Lịch sự kiện

 • 09/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018
  Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  +     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  +     Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
  +     Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  +     Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức 2018.
  +     Thông qua sửa đổi Điều lệ & quy chế quản trị Công ty.
  +     Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
   Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/ cổ phiếu), trong đó:
   
  + Trả cổ tức năm 2013: 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
   
  + Tạm ứng cổ tức năm 2014: 5%/ mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán cổ tức: 02/02/2015

 • 19/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

  Tải file gốc

 • 14/01/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức  phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 
  16/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 
  10:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.815.042 cổ phiếu.

 • 29/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về chốt ngày đăng ký cuối cùng là 16/1/2015 để:
  - Trả cổ tức bằng tiền năm 2013 5% và tạm ứng 2014 5%
  - Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1.

  Tải file gốc

 • 29/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về việc mua thêm 1.461.311 cổ phiếu PLI và nâng tỷ lệ sở hữu lên 61,94%.

  Tải file gốc

 • 12/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 04/08/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố đã bán ra 108.060 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 26/06/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố đăng ký bán ra 180.060 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 16/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 180.060 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 15/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013:

  Thời gian thực hiện: 13:30 ngày 15/4/2014
  Địa điểm thực hiện: hội trường khách sạn Continental Saigon, 132-134 Đồng Khởi, quận 1, tp. HCM.

 • 15/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

    Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 27/12/2013

  Niêm yết thêm

  TDH - ngày 27/12/2013 niêm yết CP phát hành thêm
  - Số lượng: 57.334 CP
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 20/12/2013
  - Ngày chính thức giao dịch: 27/12/2013

 • 18/12/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   TDH - Mua lại CP lẻ làm CP quỹ
  - Số lượng CP quỹ trước khi thay đổi: 180.047 CP
  - Số lượng CP quỹ tăng thêm: 13 CP
  - Số lượng CP quỹ sau khi thay đổi: 180.060 CP

 • 11/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ.

  File gốc

 • 16/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả lãi và chuyển đổi trái phiếu TDH41029 đáo hạn năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/02/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2013
  1. Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên 2013
  2. Nội dung cụ thể:
  · Thời gian thực hiện: 8h ngày 18/04/2013
  · Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Continental Saigon (tầng trệt) - 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM

 • 06/02/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 218.086 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 06/02/2013

 • 02/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TDH: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/02/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/02/2012 và 21/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện: 16/04/2012
  - Địa điểm thực hiện: 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

 • 29/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/12/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 179.990 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.820.010 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 179.990 CP Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/09/2011 đến ngày 20/12/2011

 • 20/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 179.990 CP.
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.820.010 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2.000.000 CP. Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ.
  Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển.
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận.
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/09/2011 đến ngày 20/12/2011.

 • 12/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 179.990 CP
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 179.990 CP Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/06/2011 đến ngày 09/09/2011

 • 13/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP.
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2.000.000 CP. Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ.
  Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối.
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận.
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/06/2011 đến ngày 13/09/2011.

 • 19/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 20/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua chức vụ của HĐQT và Ban Điều hành.

  Link download

 • 18/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/02/2011 và 10/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/02/2011
  Thời gian thực hiện: 18/4/2011
  Địa điểm thực hiện: 88 Đồng Khởi, Q1, TP.HCM

  (Theo hsx)

 • 06/04/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 06/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 21/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 10/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TDH - 24/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%)

  Linkdownload

 • 06/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010

  Link download 

  (Theo hsx)

 • 17/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Giá chuyển đổi trái phiếu

  Link download

  (Theo hsx)

 • 07/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 19/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TDH: Kết quả bán cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:
  -
  Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
  -
  Mã chứng khoán: TDH Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 388 cổ phiếu.
  -
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 388 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đã bán: 388 cổ phiếu.
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu.
  -
  Mục đích giao dịch: Nhằm đảm bảo tỷ lệ phát hành trái phiếu theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010.
  -
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận (cổ phiếu lẻ). Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 19/07/2010.~

 • 13/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo việc bán cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

  • Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
  • Mã chứng khoán: TDH
  • Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 388 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 388 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu.
  • Mục đích giao dịch: Nhằm đảm bảo tỷ lệ phát hành trái phiếu theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010.
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận (cổ phiếu lẻ).
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/07/2010 đến ngày 23/07/2010.
 • 06/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

    CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị vv đầu tư BĐS tại UZBEKISTAN và điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

  Link download

 • 15/06/2010

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Phát triển nhà Thủ đức (TDH) thông báo phân nhiệm từ ngày 07/06/2010:
  - Ông Pham Đình Kháng giữ chức vụ Phó TGĐ thường trực
  - Ông Nguyễn Khắc Sơn giữ chức vụ Phó TGĐ
  - Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ Phó TGĐ

  Link Download

 • 02/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

    Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, tổng mệnh giá 600 tỷ đồng, ghi danh, ghi sổ, lưu ký và niêm yết trên HOSE.

  Link download

 • 22/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 22/01/2009

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính quý 4/2008 Và giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2008

Giá trong ngày

9.48

-0.02 (-0.21%)
Giá tham chiếu9.5
Giá mở cửa9.65
Giá cao nhất9.65
Giá thấp nhất9.48
Giá đóng cửa9.5
Khối lượng350,540
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)81,634,927
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)773.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,125.7
P/E4.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)21,223.0
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/07

9.50

0.15 (1.55%)

350,5403,340,780
05/07

9.65

0.10 (1.02%)

468,11032,868,520
04/07

9.75

0.11 (1.11%)

436,3506,742,960
03/07

9.86

0.02 (0.20%)

494,8907,354,650
03/07

9.86

0.02 (0.20%)

494,8907,354,650
02/07

9.88

0.10 (1.00%)

127,79029,762,310
01/07

9.98

0.18 (1.83%)

201,9701,996,260
28/06

9.80

0.17 (1.70%)

206,4902,028,060
27/06

9.97

0.13 (1.28%)

263,6902,626,210
26/06

10.10

0.19 (1.88%)

647,8806,554,030
25/06

12.40

0.15 (1.19%)

775,5009,664,300

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2018Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sauNội dung họp:+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.+     Báo cáo tình hình...

19/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ...

14/01/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức  phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch...

29/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về chốt ngày đăng ký cuối cùng là 16/1/2015...

29/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về việc mua thêm 1.461.311...

12/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu...

04/08/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố đã bán ra 108.060 cổ phiếu quỹ.Tải...

26/06/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố đăng ký bán ra 180.060 cổ phiếu quỹ...

16/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 180.060...

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013: Thời gian thực hiện...

15/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

27/12/2013

Niêm yết thêm

TDH - ngày 27/12/2013 niêm yết CP phát hành thêm- Số lượng: 57.334 CP- Ngày niêm yết có hiệu lực:...

18/12/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TDH - Mua lại CP lẻ làm CP quỹ- Số lượng CP quỹ trước khi thay đổi: 180.047 CP- Số lượng CP quỹ...

11/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ.File gốc

16/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả lãi và chuyển đổi...

18/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2013...

06/02/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

02/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

12/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

17/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TDH: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

16/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/02/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận...

29/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

29/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

22/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 179.990 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:...

20/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 179.990 CP. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.820.010 CP. Số lượng cổ phiếu...

12/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2...

13/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu...

19/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

20/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011

20/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông...

18/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/02/2011 (trường...

06/04/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TDH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

06/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

21/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download (Theo hsx...

10/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TDH - 24/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%)Linkdownload

06/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

17/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Giá chuyển...

07/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Kết quả...

19/07/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TDH: Kết quả bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ với nội dung như sau: - Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Mã chứng khoán: TDH...

13/07/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo việc bán cổ phiếu quỹ với nội dung như sau: Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển...

06/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị vv đầu tư BĐS tại...

15/06/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Phát triển nhà Thủ đức (TDH) thông báo phân nhiệm từ ngày 07/06/2010: - Ông Pham Đình Kháng giữ chức...

02/06/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, tổng mệnh giá 600 tỷ đồng, ghi danh, ghi sổ,...

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

22/01/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2008 Và giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam

 

Đối tác Bizlive