Lịch sự kiện

 • 02/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018
  Thời gian họp: Dự kiến tháng 4 năm 2018
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2018;
  + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2017;
  + Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty và giám sát bộ máy điều hành công ty;
  + Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chín
 • 23/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thành chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 10/10/2017.
 • 25/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trong năm 2017.
 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2017
  Thời gian họp: 07h30, ngày 27/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2016;
  + Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty và giám sát bộ máy điều hành công ty;
  + Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 27/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • 24/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/09/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 19.497.411
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 32.496.105
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 08/09/2016.
 • 24/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2016
  Thời gian thực hiện: 12/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).  
 • 27/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1,5 (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới)

 • 29/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2016  
  Thời gian họp: 29/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
 • 20/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 22/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 03/7/2015.

 • 25/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 05/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015
  Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2015 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014.

 • 22/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 11/07/2014.

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   TC6: nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 21/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/02/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2014 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

 • 20/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 18/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TC6: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 18/06/2013

 • 29/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013
  3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 4/2013 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)
  - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin

 • 03/08/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TC6: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/07/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TC6: Ngày 23/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 tiền mặt tỷ lệ 20%/CP
   
  1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2012
  2.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2012
  3.     Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
  -         Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  -         Thời gian thực hiện: 08/06/2012
  -         Địa điểm thực hiện:
  +         Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Than Cọc Sáu -Vinacomin vào các ngày làm việc từ ngày 08/06/2012. Yêu cầu xuất trình Chứng minh thư nhân dân và giấy ủy quyền (nếu có) khi đến nhận cổ tức.
  +         Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 4/2012 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)
  - Địa điểm tổ chức họp: Tại Nhà sinh hoạt công nhân CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin

 • 06/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 05/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  - Người CBTT cũ: Ông Lê Văn Bình
  - Người CBTT thay thế: Ông Nguyễn Hữu Trường, Kế toán trưởng
  - Lý do thay thế: Ông Lê Văn Bình nghỉ chế độ hưu trí.

 • 02/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/09/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.998.694 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/9/2011
   
 • 12/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/07/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TC6: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2011
  -
  Thời gian thực hiện: 08/07/2011

 • 24/06/2011

  Phát hành cổ phiếu

  TC6: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2011 
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu thưởng) 
  - Địa điểm thực hiện: * Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu có) khi đến nhận cổ phiếu thưởng. * Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. 
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, Số cổ phần lẻ phát sinh nhỏ hơn 01 cổ phần sẽ không được làm tròn bằng 01 cổ phần và giá trị cổ phần lẻ còn dư được để lại bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

 • 30/03/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 02/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: Dự kiến từ ngày 02/04/2010
  Địa điểm: Hội trường lớn CTCP Than Cọc Sáu – TKV, Phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

 • 05/05/2009

  Thay đổi BLĐ

  Căn cứ quyết định số 230/QĐ-HĐQT ngày 13/2/2009 của HĐQT Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, về việc thay đổi người đại diện của TKV tại Công ty CP than Cọc sáu - TKV. Căn cứ quyết định số 228/QĐ-HĐQT ngày 13/2/2009 của HĐQT Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt nam, về việc giới thiệu nhân sự đại diện Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, ứng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty CP than Cọc sáu -TKV.
   Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Hữu Liên, Trưởng ban kiểm soát Công ty CP than Cọc sáu - TKV ngày 20/2/2009. Căn cứ khoản 5 điều 35 điều lệ TC hoạt động Công ty CP than Cọc sáu -TKV. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 0034/NĐ- ĐHĐCĐ Công ty họp ngày 28/4/2009.
  Công ty cổ phần than Cọc sáu - TKV, bằng công văn này xin báo cáo với: Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội - Các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty CP than Cọc sáu - TKV một số nội dung thay đổi sau:
  1- Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2009, Ông Trần Hữu Liên nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty CP than Cọc sáu - TKV, thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP than Cọc sáu - TKV.
  2- Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2009, Ông Mai Tất Lã Phó trưởng ban Kế toán thống kê Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, ứng cử và đã được ĐHĐCĐ Công ty CP than Cọc sáu - TKV họp ngày 28/4/2009, bầu làm UV ban kiểm soát và trực tiếp giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP than Cọc sáu - TKV.
  - Ông: Mai Tất Lã sinh ngày 13 tháng 5 năm 1957. - Quê quán: Đông la - Đông hưng - Thái Bình. - Số Chứng minh ND: 100235492 Cấp ngày 11 tháng 8 năm 1997 Do Công an Quảng Ninh cấp. - Điện thoại liên lạc: 0903433279, NR: 0435 500188
  3- Đại hội đồng cổ đông Công ty họp ngày 28/4/2009, đã nhất trí biểu quyết với 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Bầu Ông Lê Đình Trưởng làm uỷ viên HĐQT và trực tiếp giữ chức Chủ Tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 1/1/2009 theo đúng nghị quyết của HĐQT số 0120/NQ-HĐQT ngày 31/12/2008.

 • 24/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của CTCP Than Cọc Sáu – TKV (MCK: TC6) cụ thể như sau:

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2009

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền :

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 25/3/2009

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 26/3/2009

  (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 25, 26/3/2009)

  - Lý do và mục đích :     1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

  2. Thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt

  - Nội dung cụ thể :

  1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

  - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 18/4 đến 24/4/2009 ( thời gian cụ thể sẽ được ghi trogn giấy mời đến từng cổ đông)

  - Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn CTCP Than Cọc Sáu – TKV, Phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

  2. Thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt

  - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.600 đồng)

  - Thời gian thực hiện: 10/4/2009

  - Địa điểm thực hiện:

  + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại CTCP Than Cọc Sáu – TKV vào các ngày làm việc từ ngày 10/4/2009. Yêu cầu xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến nhận cổ tức.

 • 02/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008

Giá trong ngày

4.5

-0.2 (-4.26%)
Giá tham chiếu4.7
Giá mở cửa4.7
Giá cao nhất4.7
Giá thấp nhất4.7
Giá đóng cửa4.7
Khối lượng5,000
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại46.01%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)32,496,105
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)146.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)770.7
P/E5.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,833.5
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

4.70

0.00 (0.00%)

5,00023,500
16/01

4.70

0.00 (0.00%)

2,0009,400
15/01

4.70

0.00 (0.00%)

5,11824,051
14/01

4.70

0.00 (0.00%)

15,00070,500
13/01

4.70

0.10 (2.08%)

2,90013,640
10/01

4.80

0.20 (4.35%)

1,4006,540
09/01

4.60

0.00 (0.00%)

100460
08/01

4.60

0.00 (0.00%)

2,0009,200
07/01

4.60

0.00 (0.00%)

12,59757,567
06/01

4.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

02/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018Thời gian họp: Dự kiến tháng...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

10/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thành chức vụ Người phụ...

25/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty Cổ phần Vật...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2017Thời gian họp: 07h30, ngày 27/04/2017Địa điểm tổ...

27/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

08/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 19.497...

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

12/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2016Ngày đăng ký cuối...

27/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2016Ngày đăng...

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

15/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Đính chính BCTC năm 2015.

22/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

03/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2015 Ngày giao dịch không...

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

23/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

05/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

11/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2014Ngày giao dịch không...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TC6: nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

26/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến...

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

18/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TC6: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

29/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013 3...

03/08/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TC6: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

08/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TC6: Ngày 23/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 tiền mặt tỷ lệ 20%/CP 1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/20122.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/20123.     Lý do...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012...

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

05/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Người CBTT cũ: Ông Lê Văn Bình - Người CBTT thay thế...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

15/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

12/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

08/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TC6: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06...

24/06/2011

Phát hành cổ phiếu

TC6: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu thưởng...

30/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

30/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

28/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

27/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

02/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: Dự kiến từ ngày 02/04/2010 Địa điểm: Hội trường lớn CTCP Than Cọc...

05/05/2009

Thay đổi BLĐ

Căn cứ quyết định số 230/QĐ-HĐQT ngày 13/2/2009 của HĐQT Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, về việc thay đổi người đại diện của TKV tại Công ty CP than Cọc sáu - TKV. Căn cứ quyết định số 228/QĐ-HĐQT ngày 13/2/2009 của HĐQT Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt nam, về việc giới thiệu nhân sự đại diện Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, ứng cử Trưởng ban kiểm soát...

24/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của CTCP Than Cọc Sáu – TKV (MCK: TC6) cụ thể như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 25/3/2009 + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 26/3/2009 (Lưu...

02/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam