Lịch sự kiện

 • 20/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, địa chỉ: 185 Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2018;
  + Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2017 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát công ty;
  + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
  + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
  + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, địa chỉ: 185 Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 • 20/04/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 19/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/09/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.939.360
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 44.962.864
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 07/09/2016.

  Tải file gốc
 • 19/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 7% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới).

 • 07/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2016
  Thời gian thực hiện: 07/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 • 22/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016
  Thời gian họp: 08h00 ngày 22/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

  Nội dung họp: 
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;
  + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  + Phương án chi trả cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2015;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty năm 2015, kết quả kiểm soát BCTC đã được kiểm toán năm 2015;
  + Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2016;
  + Báo cáo thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ;
  + Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuân khổ Điều lệ Công ty quy định.
 • 21/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 21/04/2016.

  Tải file gốc
 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Doãn Văn Quang từ ngày 03/11/2015.

  Tải file gốc
 • 22/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Vương Minh Thu chức vụ phó giám đốc từ ngày 6/6/2015.

  Tải file gốc

 • 01/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 01/06/2015.

 • 22/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2015
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  + Phương án chi trả cổ tức năm 2014 và trích lập các quỹ;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2014;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty năm 2014, kết quả kiểm soát BCTC đã được kiểm toán năm 2014;
  + Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015;
  + Báo cáo thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ;
  + Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuân khổ Điều lệ Công ty quy định.

 • 16/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 19/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/12/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 17.026.248 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 42.023.504 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 30/12/2014.

  File gốc

 • 21/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy chức vụ giám đốc công ty.

  Tải file gốc

 • 20/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua cho CĐHH:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2014

  * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 29:10 (cổ đông sở hữu 29 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
            - Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.619.743

  * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 8.409.601
            - Tỷ lệ thực hiện: 100:33,6421 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 33,6421 cổ phiếu mới)
            - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 • 12/08/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2014
  Nội dung xin ý kiến: Thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 – Công ty cổ phần Than Vàng Danh – TKV ( dự án điều chỉnh).
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông bằng Thư xin ý kiến
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, Số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh.

 • 24/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.600 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/05/2014.

 • 24/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2014
  - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

 • 12/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 26/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2013

  File gốc

 • 21/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2013

  File gốc

 • 26/10/2013

  Thay đổi BLĐ

  1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Xuân Thủy theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 62,5% vốn điều lệ).
  2. Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trịnh theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 62,5% vốn điều lệ).
  3. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Doãn Văn Quang theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 62,5% vốn điều lệ) và bầu ông Doãn Văn Quang là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 • 25/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013
  3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2013
  - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

 • 04/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/01/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/07/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/07/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 9.716.466 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 05/07/2012
   
 • 01/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TVD: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 18% (01 cổ phần được nhận 1.800 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 03/05/2012

 • 29/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền (ĐHĐCĐ): 1:1 (01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian họp dự kiến: Dự kiến ngày 29/03/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

 • 28/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 14/03/2012

  Phát hành cổ phiếu

  TVD: Phát hành cổ phiếu
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012
  - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 7.121.476 CP
  - Tỷ lệ thực hiện (PHCP): 100:46,6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 46,6 cổ phần mới)
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua
   
  + Thời gian bắt đầu: 14/03/2012
   
  + Thời gian kết thúc: 30/03/2012
  - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phần
   
  + Thời gian bắt đầu: 14/03/2012
   
  + Thời gian kết thúc: 06/04/2012

 • 27/02/2012

  Phát hành cổ phiếu

  TVD: Phát hành cổ phiếu
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012
  - Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.597.734 cổ phần
  - Tỷ lệ thực hiện (CPT): 100:17 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 17 cổ phần mới)
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy coi như không phát hành.

 • 06/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 
  Bổ nhiệm ông Trịnh Văn An - Trợ lý Giám đốc CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/12/2011.

 • 29/10/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2011
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2011
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền bỏ phiếu
  - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/10/2011
  - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
  - Nội dung họp: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

 • 27/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 19/09/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  - Người không còn được ủy quyền CBTT: Ông Vũ Đức Thụy
  - Người được ủy quyền CBTT: Ông Phùng Trung Hoài, Thư ký Công ty
  - Thời gian có hiệu lực: Từ ngày 01/07/2011.

 • 17/06/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TVD: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2011
  - Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền
  - Tỷ lệ thực hiện: 18% /cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 25/5/2011

 • 18/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2011
  - Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 24/03/2011 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong Giấy mời gửi cổ đông)

  (Theo hnx)

 • 11/01/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (TVD) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 15.280.790 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  11/01/2011

  (Theo hnx)


   

Giá trong ngày

5.9

-1.2 (-16.9%)
Giá tham chiếu7.1
Giá mở cửa7.1
Giá cao nhất7.1
Giá thấp nhất7.1
Giá đóng cửa7.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.71%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)44,962,864
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)265.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,426.1
P/E4.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,631.9
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

7.10

0.30 (4.41%)

2001,420
14/01

6.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

6.80

0.00 (0.00%)

2,50017,605
10/01

6.80

0.10 (1.49%)

3,20020,739
09/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
08/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
07/01

6.70

0.50 (8.06%)

100670
06/01

6.20

0.40 (6.06%)

8005,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2018Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, địa chỉ:...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

07/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD) công bố nghị quyết HĐQT về việc xếp hạng công ty và bổ...

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

19/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD) công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thảo chức vụ Kế toán trưởng từ ngày...

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

03/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quý Dũng chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 03/07/2017...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

07/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

28/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2016Ngày đăng ký cuối...

07/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2016Ngày đăng ký cuối...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016Thời gian họp: 08h00 ngày 22/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ...

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ Phó Giám...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

03/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn chức vụ Chủ tịch...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

06/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Vương Minh Thu chức vụ phó giám đốc...

01/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015 Ngày giao dịch không...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2015 Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

19/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

30/12/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 17.026...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy chức vụ giám đốc...

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

18/08/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua cho CĐHH:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2014* Trả cổ phiếu thưởng cho cổ...

12/08/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2014Nội dung xin...

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

TVD - BCTC Q2/2014

20/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2014Ngày giao dịch không...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014

12/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp: Dự kiến ngày...

12/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

26/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2013File gốc

26/10/2013

Thay đổi BLĐ

1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Xuân Thủy theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than –...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013...

04/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

04/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

05/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

01/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

03/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TVD: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2012 - Tỷ...

29/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012-...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

14/03/2012

Phát hành cổ phiếu

TVD: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012 - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 7.121.476 CP - Tỷ lệ thực hiện (PHCP): 100:46,6...

27/02/2012

Phát hành cổ phiếu

TVD: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2012 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.597.734 cổ phần...

06/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

05/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm ông Trịnh Văn An - Trợ lý...

29/10/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2011...

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

03/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

19/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

12/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Người không còn được ủy quyền CBTT: Ông Vũ Đức Thụy - Người...

17/06/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

25/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TVD: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2011 - Lý do và mục đích : Trả...

18/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

24/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2011 - Lý...

11/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (TVD) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam