Lịch sự kiện

 • 17/11/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng.
 • 23/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03-04-2018
  Thời gian thực hiện: 23-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
 • 28/02/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/02/2018
  Thời gian thanh toán : 28/02/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 22/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa SWC và Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.
 • 08/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu SWC cho Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS.
 • 27/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 2.091.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa.
 • 18/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Trương Quốc Hưng từ ngày 28/07/2017.
 • 26/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 26/07/2017:

  - Bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ chức vụ TGĐ kiêm Người đại diện theo pháp luật thay thế ông Trương Quốc Hưng
  - Bổ nhiệm ông Đặng Vũ Thành chức vụ Thành viên HĐQT thay thô ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
  - Bổ nhiệm ông Trương Quốc Hưng chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Tuấn.
 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/05/2017
  Thời gian thanh toán : 31/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện :50%. Trong đó:
  +) Trả cổ tức bằng tiền năm 2016: 10%  (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  +) Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017: 40%.(01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).
 • 18/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.
 • 11/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 11/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2017
  Thời gian họp: 08h30-11h30, ngày 11/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

  Nội dung họp: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Kế hoạch Tài chính năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Các nội dung khác (nếu có).
 • 23/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc hoàn tất thoái 100% vốn tại các công ty liên doanh.
 • 14/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 23/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS 
  - Mã chứng khoán: SWC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 47.657.917 CP (tỷ lệ 71,03%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Bá Thọ 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch công ty 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.667.083 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.667.083 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.325.000 CP (tỷ lệ 75%) 
 • 22/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về bà Trần Thị Thùy Dung chuyển nhượng 2.667.083 cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng SOTRANS.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans.

  Tải file gốc
 • 28/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans.

  Tải file gốc
 • 19/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ Tầng SOTRANS.

  Tải file gốc
 • 08/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại các công ty liên doanh và ký hợp đồng chuyển nhượng với đối tác.

  Tải file gốc
 • 17/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS.

  Tải file gốc
 • 10/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2016
  Thời gian thực hiện: 10/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). • 10/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 22/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Holland Patrick Thomas từ ngày 22/04/2016.

  Tải file gốc
 • 21/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016
  Thời gian họp: 21/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
  Nội dung họp: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; Các nội dung khác (nếu có).
 • 19/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản lý Quỹ IB 
  - Mã chứng khoán: SWC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.735.000 CP (tỷ lệ 4,08%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Tuấn 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.735.000 CP 
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/04/2016 
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/05/2016.
 • 19/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS 
  - Mã chứng khoán: SWC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.221.000 CP (tỷ lệ 51%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Bá Thọ 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch công ty 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9.394.000 CP 
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam (Sowatco) 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/04/2016 
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/05/2016.
 • 19/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán IB 
  - Mã chứng khoán: SWC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 255.617 CP (tỷ lệ 0,38%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Tuấn 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 255.617 CP 
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/04/2016 
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/05/2016.
 • 05/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 30/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 29/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS 
  - Mã chứng khoán: SWC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.300.000 CP (tỷ lệ 7,9%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Bá Thọ 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch công ty 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 28.921.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 28.921.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34.221.000 CP (tỷ lệ 51%) 
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/03/2016 
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/03/2016.
 • 22/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 • 21/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đăng ký mua 28.921.000 cổ phiếu từ ngày 21/3 đến 15/4/2016.
 • 21/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty Cổ phần SCI đã bán 1.952.924 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 2.509.073 (tỷ lệ 3,74%).
 • 21/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Duy Hải
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.672.051 (5,47%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.672.051
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (0%)
  - Ngày thay đổi sở hữu: 21/03/2016.
 • 21/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Phương Dung
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.935.783 CP (17,79%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 11.935.783
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (0%)
  - Ngày thay đổi sở hữu: 21/03/2016.
 • 16/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ Tầng Sotrans.
 • 10/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 03/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đã mua 5.300.000 cổ phiếu hay 7,9% và trở thành cổ đông lớn.
 • 03/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty Cổ phần Chứng khoán IB đã bán 2.900.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 255.617 hay 0,38%.
 • 24/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Phương Dung
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.490.783 CP (tỷ lệ 21,6%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.555.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.935.783 CP (tỷ lệ 17,79%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/02/2016.
 • 05/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Nghiêm Xuân Bắc
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/02/2016.
 • 04/02/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016
  Thời gian họp: tháng 03 năm 2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
  Nội dung họp: Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và các nội dung khác (nếu có).
 • 04/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Nghiêm Xuân Bình
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Nghiêm Xuân Bắc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không thu xếp được đủ tiền nên thay đổi kế hoạch đầu tư
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 15/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2016.
 • 04/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Ngọc Thơ
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.400.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.400.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 04/02/2016.

  Tải file gốc
 • 04/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.380.000 CP (tỷ lệ 2,06%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.400.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.780.000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,12%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/02/2016.
 • 04/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.675.400 CP (tỷ lệ 66,58%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Việt Tùng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 44.675.400 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/02/2016.
 • 04/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Thủy
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.738.130 CP (tỷ lệ 7,06% vốn)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.738.130 CP (tỷ lệ 2,59% vốn)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 01/02/2016.
 • 25/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Tiến Ngọc
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.819.600 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.819.600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/01/2016.

  Tải file gốc
 • 25/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Phương Dung
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 14.490.783 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.490.783 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,6%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 25/01/2016.
 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Tiến Ngọc
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000.000 CP (tỷ lệ 14,9%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.180.400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.819.600 CP (tỷ lệ 7,18%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/01/2016.
 • 21/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Ngọc Thơ
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.400.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.400.000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,07%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 21/01/2016.

 • 21/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.675.400 CP (tỷ lệ 66,58%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Việt Tùng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 44.675.400 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 44.675.400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 06/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 21/01/2016.
 • 20/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần SCI
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.091.997 CP (tỷ lệ 7,59%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 630.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.461.997 CP (tỷ lệ 6,65%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/01/2016.
 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Duy Hải
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.672.051 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.672.051 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,47%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/01/2016.
 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Thủy
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.738.130 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.738.130 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,06%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/01/2016.

   

 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán IB
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 751.200 CP (tỷ lệ 1,12%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.089.317 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.840.517 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,72%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/01/2016.
 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần SCI
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 650.000 CP (tỷ lệ 0,97%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.441.997 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.091.997 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,59%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/01/2016.
 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán IB
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.840.517 CP (5,72%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 750.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.090.517 CP (4,61%).
  - Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 19/01/2016

  Tải file gốc
 • 15/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Nghiêm Xuân Bình
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Nghiêm Xuân Bắc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 50.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 14.100.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/02/2016.

 • 15/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000.000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,9%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 15/01/2016.
 • 13/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quỳnh Anh
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000.000 CP (tỷ lệ 14,9%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.000.000 CP (tỷ lệ 11,92%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/01/2016.
 • 13/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Nghiêm Xuân Bắc
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: SWC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 12/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 13/01/2016.
 • 12/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 3,79%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 379 đồng)
  Thời gian thực hiện: 27/05/2015.

 • 17/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2015
  Thời gian họp: Dự kiến tháng 4 năm 2015
  Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
  Nội dung họp: báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, phương án phân chia lợi nhuận và các quỹ năm 2014, các chỉ tiêu sản xuất năm 2015.

 • 24/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 23/01/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/10/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 4,43%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 443 đồng)
  Thời gian thực hiện: 09/10/2014.

 • 09/09/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 09/09/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2014
  Thời gian họp: 7:30AM ngày 9/9/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
  Nội dung họp: báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, phương án phân chia lợi nhuận và các quỹ năm 2013, các chỉ tiêu sản xuất năm 2014.

 • 29/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 27/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SWC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011: ­
  Tỷ lệ thực hiện: 2,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 290 đồng) ­
  Thời gian thực hiện: ngày 15/06/2012

 • 15/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ­
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian dự kiến họp: dự kiến thực hiện 15/05/2012 ­
  Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.

 • 01/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SWC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2011
  Thời gian thực hiện: 01/08/2011

 • 29/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SWC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 21/06/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  SWC: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ đã thông báo: 18/06/2011
  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ điều chỉnh: 21/06/2011

 • 21/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2011
  Thời gian họp: 21/06/2011
  Địa điểm tổ chức họp: Tổng CTCP Đường Sông miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

 • 16/05/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 29/04/2011

  Niêm yết mới

  Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 67.100.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 12.000 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 29/04/2011

Giá trong ngày

13.1

-0.2 (-1.5%)
Giá tham chiếu13.3
Giá mở cửa13.3
Giá cao nhất13.3
Giá thấp nhất13.1
Giá đóng cửa13.3
Khối lượng7,800
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)67,100,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)879.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,577.5
P/E8.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,933.5
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)50
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

13.30

0.10 (0.75%)

7,800103,450
16/01

13.40

0.10 (0.74%)

12,500167,600
15/01

13.50

0.00 (0.00%)

4,20056,700
14/01

13.50

0.00 (0.00%)

12,500168,750
13/01

13.50

0.00 (0.00%)

22,700305,910
10/01

13.50

0.00 (0.00%)

31,700427,970
09/01

13.50

0.40 (3.05%)

10,600142,970
08/01

13.10

0.20 (1.50%)

2002,620
07/01

13.30

0.10 (0.76%)

1001,330
06/01

13.20

0.10 (0.75%)

1101,453

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

17/11/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh...

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018 Ngày...

28/02/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2018Ngày đăng ký cuối...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

19/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng...

08/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển...

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 2.091.000...

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

10/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

10/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

28/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ chức vụ Người...

26/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 26/07/2017:-...

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

31/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng năm 2017 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 16/05/2017Thời gian...

18/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng...

11/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

11/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2017Thời gian họp:...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ)

20/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc hoàn tất thoái 100% vốn...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS - Mã chứng khoán: SWC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 47.657.917 CP (tỷ lệ 71,03...

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về bà Trần Thị Thùy Dung...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2106 (Mẹ + Hợp nhất).

07/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển...

28/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển...

19/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách...

08/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2016.

08/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn...

17/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển...

10/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2016Ngày đăng ký...

10/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015...

22/04/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh chức vụ Thành...

21/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (mẹ + hợp nhất).

21/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

19/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản lý Quỹ IB - Mã chứng khoán: SWC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.735.000 CP (tỷ lệ 4,08%) - Tên của người có liên quan...

19/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS - Mã chứng khoán: SWC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.221.000 CP (tỷ lệ 51%) - Tên của người...

19/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán IB - Mã chứng khoán: SWC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 255.617 CP (tỷ lệ 0,38%) - Tên của người có liên quan tại TCNY...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2015

29/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS - Mã chứng khoán: SWC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.300.000 CP (tỷ lệ 7,9%) - Tên của...

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

21/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đăng ký mua 28.921.000 cổ phiếu từ ngày 21/3...

21/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty Cổ phần SCI đã bán 1.952.924 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 2.509.073 ...

21/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Duy Hải- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.672.051 (5,47%...

21/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Phương Dung- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.935.783 CP (17,79...

16/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về danh sách cổ đông chuyển nhượng...

10/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

03/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đã mua 5.300.000 cổ phiếu hay 7,9%...

03/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB đã bán 2.900.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn...

24/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Phương Dung- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.490.783 CP (tỷ lệ 21...

05/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50...

04/02/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Nghiêm Xuân Bình- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Nghiêm Xuân...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Ngọc Thơ- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn:...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.675.400 CP (tỷ lệ 66,58%)...

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

01/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Thủy- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.738.130 CP (tỷ...

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Tiến Ngọc- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Phương Dung- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Tiến Ngọc- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000.000 CP (tỷ lệ 14,9...

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Ngọc Thơ- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ...

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.675.400 CP (tỷ lệ 66,58%)- Tên của...

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần SCI- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.091.997 CP (tỷ lệ...

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Duy Hải- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%...

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Thủy- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ...

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán IB- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 751.200 CP (tỷ...

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần SCI- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 650.000 CP ...

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán IB- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.840.517 CP (5...

15/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Nghiêm Xuân Bình- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm...

15/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP...

13/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quỳnh Anh- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000.000 CP (tỷ lệ 14,9...

13/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Nghiêm Xuân Bắc- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: SWC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000...

12/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

28/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét công ty mẹ

06/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

04/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

27/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015 Ngày giao dịch...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

31/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2015 Ngày giao dịch không...

24/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

18/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

23/01/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

09/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2014Ngày giao dịch...

09/09/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

09/09/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2014Ngày giao dịch không hưởng...

29/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

04/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

15/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SWC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2012 3. Lý do...

15/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SWC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

29/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SWC: Nghị quyết 2011Link download

21/06/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

SWC: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ đã thông báo: 18/06...

21/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2011 Ngày...

16/05/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

29/04/2011

Niêm yết mới

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam