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014;
  * Báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động kinh doanh năm 2014;
  * Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
  * Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  * Và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

 • 12/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 05/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con, công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ladofoods.

  Tải file gốc

 • 05/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Nghiêm Văn Thắng chức vụ phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 từ ngày 5/4/2015.

  Tải file gốc

 • 01/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Thông qua BCTC năm 2014 và kết quả SXKD Q1/2015
  - Chuẩn bị ĐHĐCĐ 2015
  - Bổ nhiệm thành viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thụy chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/3/2015.

  Tải file gốc

 • 26/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố miễn nhiệm ông Phạm Hoàng Long chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 31/1/2015.

  Tải file gốc

 • 08/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014, mục tiêu 2015 và thay đổi chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 04/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch Q4/2014.

  Tải file gốc

 • 30/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/10/2014

  Thay đổi BLĐ

    Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Phạm Hữu Hà thay thế ông Phạm Văn Anh giữ chức vụ người CBTT từ 15/10/2014.

  Tải file gốc

 • 13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Đà Lạt cho Công ty TNHH Tiền Hải.

  Tải file gốc

 • 17/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

  Tải file gốc

 • 17/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển trụ sở chính và thay đổi tăng vốn điều lệ.

  Tải file gốc

 • 03/09/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/08/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2014
  Nội dung xin ý kiến: Sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến nội dung “vốn điều lệ và trụ sở làm việc”.
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/08/2014
  Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng công ty, số 5 Bà Triệu, TP Đà Lạt.

 • 19/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển văn phòng.

  Tải file gốc

 • 04/07/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng chính thức giao dịch thêm cổ phiếu:
  Số cổ phiếu giao dịch thêm: 4.543.878
  Ngày chính thức giao dịch: 4/7/2014.

 • 26/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Ladofoods lên 15 tỷ đồng và chịn AAC là công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc

 • 16/05/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2014

  Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 25% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)
  Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,1:1 (Người sở hữu 2,1 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

 • 05/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 05/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

    Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2014
  Thời gian họp: 8:30 ngày 05/04/2014.
  Địa điểm tổ chức họp: 5 Bà Triệu, phường 4, Đà Lạt.

  Nội dung họp:
  * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, chương trình kế hoạch SXKD năm 2014.
  * Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán năm 2013; báo cáo về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013;
  * Báo cáo của HĐQT và BKS;
  * Và một số nội dung khác liên quan đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

 • 02/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 27/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 28/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Q4/2013 và năm 2014.

  File gốc

 • 22/10/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Thời gian: 8:30AM
  Địa điểm: Văn phòng công ty, số 5 Bà Triệu, phường 4, tp. Đà Lạt.

 • 19/10/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   
 • 12/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 để thông qua Điều lệ sửa đổi.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết HĐQT ngày 15/08/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VDL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) - Thời gian thực hiện: 01/07/2013

 • 21/06/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VDL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2013
  3. Lý do và mục đích: * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  - Nội dung xin ý kiến: Một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 21/06/2013 đến ngày 15/07/2013

 • 15/03/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 3.128.621 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/3/2013.

 • 02/01/2013

  Phát hành cổ phiếu

  VDL: Phát hành cổ phiếu
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2012
  * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 

       - Số lượng chứng khoán phát hành: 563.191 cổ phần
            - Tỷ lệ thực hiện: 100: 18 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới)
   - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số phần thập phân sẽ bị hủy và coi như không thực hiện.
  * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
  - Số lượng chứng khoán phát hành: 2.565.649 cổ phần
  - Tỷ lệ thực hiện: 100 : 82 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 82 cổ phiếu mới).
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số phần thập phân sẽ bị hủy và coi như không thực hiện.

 • 25/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/11/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VDL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2012
  3. Lý do và mục đích: * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng.
  - Thời gian thực hiện: 15/11/2012
  - Địa điểm thực hiện: 272 B Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Đà Lạt.

 • 19/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/07/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VDL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011:
  - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 16/07/2012

 • 30/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  VDL: Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Ban TGĐ


  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 10/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VDL: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012


  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 28/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau

 • 06/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 03/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VDL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 14/12/2011

 • 03/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

   

 • 25/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VDL: Chưa mua được cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do phải tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh nên Công ty chưa mua cổ phiếu quỹ. Công ty sẽ thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của HĐQT vào thời điểm thích hợp
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 24/03/2011
  - Ngày kết thúc giao dịch: 23/06/2011

 • 24/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VDL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2011
  Thời gian thực hiện: 24/06/2011

 • 16/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VDL: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 28/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 28/04/2011
  - Địa điểm thực hiện: Resort Hoàng Anh – Đất Xanh Đà Lạt – số 03 Nguyễn Du – Phường 9 Thành phố Đà Lạt

 • 25/03/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/03/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VDL: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 30.000 CP
  Mục đích mua: Cơ cấu lại nguồn vốn
  Nguồn vốn dùng để mua: lợi nhuận để lại, thặng dư vốn và các nguồn khác theo quy định của pháp luật
  Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường
  Ngày bắt đầu giao dịch: 24/3/2011
  Ngày kết thúc giao dịch: 23/6/2011

 • 10/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 28/01/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  VDL: Phát hành cổ phiếu thưởng 

  Link download

 • 25/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hnx)

 • 06/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  VDL - 10/01: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

  1. Thanh toán cổ phiếu thưởng:
  + Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
  + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

  2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  + Tỷ lệ thực hiện: 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới).
  +Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

 • 01/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VDL - Kết quả bán 8.600 cổ phiếu quỹ
  1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Thực phẩm Lâm Đồng
  2. Địa chỉ trụ sở chính: 272B Phan Đình Phùng, phường 2, Tp. Đà Lạt
  3. Vốn điều lệ: 21.529.400.000 đồng
  4. Mã chứng khoán giao dịch: VDL
  5. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.600 CP
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 8.600 CP
  7. Mục đích bán: Cơ cấu lại nguồn vốn
  8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường
  9. Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2010
  10. Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2010
  11. Phương thức giao dịch: Báo giá hoặc thỏa thuận
  12. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

 • 20/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VDL: CTCP Thực phẩm Lâm Đồng đã bán 8.600 CP quỹ
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.600 CP
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 8.600 CP
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 8.600 CP
  -
   Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 CP
  -
  Thời gian thực hiện: từ ngày 20/10/2010 đến ngày 20/12/2010
  -
   Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

 • 12/10/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

  Link download

  (Theo hnx)

 • 20/09/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VDL - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/9/2010
  - Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 20/9/2010-30/9/2010
  - Địa điểm thực hiện: 272B Phan Đình Phùng, P.2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
  - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở GDCK Hà Nội.

 • 24/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: -T
  hông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. 
                 -
  Nhất trí phương án phát hành cổ phiếu thưởng.

  Link download:

  (Theo hnx)

 • 24/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 22/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 1/2010
  Doanh thu: 47,361 tỷ đồng
  Doanh thu thuần: 41,308 tỷ đồng
  Lợi nhuận trước thuế: 4,082 tỷ đồng
  Lợi nhuận sau thuế: 3,272 tỷ đồng.

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Căn cứ thông báo số 266/TB-TTLK ngày 06/03/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (MCK: VDL) như sau:

  -    Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2009

  -    Ngày giao dịch không hưởng quyền:

  o  Đối với các giao dịch có thời gian thanh toán là T+3: 18/03/2009

  o  Đối với các giao dịch có thời gian thanh toán là T+2: 19/03/2009

  (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 18/03/2009 và 19/03/2009)

  -    Lý do và mục đích: Đại Hội cổ đông thường niên 2009

  -    Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

  -    Thời gian thực hiện: 15/04/2009

  -    Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VDL ngày 19/03, 20/03 và 23/03/2009

 • 13/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

    Báo cáo tài chính năm 2008
 • 10/03/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngày 10/03/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 82/NQ-HĐQT-CTTP của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng. Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết đến các công ty chứng khoán và nhà đầu tư.

Giá trong ngày

27.4

3.2 (13.22%)
Giá tham chiếu24.2
Giá mở cửa24.2
Giá cao nhất24.2
Giá thấp nhất24.2
Giá đóng cửa24.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.18%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)14,657,150
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)401.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,280.5
P/E21.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,702.0
P/B2.2
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

24.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

24.20

0.00 (0.00%)

00
15/01

24.20

0.00 (0.00%)

00
14/01

24.20

0.00 (0.00%)

00
13/01

24.20

2.60 (9.70%)

1,50036,300
10/01

26.80

0.10 (0.37%)

2005,360
09/01

26.90

0.00 (0.00%)

00
08/01

26.90

0.00 (0.00%)

00
07/01

26.90

0.00 (0.00%)

00
06/01

26.90

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13...

22/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

20/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

11/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) công bố miễn nhiệm ông Phạm Văn Anh chức vụ Phó TGĐ...

01/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

01/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) công bố nghị quyết HĐQT về việc dự kiến ngày 20/10...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016...

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017Thời gian họp: 08h30, ngày 27/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn...

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/03/2017:-...

28/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2016 và kế...

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

26/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

18/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXJD 09 tháng đầu năm 2016- Chủ...

19/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2...

09/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

06/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

08/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016.

14/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày...

08/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

11/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

09/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016Thời gian họp: 08h30, ngày 09/04...

09/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 09/04/2016:- Ông Đỗ...

09/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Phan Anh Tú chức vụ Trưởng BKS...

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2015 và kế...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

03/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Anh- Mã chứng khoán: VDL- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.065 CP (tỷ lệ 0,1%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

29/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thủy- Mã chứng khoán: VDL- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Thắng-...

27/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thụy, Thành viên HĐQT, chức...

08/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Anh- Mã chứng khoán: VDL- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.065 CP (tỷ lệ 0,1%)- Tên của người có liên quan tại...

04/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thủy- Mã chứng khoán: VDL- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt...

31/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Anh- Mã chứng khoán: VDL- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.265 CP (tỷ lệ 0,11%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

24/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thủy- Mã chứng khoán: VDL- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Thắng- Chức vụ...

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

16/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

01/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (Công ty mẹ).

20/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1.620...

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

29/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm...

15/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn...

02/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07...

25/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn tại...

20/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

18/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ...

15/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

12/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2015 Thời gian họp: 8:30AM 12/05/2015. Địa điểm tổ chức...

12/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

05/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con, công...

05/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Nghiêm Văn Thắng chức vụ phó chủ tịch...

01/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua BCTC năm 2014 và kết...

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thụy chức vụ phó TGĐ từ...

26/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

31/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố miễn nhiệm ông Phạm Hoàng Long chức vụ thành viên HĐQT...

08/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014...

04/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng và...

30/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

15/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố bổ nhiệm ông Phạm Hữu Hà thay thế ông Phạm...

13/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 100% vốn góp...

17/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng...

17/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển trụ sở chính và...

03/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

25/08/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2014Ngày giao dịch không...

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

30/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển văn phòng.Tải file...

04/07/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng chính thức giao dịch thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu giao dịch thêm: 4...

26/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của...

16/05/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014Ngày giao dịch không hưởng...

05/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

05/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2014Thời gian...

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

27/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

28/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Q4/2013 và năm 2014.File gốc

22/10/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Thời gian: 8:30AMĐịa điểm: Văn phòng công ty, số 5 Bà Triệu, phường 4, tp. Đà Lạt.

19/10/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

12/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông...

15/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết HĐQT ngày 15/08/2013. Tải file dữ...

01/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VDL: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2013 3. Lý do và mục đích:...

21/06/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VDL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2013 3. Lý do và mục đích: ...

15/03/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

02/01/2013

Phát hành cổ phiếu

VDL: Phát hành cổ phiếu1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2012* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:      - Số lượng chứng khoán phát hành: 563.191 cổ phần          - Tỷ lệ thực hiện: 100...

25/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

15/11/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VDL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2012 3. Lý do và mục đích: * Lấy ý kiến cổ đông...

19/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

25/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

24/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

16/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VDL: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2012 3. Lý do và...

30/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

10/05/2012

Thay đổi BLĐ

VDL: Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Ban TGĐ Tải file dữ liệu gốc

10/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VDL: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 Tải file dữ liệu gốc

28/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2012 2. Ngày giao...

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

03/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

14/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VDL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2011 Tỷ...

03/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

30/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VDL: Chưa mua được cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP - Số lượng...

24/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VDL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

16/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VDL: Nghị quyết 2011Link download

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011 - Lý...

25/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

24/03/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VDL: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Số lượng cổ phiếu quỹ đăng...

10/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

28/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

25/01/2011

Phát hành cổ phiếu

VDL: Phát hành cổ phiếu thưởng Link download

25/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx)

06/01/2011

Phát hành cổ phiếu

VDL - 10/01: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu 1. Thanh toán cổ phiếu thưởng: + Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu cũ sẽ được...

01/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

20/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VDL - Kết quả bán 8.600 cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Thực phẩm Lâm Đồng 2. Địa chỉ trụ sở chính: 272B Phan Đình Phùng, phường 2, Tp. Đà Lạt 3. Vốn điều lệ:...

20/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VDL: CTCP Thực phẩm Lâm Đồng đã bán 8.600 CP quỹ- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.600 CP...

12/10/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download ...

20/09/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VDL - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

24/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: -Thông qua kế...

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

16/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

22/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010Doanh thu: 47,361 tỷ đồngDoanh thu thuần: 41,308 tỷ đồngLợi nhuận trước thuế: 4...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

15/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 266/TB-TTLK ngày 06/03/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (MCK...

13/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

10/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Ngày 10/03/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 82/NQ-HĐQT...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam