Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05-04-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển – đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
 • 05/12/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2017
  Thời gian thanh toán : 05/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 11/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 28/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/07/2017
  Thời gian thanh toán : 28/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 17/07/2017

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) công bố bà Nguyễn Hồng Hải, Trưởng BKS ủy quyền cho ông Trần Quốc Cương thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng BKS từ ngày 17/07/2017 đến ngày 18/01/2018.
 • 01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sen chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 01/07/2017.
 • 26/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc trả nốt cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 • 25/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2017
  Thời gian thực hiện: 25/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển – đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

  Nội dung họp: Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 16/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân và Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Xây dựng Anh Thái.

  Tải file gốc
 • 11/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
  Tên cổ phiếu sở hữu: VAF
  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.032.251 cổ phiếu (5,4%)
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 190.000 cổ phiếu
  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.842.251 cổ phiếu  (4.89%)
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 11/01/2017.

  Tải file gốc
 • 15/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2016
  Thời gian thanh toán : 15/12/2016
  T lệ th c hiện : 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 08/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5%.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/09/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số  lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.691.891 cổ phiếu.
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.665.348 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 29/09/2016.
 • 29/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Sửa đổi Điều lệ công ty
  - Đăng ký chứng khoản bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoản Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
  - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Tải file gốc
 • 03/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/07/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2016
  Thời gian thực hiện: 19/07/2016
  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển – địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

  Nội dung lấy ý kiến: Chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trong năm 2016.
 • 14/07/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.692.037 cổ phiếu.
 • 30/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15/07/2016 là ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

  Tải file gốc
 • 30/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm ông Văn Hồng Sơn chức vụ Phó TGĐ từ ngày 30/06/2016.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2016
  Thời gian thanh toán: 15/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 30/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung "Chi trả tiền thù lao cho Trưởng BKS của Công ty trong năm 2016".

  Tải file gốc
 • 06/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải chức vụ Trưởng BKS thay thế ông Trần Quốc Cương từ ngày 25/04/2016.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2016 
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 25/04/2016 
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển – đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
 • 13/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 01/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải chức vụ người CBTT thay thế bà Nguyễn Thị Sen từ ngày 01/03/2016.

  Tải file gốc
 • 02/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Dự án " Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển" tại khu B, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  - Hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2016.

  Tải file gốc
 • 30/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
  Mã chứng khoán: VAF
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.433.240 CP, tỷ lệ 4,95%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.463.240 CP, tỷ lệ 5,05%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 30/12/2015.

   Tải file gốc

 • 28/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/12/2015
  Thời gian thực hiện : 28/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

  Tải file gốc
 • 03/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng " Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón BPK Văn Điền".

  Tải file gốc
 • 25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 tỷ lệ 10% và chọn ngày 11/12/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 20/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung điều lệ công ty.

  Tải file gốc

 • 17/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tại chức vụ TGĐ từ ngày 17/9/2015.

  File gốc

 • 18/08/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/08/2015
  Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2015
  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty
  Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty như sau: “vận tải hàng hóa bằng ô tô các loại” (để vận tải phân bón, nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh phân bón của Công ty). Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

 • 05/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm TGĐ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  File gốc

 • 23/06/2015

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 28.973.457 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 21/05/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 23/06/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.000 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

Giá trong ngày

9.95

0.86 (9.46%)
Giá tham chiếu9.09
Giá mở cửa9.09
Giá cao nhất9.09
Giá thấp nhất9.09
Giá đóng cửa9.09
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)37,665,348
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)374.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,246.4
P/E8.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,734.6
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.09

0.00 (0.00%)

00
16/01

9.09

0.00 (0.00%)

00
15/01

9.09

0.68 (6.96%)

50470
15/01

9.09

0.68 (6.96%)

50470
14/01

9.77

0.00 (0.00%)

00
13/01

9.77

0.73 (6.95%)

10100
10/01

10.50

0.30 (2.94%)

28,640301,000
09/01

10.20

0.75 (6.84%)

20220
08/01

10.95

0.70 (6.82%)

10110
07/01

10.25

0.00 (0.00%)

00
06/01

10.25

0.64 (6.65%)

50510

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018...

05/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2017Ngày đăng ký...

11/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

28/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/07/2017Ngày đăng ký cuối...

17/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) công bố bà Nguyễn Hồng Hải, Trưởng BKS ủy quyền...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sen chức vụ Người được ủy quyền công bố...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc trả nốt cổ tức năm 2016...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017 Ngày đăng ký cuối...

16/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng...

11/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònTên cổ phiếu sở hữu: VAFSố lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

15/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2016 Ngày...

08/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

29/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số  lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.691.891 cổ...

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sửa đổi Điều lệ công ty- Đăng ký chứng...

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

19/07/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2016 Ngày đăng ký cuối...

14/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch...

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15...

30/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm ông Văn Hồng Sơn chức vụ...

15/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2016...

30/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

06/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải chức vụ...

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2016 Ngày...

13/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải chức vụ...

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Dự án " Nhà máy sản xuất Phân...

30/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)Mã chứng khoán: VAFSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

28/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2015 Ngày đăng...

03/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban quản lý Dự...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

06/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung điều...

17/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tại chức vụ...

18/08/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/08/2015 Ngày đăng ký...

05/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm...

23/06/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE: Số lượng chứng khoán niêm yết : 28.973.457 cổ phiếu Ngày niêm yết...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam