Lịch sự kiện

 • 23/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03-04-2018
  Thời gian thực hiện: 23-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp Khách sạn Victory – số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM
 • 18/09/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 199.322
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 18/09/2017
 • 14/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh 199.322 cổ phiếu do ông Lê Phú Chiến nắm giữ từ loại hạn chế chuyển nhượng sang loại tự do chuyển nhượng.
 • 12/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Sotrans Hà Tĩnh
  - Thay đổi Công ty Cổ phần Sotrans Hà Tĩnh thành Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
  -  Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.
 • 12/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Lê Bá Thọ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/04/2017.
 • 12/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh chức vụ Trưởng BKS từ ngày 12/04/2017.
 • 12/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08:30, ngày 12/04/2017. 
  Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (số 1B Hoàng Diệu, P.13, Q.4, TP.HCM).
 • 10/03/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tổng số cổ phiếu TCT Cổ phần thiết bị điện Việt Nam dự kiến chào mua 22.300.000 cổ phần, chiếm 26,1% vốn điều lệ của Sotrans
  Số lượng cổ phiếu mua đưọc trong đợt chào mua: 22.299.983 cố phần
  Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua là 43.599.983 cổ phần, chiếm 51,03% vốn điều lệ cüa Sotrans.

  Tải file gốc
 • 23/02/2017

  Niêm yết thêm

     Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 13.780.349 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 27.560.698 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/03/2016
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đối với 12.398.321 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 04/04/2016
  + Đối với 1.382.028 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/02/2017.

 • 17/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH DALAT SAFARI
  Mã chứng khoán: STG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.320.681 CP, tỷ lệ 8,57%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.320.681 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:4.000.000 tỷ lê 4,68%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 17/2/2017.
  Tải file gốc
 • 14/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 05/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai 22.300.000 cổ phiếu STG của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam.

  Tải file gốc
 • 05/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 11/01/2017 đến ngày 11/01/2020.

  Tải file gốc
 • 04/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH DALAT SAFARI
  Mã chứng khoán: STG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.961.130 CP (6,98%)
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 545.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.506.130 CP (7,62%)
  Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03-04/01/2017.

  Tải file gốc
 • 29/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Nguyễn Vũ Hoài Ân từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 29/12/2016.

  Tải file gốc
 • 21/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH Dalat Safari trở thành cổ đông lớn từ ngày 21/12/2016 sau khi mua 1.450.000 cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên 5.050.000 cổ phiếu hay 5,91% sau khi giao dịch.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 57.677.859
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 25/10/2016.
 • 16/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết thức đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ.

  Tải file gốc
 • 14/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 01/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/08/2016

  1/Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.102.427 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới)

  2/Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.653.641 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới)

  3/Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 55.121.396 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 1:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
 • 14/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng số vốn góp vào Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO.

  Tải file gốc
 • 06/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ Tầng Sotrans mua cổ phiếu của Tổng Công ty CP Đường Sông Miển Nam (SWC) để nâng tỷ lệ sở hữu lên 75% vốn điều lệ.

  Tải file gốc
 • 01/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Phạm Tường Minh chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/07/2016.

  Tải file gốc
 • 21/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản The Pier.

  Tải file gốc
 • 17/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án sử dụng vốn chi tiết và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 31/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc
 • 21/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trần Quyết Thắng từ ngày 21/04/2016.

  Tải file gốc
 • 20/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2016
  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20/04/2016.
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 15/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ thành viên HĐQT thay thế bà Đoàn Thị Đông từ ngày 15/04/2016.

  Tải file gốc
 • 12/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Đoàn Thị Đông từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2016.

  Tải file gốc
 • 04/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
  Mã chứng khoán: STG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.971.292 CP, tỷ lệ 18,04%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.484.200 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.487.092 CP, tỷ lệ 9,02%
  Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 4/4/2016.
 • 04/04/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 13.780.349 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 27.560.698 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/03/2016
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đối với 12.398.321 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 04/04/2016
  + Đối với 1.382.028 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/02/2017.

 • 31/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 31/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu năm 2015.

  Tải file gốc
 • 28/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTC)
  Mã chứng khoán: STG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 811.420 CP, tỷ lệ 5,89%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 811.420 CP, tỷ lệ 2,94%
  Lý do thay đổi sở hữu: Không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo thông báo phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/3/2016.

  Tải file gốc
 • 24/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán IB
  Mã chứng khoán: STG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 168.450 CP, tỷ lệ 0,61%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: quỹ đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.206.468 CP. Trong đó mua phát hành riêng lẻ: 1.382.028 CP và thực hiện quyền mua phát hành thêm: 824.440 CP
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 3.800.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.374.918 CP, tỷ lệ 8,62%
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/3/2016.

  Tải file gốc
 • 10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CTCP Thương mại và Tiếp vận Quốc tế Bảo Tín.
 • 24/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2015 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 22/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 18/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/02/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Trần Mạnh Đức từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 02/02/2016.

  Tải file gốc
 • 02/02/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 02/02/2016:

  - Ông Trần Tuấn Anh được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Đỗ Hoàng Phương được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ.

  Tải file gốc
 • 31/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần SCI
  Mã chứng khoán: STG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.314.554 CP, tỷ lệ 9,54%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 680.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 634.554 CP, tỷ lệ 4,6%
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/12/2015.

  Tải file gốc
 • 28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể năm chi nhánh từ ngày 28/12/2015.

  Tải file gốc
 • 16/12/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cố phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.780.349 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 • 07/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc  phát hành trái phiếu riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans.

  Tải file gốc
 • 17/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

  Tải file gốc
 • 03/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/10/2015
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/10/2015 đến ngày 02/11/2015
  Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
  Nội dung họp lấy ý kiến:
  + Thông qua chủ trương đầu tư vào công ty con có ngành nghề kinh doanh phù hợp và ủy quyền cho HĐQT thực hiện
  + Thông qua việc tăng số lượng 01 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT là 06 người.

 • 19/10/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.428.492 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/08/2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 13.780.349 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/10/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 19/10/2015.

 • 14/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

  Tải file gốc

 • 13/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc vay huy động từ tổ chức hoặc cá nhân và phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

  Tải file gốc

 • 29/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng.

  Tải file gốc

 • 29/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ, thành viên HĐQT, chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ ngày 29/9/2015.

  Tải file gốc

 • 29/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 21/10/2015 đến ngày 02/11/2015.

  Tải file gốc

 • 14/09/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/09/2015

  1/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.252.778 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

  2/ Trả cổ phiếu thưởng:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.175.928 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

 • 07/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về:
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán
  - Thành lập công ty con để khai thác cảng
  - Tái cơ cấu công ty.

  Tải file gốc

 • 07/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT cử 2 đại diện vốn góp tại CTCP Cảng Miền Nam.

  Tải file gốc

 • 20/08/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/07/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/08/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp dự kiến:
  * Tăng vốn điều lệ Công ty
  * Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm
  * Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

 • 11/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về:
  - Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi
  - Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu
  - Thay đổi thành viên HĐQT
  - Tái cơ cấu công ty.

  File gốc

 • 31/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Nguyễn Thị Thu Hà từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 31/7/2015.

  File gốc

 • 24/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Trần Mạnh Đức và ông Đặng Vũ Thành từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 24/7/2015.

  File gốc

 • 15/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Lê Việt Thành từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 15/7/2015.

  File gốc

 • 15/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Cấp hạn mức tín dụng năm 2015
  - Bổ nhiệm phó TGĐ
  - Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%
  - Tăng VĐL
  - Thành lập 2 công ty con
  ...

  File gốc

 • 15/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ, thành viên HĐQT, chức vụ phó TGĐ phụ trách tài chính từ ngày 15/7/2015.

  File gốc

 • 29/06/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Nội dung họp dự kiến:
  * Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014. * Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
  * Báo cáo tình hình hoạt động – kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
  * Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
  * Kế hoạch tài chính năm 2015.

 • 29/06/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố về việc từ nhiệm của ông Đinh Quang Hoàn, thành viên HĐQT.
   Link tin

 • 27/05/2015

  Chuyển Sàn

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về:
  - Báo cáo tài chính năm 2014 và Q1/2015
  - Báo cáo của BKS và HĐQT
  - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014
  ...

  Tải file gốc

 • 10/02/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 10/02/2015.

 • 16/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất thanh toán cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 25/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Báo báo tài chính Q3/2014
  - Dự án đầu tư Cát Lái và kho Phú Mỹ
  - Bổ nhiệm người đại diện vốn góp tại Logistics Gefeo-Sotrans
  - Điều chỉnh hệ số trả lương ban TGĐ
  - Rút vốn góp tại SDB Việt Nam.

  Tải file gốc

 • 29/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng năm 2014 và rút vốn góp tại SDB Việt Nam.

  Tải file gốc

 • 14/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 14/08/2014.

 • 14/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Đầu tư dự án liên doanh Sotrans-Gefco
  - Cấp hạn mức vay vốn năm 2014 là 70 tỷ đồng
  - Trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 12%.

  Tải file gốc

 • 11/06/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  LGC - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC tổ chức đại hội cổ đông bất thường

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2014
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
  - Nội dung cụ thể:
  + Thời gian thực hiện: Thông báo sau
  + Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

 • 29/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 10/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về ký hợp đồng nguyên tắc dự án Cát Lái.

  Tải file gốc

 • 10/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 10/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

 • 17/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 15/01/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Quyết Thắng chức vụ chủ tịch HĐQT thay thế bà Đoàn Thị Đông từ ngày 15/1/2014.
 • 10/01/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh chức vụ phó TGĐ từ ngày 10/1/2014 đếm ngày 10/1/2017.
 • 09/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 24/10/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 8%.
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/10/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 7/10/2013
  Ngày thực hiện: 24/10/2013

 • 08/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Thành lập Văn phòng đại diện tại Móng Cái.

  File gốc

 • 10/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết HĐQT ngày 10/09/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/07/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  STG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/07/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2013
  Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  Thời gian thực hiện: từ ngày 30/07/2013 đến 15/08/2013.
  Nội dung lấy ý kiến: Về việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản.

 • 05/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  STG - Ngày 29/03/2013, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013
  - Thời gian thực hiện: 25/04/2013
  - Địa điểm: Thông báo sau

 • 24/04/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/04/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/04/2013
  1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt.
  2. Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 24/04/2013.

 • 24/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/07/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/07/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

 • 24/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo bầu Chủ tịch HĐQT.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  STG: Nghị quyết 2012 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  Ngày tổ chức đại hội: 19/04/2012
  Địa điểm tổ chức đại hội: Số 11-13 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM

 • 06/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  Thời gian thanh toán: ngày 06/04/2012

 • 05/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/09/2011 và 19/09/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 04/10/2011

 • 30/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 07/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 28/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 05/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 24/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/06/2011 và 09/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 3%/mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: 24/06/2010

 • 16/06/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  STG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/06/2011 và 09/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: từ ngày 16/06/2011 đến ngày 28/06/2011.
  - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

 • 07/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 27/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 22/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  STG: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • 19/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 04/03/2011 và 07/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2011
  Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 19/4/2011

  (Theo hsx)

 • 19/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 13/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  STG - 25/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (15%)

  Linkdownload

 • 26/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 10/04/2010
  Địa điểm: nhà hàng Lion (lầu 2) số 11-13 công trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM

 • 02/03/2010

  Niêm yết mới

   

Giá trong ngày

14.5

-2.0 (-12.12%)
Giá tham chiếu16.5
Giá mở cửa16.0
Giá cao nhất16.5
Giá thấp nhất16.0
Giá đóng cửa16.5
Khối lượng60
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)85,437,879
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,238.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,366.3
P/E10.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,276.1
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

16.50

0.50 (3.12%)

60970
16/01

16.00

0.00 (0.00%)

6,03095,240
16/01

16.00

0.00 (0.00%)

6,03095,240
15/01

16.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

16.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

16.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

16.00

0.50 (3.22%)

2,65042,100
10/01

15.50

0.00 (0.00%)

5008,000
09/01

15.50

0.60 (4.02%)

1,02015,810
08/01

14.90

0.55 (3.55%)

40600
07/01

15.45

0.00 (0.00%)

1,00015,440
06/01

15.45

0.00 (0.00%)

4206,550

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018 Ngày đăng...

18/09/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 199.322Lý...

14/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh 199.322 cổ...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư vào Công ty...

12/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ Chủ tịch HĐQT...

12/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh chức vụ Trưởng BKS từ...

12/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

10/03/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tổng số cổ phiếu TCT Cổ phần thiết bị điện Việt Nam dự kiến chào mua 22.300.000 cổ phần, chiếm 26,1%...

23/02/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 13.780.349 cổ phiếu Lý do thay đổi niêm...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH DALAT SAFARI Mã chứng khoán: STG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

05/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai...

05/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Trần...

04/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH DALAT SAFARI Mã chứng khoán: STG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.961...

29/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Nguyễn Vũ Hoài Ân từ nhiệm chức vụ Thành...

21/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty TNHH Dalat Safari trở thành cổ đông lớn từ ngày 21/12/2016 sau khi mua 1.450.000 cổ...

25/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 57.677...

16/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết thức đợt phát hành cổ phiếu...

14/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án xử lý cổ...

01/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 02/08/20161/Trả cổ tức bằng cổ phiếu...

14/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng số vốn góp vào...

06/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ Tầng...

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Phạm...

21/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công...

17/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án sử dụng vốn chi...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án...

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ Chủ tịch...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07...

15/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ thành viên...

12/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Đoàn Thị Đông từ nhiệm chức vụ Thành viên...

04/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamMã chứng khoán: STGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

04/04/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 13.780.349 cổ phiếu Lý do thay đổi niêm...

31/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng...

31/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTC)Mã chứng khoán: STGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

24/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán IBMã chứng khoán: STGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 168.450 CP, tỷ lệ 0,61%Tên của người...

10/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần phát hành riêng...

24/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả đợt phát hành cổ...

22/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

02/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Trần Mạnh Đức từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ...

02/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 02/02/2016:- Ông...

31/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần SCIMã chứng khoán: STGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể năm chi nhánh...

16/12/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cố phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2015 Ngày đăng...

07/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc  phát hành trái phiếu riêng...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công...

17/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án sử dụng số tiền...

03/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

21/10/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/10/2015 Ngày đăng ký cuối...

19/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.428.492 cổ...

14/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh chức vụ Trưởng BKS...

13/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc vay huy động...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu...

29/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ, thành viên HĐQT, chức...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

14/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 16/09/2015 1/ Trả...

07/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm...

07/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT cử 2 đại diện vốn góp tại...

20/08/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 30...

11/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi-...

31/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Nguyễn Thị Thu Hà từ nhiệm chức vụ thành...

24/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Trần Mạnh Đức và ông Đặng Vũ Thành từ...

15/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Lê Việt Thành từ nhiệm chức vụ thành viên...

15/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Cấp hạn mức tín dụng năm 2015- Bổ nhiệm phó TGĐ...

15/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ, thành viên HĐQT, chức...

29/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015Thời gian thực hiện...

29/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố về việc từ nhiệm của ông Đinh Quang Hoàn, thành viên...

27/05/2015

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về: - Báo cáo tài chính năm 2014 và Q1/2015- Báo cáo của BKS và...

10/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

16/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất thanh toán cổ tức đợt 1/2014...

25/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo báo tài chính Q3/2014- Dự án...

29/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về thông qua báo cáo tài chính...

14/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2014Ngày đăng...

14/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư dự án liên doanh Sotrans-Gefco...

11/06/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

LGC - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC tổ chức đại hội cổ đông bất thường- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2014- Ngày đăng ký cuối cùng:...

29/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

10/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về ký hợp đồng nguyên tắc dự...

10/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

10/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực...

17/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

15/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Quyết Thắng chức vụ chủ tịch HĐQT...

10/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh chức vụ phó TGĐ từ...

09/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

24/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 8%.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

08/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Thành lập Văn phòng đại diện tại Móng Cái.File gốc

10/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết HĐQT ngày 10/09/2013. Tải file dữ...

30/07/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/07/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2013 Lý do và mục đích...

05/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

STG - Ngày 29/03/2013, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013- Ngày...

24/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặtNgày giao dịch không hưởng quyền : 08/04/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/04/2013 1. Lý do và mục đích:...

24/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

02/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

19/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

21/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

27/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

16/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

31/07/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2012 Ngày đăng...

24/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

04/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

02/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

02/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo bầu Chủ tịch HĐQT.Tải file dữ liệu gốc

02/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua việc bầu...

20/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

STG: Nghị quyết 2012 Tải file dữ liệu gốc

19/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012 Ngày đăng...

06/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012 Tỷ lệ thực...

05/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

01/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

15/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

04/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

30/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

07/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

28/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

05/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

24/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

16/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

07/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

27/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

22/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

STG: Nghị quyết 2011Link download

19/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03...

19/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

13/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG - 25/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (15%)Linkdownload

26/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 10/04/2010Địa điểm: nhà hàng Lion (lầu 2) số 11-13 công...

02/03/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam