Lịch sự kiện

 • 15/06/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05-04-2018
  Thời gian thực hiện: 15-06-2018
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng
 • 12/02/2018

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2017
  Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 12/02/2018
  Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
 • 08/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đăng ký mua lại 11.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 08/12/2017 đến ngày 05/01/2018.
 • 05/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
 • 20/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao với Sở xây dựng Hải Phòng.
 • 18/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 03/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con để thực hiện dự án tại Hải Phòng.
 • 09/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 16/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản.
 • 15/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/07/2017
  Thời gian thanh toán : 15/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 28/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Hưng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 28/07/2017.
 • 28/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 • 27/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Hạ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/06/2017.
 • 24/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2017
  Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 24/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  + Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;
  + Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2017;
  + Các nội dung khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • 29/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:

  - Báo cáo tình hình SXKD 2 tháng đầu năm 2017
  - Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 08/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 11/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Duy trì tốt công tác kế hoạch về kinh doanh xe tải đầu kéo Mỹ International
  - Triển khai đúng tiến độ, kế hoạch dự án kinh doanh bất động sản.

  Tải file gốc
 • 12/01/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 32.999.442 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 362.994.014 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/01/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 12/01/2017.


 • 19/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty.

  Tải file gốc
 • 12/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

  Tải file gốc
 • 05/12/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (10%, người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.999.457 cổ phiếu.
 • 19/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 06/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 17/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thương Mại Hưng Việt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.

  Tải file gốc
 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

  Tải file gốc
 • 05/10/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chính thức niêm yết trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 329.994.572 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 15/09/2016.
  Ngày chính thức giao dịch : 05/10/2016.
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.
 • 29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc sử dụng logo mới và xây dựng các tài liệu nhận diện thương hiệu.

  Tải file gốc

Tổng quanBiến động giá

TCH

20.55 ▼

-19.05 (-92.7%)

 

Giá trong ngày

20.55

-19.05 (-48.11%)
Giá tham chiếu39.6
Giá mở cửa39.0
Giá cao nhất39.6
Giá thấp nhất38.9
Giá đóng cửa39.6
Khối lượng1,110,320
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)353,271,564
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)7,259.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)757.3
P/E27.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,184.2
P/B1.7
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

39.60

0.65 (1.66%)

1,110,32043,758,200
16/01

38.95

0.05 (0.12%)

655,48025,618,110
15/01

39.00

2.40 (6.55%)

534,41020,580,960
14/01

36.60

1.70 (4.87%)

779,66027,626,430
13/01

34.90

0.25 (0.72%)

1,121,72039,040,040
10/01

34.65

0.30 (0.87%)

1,032,37035,591,000
09/01

34.35

0.15 (0.43%)

1,291,88044,450,880
08/01

34.20

0.10 (0.29%)

783,96026,799,660
07/01

34.10

0.50 (1.48%)

1,188,09040,418,690
06/01

33.60

0.10 (0.29%)

729,77024,613,480

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/06/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04...

12/02/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2018:Ngày...

08/12/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đăng ký mua lại 11.000.000 cổ...

05/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

20/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng...

18/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua...

03/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

09/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuẩn...

15/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/07/2017Ngày đăng...

28/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Hưng...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền...

27/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Hạ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 24...

24/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2017Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 24/06/2017Địa điểm tổ chức: Tòa...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua: - Báo cáo tình hình...

08/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

11/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Duy trì tốt...

12/01/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc ban...

12/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về kết quả...

05/12/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2016Ngày...

19/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn...

17/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

29/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc triển...

05/10/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chính thức niêm yết trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 329.994.572 cổ phiếuNgày niêm yết có hiệu lực...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc sử...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam