Lịch sự kiện

 • 20/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên (TNY) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30-03-2018
  Thời gian thực hiện: 20-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Metropole, địa chỉ: 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM
 • 05/03/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên (TNY) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2018
  Thời gian thực hiện: Từ 05/03/2018 đến 08/03/2018. Tổ chức mở và tổng hợp phiếu biểu quyết vào lúc 09h00 ngày 09/03/2018
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên, địa chỉ: 40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Nội dung xin ý kiến: Hủy lưu ký chứng khoán do đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo không còn là Công ty đại chúng và được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy giao dịch trên sàn UPCOM.
 • 05/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên (TNY) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/02/2018
  Thời gian thanh toán : 05/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 08/01/2018

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên (TNY) hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu
  Ngày hủy đăng ký giao dịch: 08/01/2018
  Lý do hủy đăng ký giao dịch: Công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng.
 • 26/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2017
  Thời gian thanh toán : 26/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 3% /mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu).
 • 15/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017
  Thời gian thực hiện: 15/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
 • 08/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền.
 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017
  Thời gian họp: 08g30 ngày 27/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM

  Nội dung họp:
  + Thông qua các báo cáo năm 2016: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát;
  + Thông qua việc phân chia cổ tức và lợi nhuận năm 2016;
  + Thông qua chỉ tiêu doanh thu, kế hoạch SXKD năm 2017.
 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/01/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2016
  Thời gian thực hiện: 16/01/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

 • 16/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 16/05/2016.
 • 25/04/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên đăng ký giao dịch bổ sung thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 1.200.000
  (Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung này từ đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu)
  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.000.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 25/04/2016.

  Tải file gốc
 • 20/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016
  Thời gian họp: 08g30 ngày 20/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM.

  Nội dung họp:
  + Thông qua các báo cáo năm 2015: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát;
  + Thông qua việc phân chia cổ tức và lợi nhuận năm 2015;
  + Thông qua chỉ tiêu doanh thu, kế hoạch SXKD năm 2016;
  + Điều chỉnh điều lệ của Công ty;
  + Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
 • 31/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2015
  Thời gian thực hiện: 31/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

  Tải file gốc

 • 08/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2015 tỷ lệ 15% và lựa chọn ngày 26/10/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc

 • 08/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  Thời gian thực hiện: 08/06/2015.

 • 04/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền ty lệ 7%.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015
  Thời gian họp: 08g30 ngày 24/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Khách Sạn Tân Sơn Nhất, số 198-200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

  Nội dung họp:
  + Thông qua các báo cáo năm 2014: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát;
  + Thông qua việc phân chia cổ tức và lợi nhuận năm 2014;
  + Thông qua chỉ tiêu doanh thu, kế hoạch SXKD năm 2015;
  + Điều chỉnh điều lệ của Công ty.

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 13/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 03/02/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 03/02/2015.

 • 04/11/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/10/2014
  Thời gian họp: 9h30 ngày 4/11/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Thành Đoàn - Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

 • 04/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Diện thay thế ông Trương Tuấn Anh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 từ 4/11/2014.

  Tải file gốc

 • 02/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 02/06/2014.

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 01/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2013
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 23/12/2013

 • 25/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 10%.

  File gốc

 • 16/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 16/09/2013

 • 19/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành trái phiếu chuyển đổi.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt 
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2013
  3. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 28/01/2013

 • 23/11/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2012
  3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian họp: 23/11/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Báo Pháp Luật (Lầu 4), số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

 • 31/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Tấn Thưởng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011 -2016)

   

 • 26/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TNY: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2012
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian dự kiến họp: từ 08 giờ 30 ngày 14/04/2012 ­
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Thành đoàn (lầu 3) số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

 • 09/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 09/04/2012

 • 12/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 12/12/2011

 • 10/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) Thời gian thực hiện: 10/10/2011

 • 15/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) Thời gian thực hiện: 15/08/2011

 • 03/08/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường A Thành đoàn (lầu 3) số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 • 15/06/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 1.800.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 16.000 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/06/2011

Giá trong ngày

8.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.0
Giá mở cửa8.0
Giá cao nhất8.0
Giá thấp nhất8.0
Giá đóng cửa8.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)24.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,382.0
P/E3.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,530.1
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên (TNY) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày...

05/03/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên (TNY) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2018Ngày đăng ký...

05/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên (TNY) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2018Ngày đăng ký...

08/01/2018

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên (TNY) hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu hủy đăng...

26/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2017Ngày đăng ký cuối...

15/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03...

08/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017Thời gian họp: 08g30...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

16/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2016Ngày...

16/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03...

25/04/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên đăng ký giao dịch bổ sung thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016Thời gian họp: 08g30 ngày 20...

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

31/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10...

08/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ...

08/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015...

04/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt cuối...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015Thời gian họp:...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

13/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

03/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2015 Ngày...

04/11/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2014Ngày giao...

04/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Diện thay thế...

02/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

23/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

25/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 10%.File gốc

16/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2013 Lý do và mục đích: Trả...

19/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng...

28/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/20133. Lý do và mục...

23/11/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2012 3. Lý...

31/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Hội đồng quản trị nhất trí...

26/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TNY: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

14/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

09/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03...

12/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2011 Tỷ...

10/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2011 Tỷ lệ...

15/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2011 Tỷ lệ...

03/08/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011Ngày giao dịch...

15/06/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố lượng cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành